47 годишна пациентка с левостранна гръдна болка придружена. от болка във врата с продължителност 9 часа

Синусов ритъм, сърдечна честота 75 уд/мин.; ляво. положение на електрическата сърдечна ос, пролонгиран QT-интервал; остър антереолатерален инфаркт

Q-вълни са се развили в долните и латералните отвеждания, но има и някаква менимално изразена ST-сегментна елевация в отвеждания V1-V2, както и дифузно инвертирани Т-вълни, което подсказва наличие на персистираща исхемия. Силно пролонгираният QT-интервал в този случай се дължи на миокардната исхемия, другите причини за такава пролонгация  са:

  • Хипокалемия
  • Хипомагнезия
  • Хипокалциемия
  • Повишено. интракраниално налягане
  • Лекарства, които блокират натриевите канали в проводната система на. сърцето напр.трициклични антидепресанти, хинидин
  • Конгенитално пролонгиран QT-синдром