Въпрос:

56 годишен пациент с положителна анамнеза за ХОББ, който е кислородо зависим и  получава домашна кислородотерапия, страда също така от артериална хипертония и хиперлипидемия,  постъпва в спешното отделение с тежкостепенна гръдна болка с  кресчендо характер,която продължава вече малко над 30 минути.

Лекарствата, които приема са:   хидрохлортиазид, домашна кислородотерапия, ловастатин,  албутерол  и аспирин.

Болката отшумява след сублингвално приложение на 2.5 мг нитроглицерин и  венозен хепарин.

ЕКГ-то показва ST-депресии вдолните отвеждания  от 1 милиметър. Тропонина е негативен. Нуклеарното стресово изследване на миокарда показва ревезибелна  исхемия.

Определете факта  в  този казус, който е индикативен че пациентът може  да има ОМИ  и се нуждае  от реваскуларизация по спешност или в  противен  случай може  да настъпи внезапна сърдечна  смърт в рамките на  2 седмици  след  тази  сърдечна атака?

 1. Приема на бета-агонист
 2. Ежедневният прием на аспирин
 3. Наличието на хиперлипидемия
 4. Абнормаллният нуклеарен стрес тест

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 -  ежедневният прием на аспирин.

 • Тромболитичният  индекс при ОМИ идентифицира пациентите,които се нуждаят от интервенция  по спешност
 • Рисковите фактори  са:
  • Възраст над 65 години
  • Ангинална болка минимум двукратно в рамките на 24 часа
  • ST-сегментни девиации  над 0.5 милиметра
  • Наличие  на 3  или повече кардиоваскуларни фактора
  • Повишение на сърдечните биомаркери
  • Употреба на  аспирин в продължение на поне 7 дни назад
 • Фактът, че пациентът има нестабилна ангина  пекторис на фона на  ежедневен прием на аспирин,говори в полза на  това, че той вероятно е аспирин резистентен
 • Аспириновата  резистентност се наблюдава при 5-10% от пациентите ежедневно приемащи аспирин