52 годишен пациент с остра гръдна болка

Синусов ритъм; сърдечна честота 81 уд/мин; левокамерна хипертрофия с реполаризационни изменения; остър перикардит

Левокамерната хипертрофия често предизвиква реполаризационни изменения, които са причина за пожявата на ST-сегментни депресии и асиметрични инверсии на Т-вълните в латералните отвеждания (I, aVL, V4-V6). Левокамерната хиепртрофия също може да предизвика ST-сегментна елевация в десните прекордиални отвеждания.

Острият перикардит се диагностицира и въз основата на наличие на дифузни ST-сегментни елевации и PR-сегментни депресии, най-добре видими в долните и латералните отвеждания.