74 годишна пациентка с хронично предсърдно мъждене, която поддържа камерната си честота нормална с Дигоксин

Тази електрокардиограма показва бардикардична сърдечна дейност с камерна честота от 46 уд/мин. Р-вълните са с мултиплена морфология със слабо вариращ PR-интервал и Р-Р интервали консистентни на наличен "плаващ атриален пейсмейкър". След 2-та Р-вълна има около 2 секундна пауза. Задълбоченият аналоиз на Т-вълните показва показва, че има налични и непроведени Р-вълни, които се наблюдават по време на вентрикуларния рефректерен период.

Електрическата сърдечна ос е нормална, както и ширината на камерният комплекс, а и на останалите интервали. Волтажа на камерните комплекси е нисък - под 5 миливолрта в периферните отвеждания и под 10 миливолта в гръдните отвеждания. Налични са и дифузни ST-сегментни аномалии с инвертирани Т-вълни, като морфологията на т-вълните наподобява на корито, което е характерно за т.нар."дигоксинов ефект".

Дигиталисовите препарати дирактно инхибират натриево/калиевата АТФ в мембраната на кардиомиоцитите, което води до. увеличаване на натриевата концентрация в кардиомиоцитите, което пък от своя страна инхибира активността на 2-я транспортер, а именно натриево/калциевия обменител, което води до извхвърляне на големи количества калций от кардиомиоцитите. Нетният ефект от приложението на Дигоксин е: увеличена инотропност, намаляне на интракардиалната проводимост на ниво АV-възел (предимно) и увеличение на рефрактерният период в проводимата система на съ рцето. Ефекта на Дигоксин може да бъде потенцииран от хипокалемия, хипомагнезия и хиперкалциемия.

Ранната дигиталисова токсичност се медиира чрез увеличение тонуса на вагуса, и се манифестира чрез подтискане проводимостта на синусовият и в по-голяма степен на АV-възела. Увеличената автоматичност може да преципитира обаче поява на ектопични ритми вкл.предсърдни екстрасистоли и тахиаритмии, АV-тахикардия, вентрикуларни екстрасистоли и вентрикуларна тахикардия вкл.бикамерна вентрикуларна тахикардия, както естествено и камерни фибрилации. Депресията на синусовият възел и АV-възела може да генерира поява на синусови блокове и/или на високостепенни АV-блокове.