32 годишен пациент със синкоп

На горният ЕКГ запис имаме налична синусова тахикардия с честота около 120 удара/минута плюс непълен десен бедрен блок.

Във V1 и V2 имаме страйкови ST-сегментни девиации с особена морфология: ST-сегмента е елевиран, след което рязко спада надолу и преминава в интвертирана Т-вълна.

Това е типичната (класическа) презентация на синдрома на Бругада, който представлява вид камерна тахикардия асоцииран с тази ЕКГ-морфология. Синдрома на Бругада представлява унаследяема патология, която се дължи на дисфункция на натриевите йонни канали водещ до развитие на внезапна сърдечна смърт или развитие на камерна тахикардия.

Установяването на синдрома на Бругада налага извършването на по-нататъшни електрофизиологични изследвания, както и имплантацията на кардиовертер дефибрилатор.