18 годишен пациент с гадене след употреба на кокаин

В конкретният случай имаме наличие на синусова брадикардия с нормален електрически аксис на камерните комплекси. Освен това. прави впечатление дълбоките Т-вълни във V2-V6, които са асоциирани с ST-сегментна депресия + силно пролонгиран QT-интервал (над 600 милисекунди).

В диференциално диагностично отношение при тази находка мислим за:

  • Остра. миокардна исхемия
  • Остър цереброваскуларен инцидент (особено остра хеморагия)
  • Кардиомиопатия
  • Лекарсствена токсичност вкл.с клас III антиаритмици
  • Друга токсичност вкл.кокаинова

Знаете, че кокаина е симпатикомиметик, който действа чрез инхибиране на обратното поемане на катехоламините в неврона.

Високите плазмени нива на кокаина увеличават васкуларният тонус и сърдечният инотропизъм, което води до увеличаване на ляво вентрикуларното преднатоварване, както и стреса върху миокардната стена, които при по-възрастни пациенти може да предизвика рупра на атеросклеротична плака, а при по-млади пациенти да предизвика дисекация на коронарна артерия респ.да доведе до развитие на остър коронарен синдром.

Кокаин индуцираният вазоспазъм може да предизвика исхемия не камо в коронариите, а и в други васкуларни легла.

Трябва да знаете, също така, че употребата на кокаин доведжа и до развитие на хиперкоагулабилно състояние.