Глава ІІ – кардиология – хипертония по време на бременност

Определение за хипертония по време на бременност

При хипертонията по време на бременност имаме елевация на кръвното налягане над 30 милиметра за систолата над нормалното за пациентката и/или елевация на диастолното кръвно налягане с над 15 милиметра живачен стълб над индивидуалната пациентска норма.

Синдроми при хипертонията по време на бременност

1.       Бременност индуцирана хипертония

a.       Лекостепенна хипертония по време на бременност – непротеинурична хипертония

b.      Тежкостепенна хипертония на бременността

2.       Прееклампсия (прежде известна като токсемия на бременността)

a.       Лекостепенна преекломпсия

b.      Тежкостепенна преекломпсия – ХЕЛП синдром

3.       Еклампсия

a.       Дефинира се като прееклампсия с гърчове

b.      Дефиницията изисква отрицателна анамнеза за гърчове в миналото

4.       Хронична хипертония по време на бременност

a.       Артериална хипертония преди настъпването на бременността

b.      Подлежащо заболяване, което води до артериална хипертония по време на бременност

Артериално налягане по време на бременност

·         Кръвното налагане нормално спада леко по време на бременност

o   Горната диастолна граница на кръвното налягане по време на 1-2 триместър е 75-80 милиметра живачен стълб

o   Горният лимит на диастолната граница на кръвното налягане през 3-ят триместър е 85-90 милиметра живачен стълб

o   Кръвното налягане по време на бременността спада лека поради влиянието на различни фактори вкл.утеринната синтеза на простагландини

o   Бременните пациентки също така имат намалена чувствителност към действието на Ангиотензин ІІ

·         Хронична артириална хипертония

o   Наричана още „концидентна хипертония с бременност“

o   Дефинира се като наличие на аретриална хипертония с давност поне 20 седмици преди последната менструация на пациентката

o   Липса на гестационно трофобластно заболяване

o   Кръвното налагяне остава повишено над 6 месеца след раждането

o   Наличието на протеинуря в ранната бременност увеличава 3 пъти риска от преждевременно раждане, както и от раждането на недоносени бебета

·         Бременност индуцирана артериална хипертония

o   Наблюдава се при 5-10% от бременните, които не са били преди настъпването на бременността хипертензивни

o   Наблюдава се при 25% от прежде настъпването на бременност хипертонични жени

o   Транзиторното, единично, повишаване на кръвното налягане по време на бременност е бенигнено състояние

o   Кръвното налягане на бременната жена трябва да се мониторира по време на цялата бременност

·         Рискове от повишеното кръвно налягане по време на бременност

o   За фетуса: абрубция, интраутеринна смърт

o   За майката: остра ренална недостатъчност, церебрална хеморагия, исхемично сърдечно заболяване

·         Патофизиология

o   Интраваскуларно повишение на циркулиращият кръвен обем

o   Системна вазоконстрикция и поради намалека синтеза на простагландин PG2

o   Абнормален отговор към Ангиотензин ІІ индуцираната вазоконстрикция

o   Артериоларен вазоспазъм

o   Намаля реналният кръвоток по време на бременността, увеличават се серумните креатинин и урея

o   Често съпътстващ хипералдостеронизъм

·         Лечение на бременност индуцираната хипертония

o   Антихипертензивната терапия е с доказана полза за бременните жени

o   Антихипертензивната терапия е с доказана полза и за фетуса

o   Метилдопа, Клонидин и бета-блокерите са безопасни за приложение по време на бременността

o   Аспирин:

§  Ниските дози аспирин от ранга на 50-80 мг/дневно са неефективни за профилактика на бременност индуцираната хипертония

§  Приложението на асперин се посреща противоречиво по отношение на профилактиката на прееклапсията

§  Заключение: употребата на аспирин при бременност индуцирана артериална хипертония е безполезна фармакотерапевтична мярка

o   Калциеви добавки:

§  Желателно е от 20-тата гестационна седмица жената да приема дневно по 2 грама калциев карбонат

§  Метаанализите показват, че приема на калций в горепосочената доза редуцира нивата на кръвното налягане на бременната жена с 3-8 милиметра живачен стълб

§  Метаанализите също така показват 65% редукция на прееклампсията при жените, които приемат по 2 грама калциеви добавки/дневно

§  Приема на калциеви добавки обаче не редуцира тежестта на еклампсията ако тя се е развила

§  Калциевите добавки трябва да се приемат по време на хранене в 3-4 равнодозови приема, за да се профилактира развитието на констипация