54. годишен пациент. от 5 дни с анорексия, гадене и повръщане

Синусов ритъм; сърдечна честота 75 уд/минута; разширение на лявото предсърдие; неспецифични Т-изменения в долните. отвеждания; U-вълни в прекордиалните отвеждания, които подсказват наличие. на хипокалемия

Разширението на лявото предсърдие се диагностицира когато Р-вълните са издигнати и са с продължителност над 0.11 секунди, в което и да е отвеждане.

Проминентните U-вълни са сугестивни за хипокалемия, но не са патогномонични за това метаболитно отклонение, се установяват тук в прекордиалните отвеждания и образуват "канален ефект" с последващите ги Т-вълни. Когато U-вълните и Т-вълните се сливат те дават изглед на пролонгиран QT-интервал, при все че актуалният тук QT-интервал е нормален. Други находки асоциирани с хипокалемията са включват наличие на предсърдни екстрасистоли и наличие на вентрикуларни дисритмии, ST-сегментна дипресия и намалена амплитуда на Т-вълната. Серумният калий на този пациент е 2.9 милиеквивалента/литър.