52 годишна жена с гръдна болка

Синусов ритъм; сърдечна честота 52 уд/минута, аномалии съвместими с антеросептална исхемия!

Инверсията на Т-вълните във V1-V3 не би трябвало да се интерпретират като ювенилни Т-вълни, поради възрастта. на пациентката, те не се наблюдават вече при пациенти над 50 годишна възраст. Изолираните Q-вълни в III-то отвеждане не са от клинична сигнификантност. В конкретният случай тези инвертирани Т-вълни са вследствие на преживян не-Q миюокарден инфаркт. 

При установяването на антеросептална исхемия обаче трябва да се има предвид и евентуалното наличие на белодробна тромбоемболия, която може да се прояви и на фона на брадикардия с инверсия на Т-вълните в десните прекордиални отвеждания. Направените от Колегите изследвания обаче не установяват нито БТЕ, нито ОМИ.