79 годишна пациентка, която се представя клинично със световъртеж и абдоминална болка

В случаят имаме силно изразена брадикардия и вентр.честота 36 уд/мин. Камерните комплекси са тесни, но R-Rинтервала е ирегуларно-регулярен при липса на атриална активност.

Тука имаме предсърдно мъждене - брадикардична форма.

Както виждате има и големи ST-сегментни ведиации в долните отвеждания без наличие на патологичен Q-зъбец. и реципрочни депресии в Iво и aVL отвежданията. Това и слаБата прогресия на R-зъбците ни дават основание да мислим за наличие на долен миокарден инфаркт.

Елеванцията на ST-сегмента във V3 ни дава основание да мисли и за апикална исхемия. Следователно дистрибуцията на исхемията е инфериор-постерио-апикална. Оклузирила е дясната коронарна артерия, която кръвоснабдява и левият вентрикуларен апикс.

Долният STEMI се дължи на оклузия на дясната коронарна артерия и/или циркумфлекдната артерия: елевацията в най-голяма магнитуда във III-то отвеждане и депресии в I-во и aVL ни навеждат на мисълта, че е запушена дясната коронарна артерия. Кръвоснабдяването на АV-възела се извършва от АV-нодалната артерия, която е клен на дясната коронрна артерия и по - точно на нейният заден дисцендиращ край - така е при по-голяма част от пациентите. Сравнителна при малко хора  тази задна десцендираща артерия е клон на лявата циркумфлексна артерия и това са т.нар."ляво доминиращи пациенти". И именно нарушеното ръвоснабдяване на АV-възела е причина за силно изразената брадикардия при тази пациентка.