84 годишна жена с гадене и повръщане

Синусов ритъм с първа степен АV-блок; пълен ляв бедрен блок

Левият бедрен блок се характеризира с характерни реполаризационни изменения, които всеки спешен. медик. трябва да знае добре. ST-сегментите са изместени на. противоположната страна на камерният комплекс. (дискордантни камерни комплекси).  ST-сегментите, които на фона. на ляв бедрен блок са насочени в същата посока както камерният комплекс може даса индикатор за остър миокарден инфаркт или сърдечна исхемия. Различни автори, предлагат критерии които индицират дали на. фона на ляв бедрен блок има ОМИ или исхемия. Никой от тези критерии обаче не са 100% акуратни, но спешният медик трябва да е наясно с най-добрите налични критерии, които са предложени от Сгарбоса през 1996 година:

  • ST-сегментна елевация 1 или над 1 милиметър конкордантна. на камерният комплекс
  • ST-сегментна депресия. 1 или над 1 милиметър във V1,  V2 или V3
  • ST-сегментна елевация 5 или над 5 милиметра, която е дискордантна на. камерният комплекс