Въпрос

Тетралогията на Фалот е най-честата конгенитална аномалия асоциирана с цианоза. Кое от следното не е част от тази тетралогия:

  1. Дясната вентрикуларна хипертрофия
  2. Аортата, която преминава над септалният дефект
  3. Пулмоналната стеноза
  4. Аортната стеноза

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - аортната стеноза не е част от тетралогията на Фалот!

Аортата при аортната стеноза е по-голяма от обичайното и преминава над интервентрикуларният септален дефект.

Тетралогията на Фалот е конгенитален сърдечен дефект, който се състои в анатомични сърдечни аномалии и се проявява и с цианоза - синдрома на синьото бебе. При тетралогията на Фалот обичайно има дясно-ляв шънт, при който по-високата резистентност на дясната камера генирира централната цианоза.

Тетралогията на Фалот се корегира чрез кардиохирургчна нтервенция, обикновено извършвана през първата половина от живота на детето. Може да се представи и с продължителни проблеми като аритмии, пулмонална регургитация и реопарация.

Децата с тетралогия на Фалот могат да развият говор, който се характеризира с бързо развитие на цианозата, последван от синкоп поради наличие на мозъчна хипексия - понякога синкопалните епизоди могат да са и фатални за детето.