57 годишен пациент с гръдна болка, диспнея и гадене

Синусов ритъм с Iва степен АV-блок; сърдечна честота 80 уд/минута; остър. долен, латерален и даснокамерен инфаркт

ST-сегментните елевации, които са консистентни с остър миокарден инфаркт са представени в долните и. латералните отвеждания. Реципрочни ST-сегментни депресии са представени в I-во и aVL.  Острият долен миокарден инфаркт обикновено е асоцииран с такива реципрочни депресии в десните прекордиални отвеждания. Обаче, когато тези депресии са налични само във V2, а във V1 има елевации или. сегмента е изоелектричен, се подозира наличие на деснокамерен инфаркт. 

ST-елевациите в III-то отвеждане, които са по-големи от елевациите във II-ро отвеждане. са също сугестивни за деснокамерен миокарден инфаркт.