61 годишен пациент с палпитации и светобоязън

Вентрикуларна тахикардия, сърдечна честота 140 уд/мин

Когато ЕКГ-ритъма е ширококомплексна регуларна тахикардия диференциалната диагноза включва: синусова тахикардия с аберантно провеждане, суправентрикуларна тахикардия с аберантно провеждане и вентрикуларна тахикардия. 

Синусовата тахикардия е отхвърляме веднага поради липсата на регулярни асоциации между Р-вълните и камерните комплекси.

Разграничаването на вентрикуларната тахикардия от суправентрикуларната тахикардия с аберантно провеждане е често трудно! В този случай наличието на АV-дисоциация (интермитентни Р-вълни) особено видими във V1 и II-отвеждане изключва диагнозата "суправентрикуларна тахикардия". Най-общо казано ширококомплексните вентрикуларни тахикардии, които не показват характеристики на синусова тахикардия ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ КАТО ВЕНТРИКУЛАРНИ ТАХИКАРДИИ до доказване на противното, защото третирането на вентрикуларната тахикардия ката суправентрикуларна може да доведе до хемодинамичен колапс на пациента.