Глава ХІІ - образни изследвания във вътрешните болести - ехокардиография, лява камера: систолна функция

Установяването на левокамерната систелна функция е рутенно изследване в хода на кардиоехографията.

Използваните достъпи са: сканиране по дългата и късата ос; дву- и четирикамерен достъп.

Размера на левокамерната фракция на изтласкване се ползва често като синоним на левокамерната систолна функция, но трябва да отбележа че те не са идентични понятия! Например лявата камера може да има отслабена систолна функция при тежкостепенна митрална регургитация, но все още да поддържа нормална левокамерна фракция на изтласкване. Независимо от това левокамерната фракция на изтласкване е директно пропорционална на левокамерната систолна функция.

Левокамерната фракция на изтласкване се калкулира от ехографиста чрез измерване на области от камерата в крайната фаза на диастолата и се сравнява с размера на камерата в крайната фаза на систолата.

Нормалната фракция на изтласкване е равна или млко по-голяма от 50%, за тежсостепенна редукция говорим при нива от 30-35%.

За целите на изследването на систолната функция лявата камера се разделя на 17 различни сегмента: 6 сегмента на сърдечната основа, 4 сегмента на сърдечния връх и 7 други сегмента. Тези сегменти отразяват коронарното кръвообръщение на лявата камера.

Вторичен индекс на левокамерният контрактилитет

Левокамерната функция може да бъде също така установена и чрез внимателен анализ на кръвотока през митралната клапа.

Изоволемичната контракция на вентрикула се развива рано в систолата, което кореспондира с началото на митралната регургитация, ако такава е налична естествено.

По време на изоволемичната контракция, налягането в лявото предсърдие остава константно, което означава че всяка промяна в скоростта на региргитантната фракция ще отразява и промяна в налагянето (dP), срущи промяна във времето (dT) за което се пълни лявата камера.

Тук се използва формулата на Бернолини, която отразява взаимовръзката между увеличението на скорността на регургитантната фракция и времето за което налягането в лявата камера се увеличава до 32 милиментра живочен стълб. Нормалната стойност на промяната в налягането на лявата камера за единица време е 1200 милиметра/секунда или повече.