Глава II – кардиология – ЕКГ, признак на Wellens

Стандартни ЕКГ критерии

Дълбоки симетрични или бифазни Т-вълни в предните прекордиални отвеждания (V1 и V2 – V3) при ЛИПСА на ST-сегментни или R-аномалии.

Тази находка има сензитивност от 69% и специфичност от 89% за наличие на сигнификантна (над 70%) стеноза на лява асцендираща каронарна артерия.