66 годишен пациент с епигастрална болка, гадене, диспнея и палпитации

Синусов ритъм; сърдечна честота 80 уд/минута; остър долен миокарден инфаркт; вероятен заден миокарден инфаркт

Острият долен миокарден инфаркт се диагностицира въз основа на наличието на ST-сегментни елевации в долните отвеждания на ЕКГ-то на пациента. ST-сегментните депресии в десните прекордиални отвеждания. са честа реципрона находка при острия долен миокарден инфаркт, обаче в конкретният. случай наличието на проминентни R-вълни в тези отвеждания са висикосугестивни за задно разпространение на острия долен миокарден инфаркт. Резонно е този заден миокарден инфаркт да се докаже и чрез ехокардиография като първи диагностикум преди ангиографията.