37 годишна пациентка с рецидивиращи синкопи, в момента на ЕКГ записът е асимптоматична

Синсуов ритъм, сърдечна честота  75 уд/мин; непълен десен бедрен блок  съчетан с ST-елевации в десните  прекордиаллни отвеждания, което е съвместимо със синдром на Бругада

Синдрома на Бругада е описан  за първи път през 1992 година, като  етиология  за настъпване  на внезапна сърдечна смърт при пациенти със структурно нормални сърца.

Синдрома се  характеризира с ЕКГ-аномалии в V1-V3 отвежданията и развитие на  полиморфна  или мономорфна камерна тахикардия, която ако се самотерминира води до развитие на синкоп, а ако не се самотерминира до внезапна сърдечна смърт. ЕКГ-измененията са най-често непълен ДББ или по-рядко пълен  десен  бедрен блок + ST-сегментни елевации.  Дефинитивната диагностика се извършва чрез електрофизологични  изследвания. Спешният медик трябва да бъде добре запознат  със синдрома на бругада  и бързо да насочи пациентът  си към електрофизиологични изследвания.  Единственото  правилно лечение  е имплантирането  накардиовертер-дефибрилатор,  а ако това не се извърши смъртността е около  10% годишно.