43 годишен пациент, 9 часа след поява на гръдна болка и болка в лявата ръка

Синусов ритъм; сърдечна честота 75 уд/мин; латерален остър миокарден инфаркт

Демонстративни са реципрочните ST-сегментни депресии в долните и антеросепталните отвеждания, наблюдават се и Q-вълни индикативни за развила се миокардна некроза. 

Обаче наличието на персистиращи ST-елевации показва, че все още витален миокард, при все исхемизиран.

Т-вълните при ОКС се характеризират с наличие на предхождащ ги изоелектричен интервал - макар и малък понякога - последван от остра симетрична инверсия.