Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - индикации за ехокардиография при подозрение за систолна дисфункция

 • Наличие на валвуларно сърдечно заболяване
 • Гръдна болка характерна за нестабилна ангина
 • Установяване  на риска, прогнозата   и терапията при коронарно сърдечно заболяване
 • Подозрение за наличие на сърдечна недостатъчност
 • Кардиомиопатия
 • Системна хипертония
 • Скрининг за наличие на  кардио васкуларно заболяване вкл.генетично трансмитирано
 • Наличие  на пулмонално заболяване
 • Критично болни пациенти
 • Критично наранени пациенти - напр.при пътно транспортно произшествие
 • Наличие на конгенитално сърдечно заболяване

Параметри за изследване и установяване на глобалната систолна функция

М-mode/Доплер и  стандартна ехокардиография

 • Обем на лявата  камера/маса на лявата камера
 • Ударен обем
 • Фракция на изтласкване
 • Фракционални промени в  миокарда на лявата камера
 • Стрес на миокарда на лявата камера
 • Митрален  Е-поинт  септална сепарация
 • Десцента на сърдечнатаоснова
 • Скорост на увеличаване на  левокамерното систолно  налягане
 • Систолен интервал
 • Тей индекс
 • Тъканен  Доплер