Глава II – кардиология – ЕКГ, хипертрофия на дясната камера

Стандартни ЕКГ критерии

Дясно положение на електрическата сърдечна ос.

Съотношение R/S > 1 във V1 и същото съотношение да е по-малко от 1 във V5 или V6.

Вторични ST-промени (депресии и/или инверсия на Т-вълните) в десните прекордиални отвеждания.