Глава II – кардиология – ехокардиография, трансвалвуларни градиенти

Измерването на скоростта на кръвта между две сърдечни кухини, по презумпция през патологично стеснен отвор се извършва въз основа на формулата на Бермоули, който през 1738 годиня публикуво своите принципи за динамиката на течностите.

Сумаризирано труда на този датско-швейцарски учен гласи, че като преминава през някакъв отвор енергията на течността трябва да се запази константна. Когато отвора е стеснен кинетиката на течността се увеличава. Това увеличение на кинетичната енергия трябва да бъде разделено на енергията на натиска върху отвора необходим за преминаването на течността така, че тоталната енергия на системата да остане константна.

В съвременната ехокардиография е въведен обаче един акцелеразиационен фактор, който отразява измерването на вътрешните сили на кръвта, които се предизвикват от промяната на скоростта на кръвта през стеснения отвор.

И оттук формулата се опростява до:

Пресорният градиент = 4 х скоростта на кръвта

Ефективността на тази опростена формула е доказана в клиничната практика и потенциалните грешки са поради:

1.     Липсата на парелелни на кръвта Доплерови импулси

2.     Алтернанс във вискозитета на кръвта напр.при анемия или полицитемия