54 годишен пациент с чувство за тежест  в лявата ръка

Синусов ритъм, сърдечна честота 75 уд/мин, стар долен ОМИ,  инверсия на електродите V1  и V3

Проминентните R зъбци във V1, дефинирани като съотношение R:S >1 съществуват като нормален вариант само при 1% от пациентите, но при все това лекарят трябва да е наясно с потенциалните причини за тази ЕКГ находка:

  • WPW - синдром
  • PMI
  • Пълен или непълен десен бедрен блок
  • Вентрикуларна ектопия
  • Остра  дяснокамерна дилатация напр.при масивно БТЕ
  • Хипертрофична кардиомиопатия
  • Прогресивна мускулна дистрофия
  • Декстрокардия
  • Разменени места на електродите, както е в този случай. Нормално  на ЕКГ има наличие  на постепенно увеличаване  на R-зъбците и намаление на S-зъбеца в прекордиума. Загубата на нормалната прогресия на R & S-зъбците през прекордиума трябва да ни наведе  на мисълта за грешно поставени  електроди