54 годишен пациент 24 часа след получаването на фибринолитична терапия по повод на остър миокарден инфаркт, асимптоматичен

 

Синусов ритъм, сърдечна честота около 70 уд/мин, остър антеролатерален и долен ОМИ плюс абнормалии на Т-вълните подсказващи настъпваща исхемия.

Наличието на Q-ъвлни едновременно в долните, предните и латералните отвеждания показва наличие на инфаркт в тези области. Както виждате има налични също така бифазни Т-вълни в предните отвеждания (V2-V4) и инвертирани Т-вълни в латералните отвеждания (I, aVL & V5-V6) подсказва наличие на исхемия в неинфарктираният миокард.

Бифазните Т-вълни в средно - прекордиалните отвеждания е дискутирано през 1982 година от Веленс и колегите му като високосугестивно за наличие на сигнификантна обструкция по хода на предната десцендираща артерия (LAD), чието най-адекватно лекуване е извършването на ангиопластика, защото не реагира добре на фармакотерапевтични интервенциии дори на тромболиза. 

Тази бифазна Т-вълна понастоящем е известна като признак на Веленс, и може да е налична и при асимптоматични пациенти. При установяването й е строго препоръчително пациентът да се насочи за ангиография с последващо стендиране, защото най-често се касае за около 90%-нтна LAD обструкция.