45 годишен пациент, който се представя клинично с обилно изпотяване, прилошаване, гадане/повръщане и диария

Синусов ритъм с чести предсърдни атриални комплекси. ОСТЪР ДОЛЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (безболков с сслучаят) С ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИСХЕМИЯТА ПО ЗАДНАТА СТЕНА НА СЪРЦЕТО !!!

Задните миокардни инфаркти се наблюдават обикновено в асоциация с долните миокардни инфаркти и много рядко (под 5%) с латерални микародни инфаркти. Нормално остръти миокардни инфакти се асоциират с развитие на ST-сегментна елевация, инверсия на Т-вълните и развитие на Q-зъбци.

Поради това, че при стандартната ЕКГ се получава ОБЪРНАТО изображение на задната стена на сърцето (V1-V3), острият миокарден инфаркт по задната стена ще се визуализира с ОБЪРНАТИ НАХОДКИ НА СТАНДАРТНАТА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА в тези отвеждания. Необходимо е да се извърши декстро-ЕКГ, за да се видят нормалните иззменения.

Има и друг метод за визуализация, а именно т.наречена СКАПУЛАРНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА: електродите на V5 и V6 се поставят отзад на гърба на пациента отляво и отдясно на долният ръб на скапулата му и тогава пак се получава нормален изглед на исхемичните находки!!!