23 годишен пациент със синкоп

Първият ЕКГ-запис отразява дейността на поставен атриален пейсмейкър - пейсмейкърните страйкове са почти незабелижими, но най-добре се отчитат във II, III и aVF. Сърдечният аксис е нормален. Има нисковолтажни комплексипс непълен десен бедрен блок + дифузни инверсии на Т-вълните от V1 до V3.

Вторият ЕКГ-запис отразява непродължителна мономорфна ширококомплексна тахикардия, която се прекъсва от нормални импулси и находката е съвместима с амерна тахикардия.

В случаят имаме млад пациент със синкоп причинен от камерна тахикардия. На първата електрокардиограма имаме абнормален запис с наличие на нисък волтаж, непълен десен бедрен блок и инверсия на Т-вълните, което е съвместимо с диагнозата "АРИТМОГЕННА ДЯСНО ВЕНТРИКУЛАРНА КАРДИОМИОПАТИЯ", които е генетично унаследяемо заболяване при което вентрикуларният миокард е заместен с фибро-мастна тъкан, която е причината за появата на аритмии.  Това е рядко заболяване, но е честа причина за настъпване на внезапна сърдечна смърт при млади пациенти, особено атлети. Допълнителната находка включва наличието на т.нар."епсилон вълни" най-добре видими в прекордиалните отвеждания, както е показано на долната фигура. Ако се запозодре наличието на аритмогенна дясно вентрикуларна дисплазия трябва да се направи ехокардиография, както и ЯМР на сърцето.