81 годишен пациент с ХОББ се явява на контролен преглед при неговият личен лекар

Сърдечната честота на пациентът е 72. уд/мин, налична. е и атриална активност преди всеки камерен комплекс, но Р-вълните не са с нормална морфология, защото синусовите Р-вълни трябва да са положителни в I-во и II-ро отвеждане и инвертирани или бифазни във V1. Този поляритет отразява. анатомичният факт, че синусовият възел е локализиран в горната част на. дясното предсърдие и генерираните от него импулси се придвиждат надолу и латерално, което генерира позитивните Р-вълни в горопосочените отвеждания. За разлика от това натози ЕКГ запис имаме изоелектрична Р-вълна в I-во. отвеждане, негативни Р-вълни във II-ро и III-то. отвеждане и трифазни Р-вълни във V1. Това не са синусови Р-вълни. и ритъмат се категоризира като ЕКТОПИЧЕН АТРИАЛЕН РИТЪМ. 

Електрическата сърдечнаос е нормална, Т-вълните са дифузно плоски до леко инвертирани, а QT-интервала е пролонгиран.

Атриалните аритмии са често срещани при пациентите с ХОББ и отразяват натоварването на дясната сърдечна половина и увеличението на дясното предсърдие.  Ако този ритъмсе толерира добре от пациентът, няма индикации за специфична терапия освен оптимизиране терапията на подлежащото белодробно заболяване.