Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести - вълчи  капани при обикновената и стрес ехокардиография при коронарно артериално заболяване

  • При около  20% от  пациентите подложени на обикновена и стрес ехокардиография има лимитирана  визуализация  на  два или повече сегмента  на  миокарда, което пречи на   акуратната интерпретация
  • Сензитивността на  обикновената  ехокардиография  за установяване на моторни аномалии в миокарда  спада  около три пъти след купиране на болката на пациента
  • Обикновената  ехокардиография няма сензитивност за установяване на моторни аномалии на  миокарда когато  субендокардният остър  миокарден инфаркт заангажира под 20% от дебелината на миокарда или когато ОМИ се причинява от запушване на малки разклонения на коронарните артерии
  • Обикновената ехокардиография не може акуратно да разграничи острата исхемия при ОМИ  от наскоро получен ОМИ или от неисхемична кардиомиопатия с аномалии в моториката на  миокарда
  • При  пациенти с  проводни  аномалии  като напр. ляв бедрен блок придружаващите ги абнормални септални и  апикални моторни аномалии могат да се сбъркат с исхемични моторни  аномалии
  • Ехокардиографията след  физически усилия може да не е в състояние да установи моторни аномалии на миокардната стена,ако е извършена 2-3 минути след физическите усилия
    • Добутаминовото ехо  или ехото след физически усилия има по-малка сензитивност при жените отколкото  при мъжете, особено  при пациенти с едноклонова болест
    • Сензитивността на стрес ехокардиографията е ниска  при едноклонова болест, особено на циркумфлексната артерия при пациенти с левокамерна хипертрофия,  както  и при пациентите смалка по обем и размери лява камера