Глава II – кардиология – ЕКГ, WOLF-PARKINSON-WHITE

Стандартни ЕКГ критерии

Скъсен P-R интервал под 120 милисекунди при възрастни и под 90 милисекунди при деца на фона на синусов ритъм.

Наличие на делта-вълна видима най-добре във II-ро отвеждане, която е причината за горепосоченото разширение на камерният комплекс. Делта вълната отразява възбуден импулс от допълнителният проводен път и камерният комплекс се разширява защото се образува от сливането на два импулса: един пред нормилният АV-възел и един от допълнителният проводен път.

Наличие на ST-T девиации в посока противоположна на главният вектор на камерният комплекс.

Този синдром се дължи на наличие на допълнителен проводен път в сърцето, който прави бай пас на АV възела. При повечето пациенти няма наличие на структурно сърдечно заболяване, при все че синдрома е по чест при наличие на аномалията на Ебщайн, която представлява комбинацията от: абнормално прикрепване и малък пролапс на трикуспидалната клапа, хипертрофична кардиомиопатия, пролапс на митралната клапа, хипертрофична/дилатативна кардиомиопатия. Повечето аритмии се развиват поради АV-реентри тахикардия и по принцип са теснокамерни. Често има насложено предсърдно мъждене/трептене, които обаче са потенциално животозастрашаващи, особено ако камерният комплекс е разширен.