Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - прогностично значение на вентрикуларната систолна дисфункция при дилатативна кардиомиопатия

  • Дилатативната кардиомиопатия се  характеризира с глобално намаление  насистолната функция
  • За установяването на това нарушение се ползва  стандартната кардиоехография едновременно с Доплер
  • Има взаимовръзка между левокамерната фракция на изтласкване (LVEF) и децелерационното време (DT) на митралното Е при Доплеровото изследване с вероятност за настъпване на смърт в рамките на 2  години след установяване на  нарушението
    • LVEF < 25% & DT < 130  msec определя 35%  шанс за преживяемост  в рамките на 2години
    • LVEF < 25% & DT >  130 msec определя шанс за   преживяване около 72% за  период от 2 години
    • При пациенти с LVEF > 25% шанса за преживяване в две годишен период е над 95%, независимо  от стойностите на DT
  • Установяването на деснокамерна  систолна дисфункция добавя  допълнителна смъртност и болестност при  пациентите с  дилатативна кардиомиопатия,в който и да е етап  от болестността им