66 годишен пациент със синкоп

Каккто виждате ритъмът е регулярен/ирегулярен с камерна честота около 45 уд/минута. Всеки камерен комплекс се предхожда от Р-вълна, но не всяка Р-вълна се последва от камерен комплекс, което подсказва че е налична някаква форма на АV-блок.

PR-интервала е пролонгиран до 390 милисекунди, което е видно при записа на сърдечният ритъм. Последващият PR-интервал е същият обаче, следват 2 проведени Р-вълни в същият PR-интервал, последвано от непроведена Р-вълна и после ритъмът се повтаря. Тази последователност от блокирана Р-вълна с пролонгация на PR-интервала е характерна на АV-блок II0степен тип Мьобиц II. Аксиса на камерният комплекс е нормален - около 0 градуса, а камерният комплекс е пролонгиран до около 150 милисекунди с морфология на десен бедрен блок.

Отдиференцирането на АV-блок тип Мьобц I и Мьобиц II II-степен блок често е предизвикателство.

Една от печелившите стратегии тук е да се сравни PR-интервала на камерният комплекс директно след непроведената Р-вълна с PR-интервала на камерният комплекс, който непосредствено предхожда непроведената Р-вълна. Ако PR-интервала на камерният комплекс, който предхожда непроведената Р-вълна е по-дълъг от PR-интервала на камерният комплекс следващ непроведената Р-вълна имаме АV-блок тип Мьобиц I, а ако този интервал е същият имаме АV-блок тип Мьобиц II.

Когато е наличен блокт тип Мьобиц II, анатомичната локализация на блока е под АV-възела, дълбоко в системата на Хис-Пуркине. 

Наличието на десен бедрен блок на фона на АV-блок подсказва наличието на Инфра-Хисиан заболяване.

За разлика от това когато има блок тип Мьобиц I (Венкелбах) блока може да е или на нивото на АV-възела или дълбоко в системата на Хис-Пуркине.

Мьобиц I с тесен камерен комплекс при млади пациенти без наличие на коморбидно сърдечно заболяване е по-характерно за наличен АV-нодален блок. 

Мьобиц I с широк камерен комплекс при възрастни пациенти с насложено органично сърдечно заболяване може да отразява или заболяване на ниво АV-възела или болест на Инфра-Хисиан.