Глава ІІ – кардиология – диагностични методи при коронарно сърдечно заболяване

ЕКГ в покой

Стандартната 12 канално ЕКГ в покой, както и стрес кардиоехографията са най-важните скринингови тестове за установяване наличието на коронарно сърдечно заболяване. ЕКГ в покой обаче най-често е нормална. Едва около 1/3 от пациентите с коронарно сърдечно заболяване имат специфични и неспецифични ЕКГ изменение при извършване на ЕКГ в покой вкл.негативни или бифазни Т-вълни, депресия на ST-сегмента и в случаи на стар миокарден инфаркт загуба на R-вълни и поява на нов патологичен Q-зъбец.

Стрес ЕКГ тест

Това е най-широко позваният неинвазивен диагностикум за наличието на коронарно артериално заболяване. Теста е позитивен при наличие на ангина пекторис: демонистрират се данни за субендокардна депресия (сигнификантни ST-депресии над 1 милиметър) или данни за трансмурална исхемия (транзиторни монофазни ST-сегментни елевации).

 

Есцесивната ST-депресия в няколко отвеждания съчетана с рязко спадане на кръвното налягане е признак за наличие на тежка коронарна стеноза.

Горепосочените данни за исхемия обаче не са приложими при пациенти стежка анемия, бедрени блокове, левостранна камерна хипертрофия, пациенти на дигоксин, при пациенти с хиперкалемия и при хипервентилационен синдром.

Стрес теста е по-малко диагностичен при жени отколкото при мъжете.

Фалшиво позитивните резултати варират от 20-40%.

Ехокардиография

При коронарно сърдечно заболяване ехокардиографията позволява да се установят моторни изменения на камерната стена съвместими с остра или хронична исхемия, аккто и стари белези от инфаркт.

При хронична стабилна ангина пекторис се ползва и добутаминова кардиоехография и това е т.нар.стрес кардиоехография.

Миокардна сцинтиграфия

Позволява се визуализацията на регионален дефицит в коронарното кръвообръщение.

Регионите с исхемия не могат да поемат адекватно количество радионуклеид.

ПЕТ скенер

Миокардната сцинтиграфия установява само относителни дефекти в перфузията на миокарда, а при изследването с ПЕТ скенер се установяват дефекти в метаболитните интрацелуларни пътища. Затова понастоящем ПЕТ скенера е „златен стандарт“ за установяване състоянието на хипоперфузен, хипоконтрактилен миокард.

Ядрено магнитен резонанс

Чрез ЯМР се установяват не само анатомични структури на сърцето и коронарните артерии, но може да се измери и абсолютният коронарен кръвен поток.

 

Коронарна ангиография

В случайна остра или доказана хронична миокардна исхемия се използва коронарна ангиография за установяване на миокардната анатомия и данни за стенозите.

Трябва да се има предвид, че степента на коронарните стенози, установени ангиографски не винаги са предектибелни за техният физиологичен ефект т.е.на пръв поглед големи стенози могат все още да осигуряват адекватно количество кръв за миокарда.

Затова е желателно при несигнификантни стенози особено да се измерва и коронарният кръвен резерв. Това се осъществяв чрез приложението на Аденозин и се измерва спада на налягането и кръвотока през стенозата по време на приложението му и преди това.

При сатиблана ангина пекторис към ангиография трябва да се пристъпва преди поставянето на коронарен стенд, а също когато неинвазивните тестове дават противоречиви или несигурни резултати, а пациентът има стенокардна симптоматика.