53  годишна пациентка със светобоязън

Синусов ритъм с   АV-блок II-ра степен тип 1 (Мьобиц I; Венкелбах), чести камерни екстрасистоли,  сърдечна честота 73  уд/мин, ветрикуларна  тригемения  и неспецифично  изравняване  на Т-вълните в долнитеотвеждания

Ритъмът е  регулярно/ирегулярен  с  групиот по 3 камерни  комплекса. Първите два комплекса са тесни и  се  предхождат от  Р-вълни, третият камерен комплекс представлява  камерна екстрасистола  ето защо диагнозата е "ветрикулларна тригеминия".  Мьобиц I АV-проводимостта се  идентифицира въз основата на  регуллярни  Р-вълни и  увеличение на PR-сегмента  видимо  при първия  и втория камерен комплекси  на всеки сърдечен цикъл. Непроведените Р-вълни са  идентифицируеми при вентрикуларните екстрасистоли.