67 годишен пациент, който съобщава за синкоп настъпил няколко дни след началото на приема на новата му терапия

Бради форма на хронично предсърдно мъждене; сърдечна честота 40 уд/минута

На ЕКГ записа се установяват  фини  данни  за предсърдно мъждене, нещо което се потвърждва от анамнезата на пциентът. При предсърдното мъждене обикновено има вентрикуларен отговор 120-170 уд/мин, като по-ниската камерна честота отразява наличие н по-тежкостепенно АV-нодално заболяване, хипотермия  или медикаментозен ефект.  От анамнезата можем да предположим, че се касае за свръхтерапевтична лекарствена употреба  с  т.нар. АV-блокери (дигоксин, блокери на  Са-канали или бет-блокери). Чрез ЕКГ записа ще е трудно да отграничиме токсичоността на  Са-блокери  от токсичността на бета-блокерите, дигоксиновата токсичност лесно се  установява електрокардиографски.