Глава II – кардиология – ЕКГ, предсърдни екстрасистоли

Стандартни ЕКГ критерии

 Наличие на преждевременно появили се Р-вълни, чиято морфология обикновено е различна от тази насинусовата Р-вълна, с нормални камерни комплекси.

Обикновено предсърдните екстрасистоли се връщат обратно към синусовият възел, което предизвиква частична пауза в синусовата активност, което има за последствие обаче появата на екстра камерен комплекс на фона на нормални R-R интервали или поява на пълна компеснаторна пауза – ще е наличен само един от тези два сценария.