Глава ХII – образни изследвания във вътрешните болести – белодробна консолидация

Пневмония - консолидация

При пневмониите най-често се наблюдава консолидация на един белодробен лоб, като размера на засегнатият лоб е почти винаги нормален. Лоба може да съдържа течност, която да е пурулентна (в повечето случаи) или хеморагична.

Радиологични критерии за консолидация (обобщени)

 1. Лобална/сегментна плътност
 2. Въздушна бронхограма
 3. `Няма сигнификантна загуба на белодробен обем
 4. Невъзможност да се визуализира васкулатурата на консолидираният лоб: въздуха в белият дроб (в алвеолите) осигурява контраста, който е необходим за нормалното визуализиране на кръвоносните съдове в белият дроб, ако въздуха в алвеолите е изместен от инфламаторен ексудат, естествено е че този контраст се губи и лобарната васкулатура не може да се визуализира

Радиологични критерии за за консолидация в детайли

Лобарна/сегментна плътност

Лобарната консолидация е характерна за пневмококовите, микоплазмените и легионела пневмониите. 

Около 99% от белодробният лоб се състои от алвеоли, ето защо ако видите лобарна плътност без загуба на белодробен обем патологичният процес е локализиран предимно в алвеолите - плътността е хомогенна.

Лобарните и сегментни плътности са триъгълни по форма , като стенснението е към белодробният хилус, а широката страна е разположена към гръдната стена.

Лобарната консолидация не преминава през белодробните фисури.

Липса на сигнификантна загуба на белодробен обем

Причините за липсата на сигнификантна загуба на белодробен обем са следните:

 1. При пневмониите алвеоларният инфилтрат се състои предимно от неутрофили
 2. Когато алвеолите са пълни с възпалителен/хеморагичен ексудат или оточна течност те не увеличават обема си и поради това няма сигнификантна загуба на белодробен обем. В ранните стадии на пневмониите белодробният размер леко се увеличава, това обаче е еособено силно изразено при Клибсиела пневмониите където ексудата е много обилен. 

Базис на въздушната бронхограма

 

 

 1. Бронхите са видими само до 4-тото ниво на разклоненията им. Когато видите трахеята трябва да проследите и бронхите докъдето е възможно това. Еластичният хрлущял намаля с вяко по-ниско ниво на разклонение, дисталните бронхи са заобиколени от газ, съдържащ се в алвеолите - ето защо те не са видими. Ако алвеолите са пълни с течност (пневмония или оток) има контраст за визуализирането на дисталните бронхи и те могат да бъдат видяни, като тъмни. тубуларни структури в консолидираният лоб (черните стрелки)
 2. Белите стрелки посочват минорната фисура на лоба

Лингуларна консолидация 

Наблюдава се изключително отляво:

 1. Плътност в долният болодробен лоб
 2. Лявата сърдечна граница е размазана, което досказва наличието на лингуларна консолидация и това е т.нар."силуетен признак"
 3. Левият диафрагмален купол се вижда ясно
 4. левият косто-френичен ъгъл е облитериран, което показва наличието на малко количество плеврален излив в него
 5. На латералната графия на белият дроб има триъгълна сянка с остърият й връх сочещ към белодробният хилус, ак основата й е насочена към гръдната стена
 6. Белите стрелки посочват допълнителните трансверзни структури, които са с нормална локализация, а жълните посочват лявата напречна фисура, която също е с нормална локализация, като двата прицнака говорят в полза на това, че няма загуба на белодробен обем