48 годишна пациентка след свръхтерапевтична употреба на Клонидин (Хлофазолин)

Синусова брадикардия; сърдечна честота 40 удара/минута

Всеки спешен медик трябва да бъде много наясно с най-честите причини за лекарствено-индуцираната брадикардия: бета-блокери; блокери на калциевите канали; дигоксин; хлофазолин; опиати и алкохол.

Клонидин подтиска нормалната функция на синусовият възел и поради това не трябва да се употребява при. сърдечна честота на пациента под 70 уд/минута преди приложението му.