45 годишен пациент, който се представя клинично със стягане в лявата гръдна половина

Синусов ритъм, сърдечна честота 70 уд/мин; остър долен миокарден инфаркт и заден миокарден инфаркт

Това е същият пациент, от случай №40, около 2 часа по-късно е направен този ЕКГ запис. Пациентът вече е с резистентна на терапия (тромболиза и други) гръдна болка.

Настоящото ЕКГ показва развитие на Q-зъбци в долните отвеждания и персистиране на ST-сегментните елевации, което е индикатор за продължаваща исхемия и развиваща се миокардна некроза. Това ЕКГ също така демонстрира увеличение на R-зъбците в десните прекордиални отвеждания, което показва наличие на остър заден миокарден инфаркт. ДИФИНИТИВНАТА ТЕРАПИЯ ТУК Е ПОСТАВЯНЕТО НА СТЕНД