Въведение в медицината, симптоми и признаци – тотална парализа на тялото

Обща информация за патологията

Парализита представлява тотална загуба на волевата морана функция на мускулатурата, която настъпва следствие на тежкостепенно кортикално или пирамидално заболяване. Може да се развие и при наличието на церебраваскуларно заболяване, дегенеративни нервно мускулни заболявания, травма, тумор или инфекции на ЦНС. Остро настъпилата парализа е животозастрашаващо състояние и най-често е индикатор за синдрома на Жюлиан-Баре.

Парализата може да бъде: локална или тотална, симетрична или асиметрична, транзиторна или перманентна, спастична или не.

Често се класифицира споре нейната локализация и тежеста като: параплегия /парализа на долните крайници/, квадриплегия или хемиплегия /унилатерална парализа.

Непълната парализа с профундна пареза /слабост/ може да предхожда тоталната парализа.

Анамнеза и физикално изследване

На първо място се извършва пълен неврологичен преглед на пациента с парализа.

Осведомяваме се за началото на парализата, продължителността й, интензивността й, както и за евентуалната й прогресия.

Фокуса на анамнезата е откриването на дегенеративни неврологични или невромускулни заболявания, скорошни инфекции или невромускулни заболявания, сексуално трансмитивни болести, скорошни травми или неоплазии.

Търсим асоциирана с парализата симптоматика като: треска, главоболие, загуба на говор, мускулна болка или слабост, гадене/повръщане, както и дисфункция на отделителните системи – най-често питаме за наличие на инконтиненция.

При физикалният преглед се тества и функцията на краниалните нерви, моторната функция, както и състоянието на дълбоките съхожилни рефлекси.

Етиология

Амиотрофична латерална склероза

Това е фатално заболяване, което предизвиква спастични частични парализи на големите мускулни групи, които евентуално прогресират до тотална парализа. Ранните му прояви са обща мускулна слабост и мускулна атрофия – обикновено на ръцете. Крампите и хиперфлексията са също честа находка. Заангажирането на респираторната мускулатура предизвиква развитието на диспнея и респираторна парализа. Прогресивната парализа на краниалните нерви води до развитие на дисартрия и дисфагия.

Парализа на Бел

Парализата на Бел представлява заболяване на VII-ми ЧМН, което предизвиква развитието на транзиторни по характер, унилатерални мускулни парализи по лицето на пациента. Възможно е и развитието на птоза на клепача. Другите находки са повишена лакримация на окото от засегната част на лицето, както и липса на корнеален рефлекс.

Ботулизъм

Ботулизмът е бактериална инфекция, която води до развитието на бързопрогресивна мускулна парализа още в първите 2-4 дни от началото на инфекцията. Парализата на респираторните мускули води до развитие на респираторен арест. Ранните симптоми са: гадене/повръщане, двойно зрение, диария, мидриаза, дизартрия и дисфагия.

Мозъчен абсцес

Класическата триада тук е: хиперпирексия, главоболие и епилептични гърчове. Напредналият абсцес на фронталния или темпоралният лоб може да доведе до развитието на хемиплегия и очни нарушения и атаксия.

Мозъчен тумор

Всеки мозъчен тумор или мозъчни метастази, които засягат моторният кортекс на фронталният лоб, може да предизвика развитието на контралатерална химепареза, която да прогресира до хемиплегия. Началото е постепенно, но без подходящо лечение паразилата става перманентна. В началото има фронтално главоболие, сутришно повръщане без облекчаване. После евентуално се наслагат гърчове, афазия и повишение на интракраниалното налягане с промени в зрението.

Хистерия

Хистеричните парализи се характеризират с развитие на волево мускулно движение без обаче да има подлежащо органично заболяване. Могат да бъдат засегнати всички мускулни групи, като тук картината е сходна с тази на епи статуса.

Енцефалит

Тук в късния стадий на енцефалита има развитието на вариабилни парализи. Ранната симптоматика включва неблогаприятна промяна в менталният статус на пациента възможно е развитието и на кома, треска, фотофобия, повръщане и признаци на менингиално дразнене. Може да има още: нистагъм, афазия, атаксия, окуларни парези и гърчове.

Синдром на Жюлиан-Баре

Тук парализата настъпва остро и е иреверзибелна. Често заболяването започва като мускулна слабост, която прогресира симетрично, понякога започва от краниалните нерви, което води до развитието на дисфагия, дизрартрия и носов говор. Парализата на респираторната мускулатура може да е животозастрашаваща. Другите находки са: транзиторна парестезия, ортостатична хипотония, тахикардия, профузни изпотявания, както и тотална инконтиненция.

Травма на главата

Лесно поставима диагноза.

Мултиплена склероза

Парализите при тази патология се развива в късните стадии на болестта, но са перманентни. Могат да започнат като моноплегия, но да прогресират до квадриплегия. Има още: нарушение на зрението, атаксия, сензорни нарушения, нистагъм, хиперрефлексия и тремор на ръцете. И тук има инконтиненция, която обаче се редува с различно продължелна констипация.

Миастения гравис

При миастения гравис профундната мускулна слабост може да прогресира до профундни парилизи, които обиконвено са транзиторни в началото и перманентни в по – късните етапи на болестта. Другите симптоми се дължат на мускулната слабост/недостатъчност: птоза на клепачите, загуба на фациален мотилитет, честа регургитация на храна и/или течности. Респираторното засягане на мускулатурата може да предизвика развитието на респираторен дисстрес с цианоза.

Болест на Паркинсон

Тремор, брадикинезия и повишена силивация са класически симптоми на болестта на Паркинсон. Екстремната ригидност може да прогресира до парализа на крайниците.

Периферна невропатия

Типично периферната невропатия се проявява с мускулна слабост, която може да прогресира евентуално до парализи и мускулна атрофия. Асоциираната симптоматика включва наличие на парестезии, загуба на вибрационна сензитивност, невралгия и аномалии в изпотяването на засегнатият от нервопатията регион.

Бяс

Това е заболяване, което се проявява с парализи, васкуларен колапс, кома и смърт. Проднормалната симптоматика включва наличие на хипертермия, парестезия, фотофобия, тахикардия, дисфагия, диспнея, която се развива неочаквано бързо тук. След 2-10 дни тази хипервъзбудима фаза се заменя от парилитичната, като първо се засягат предимно краниалните нерви: промени в зениците, дрезгав глас, фациална слабост и окуларни парези плюс тахи- или брадикардия, циклична респирация и уринна ретенция.

Травма на гръбначният мозък

Също лесно поставима диагноза, която се проявява с перманентни парализи под нивото на лезията.

Тумори на гръбначният мозък

Болка в гърба, която се засилва от топлината, парестезии, преходни парализи в региона за засегнатият отдел на гръбначния мозък.

Исхемичен мозъчен инсулт

Исхемичен мозъчен инсулт, който засяга моторният кортекс се проявява и с контралатерална парализа, която може да се развие или изведнъж или постепенно и може да бъде перманентна или транзиторна по характер. Асоциираната симптоматика е невероятно разнообразна: промяна в менталният статус, дизартрия, дисфагия, атаксия, афазия, апраксия, агнозия, емоционална лабилност и чревна дисфункция.

Субарахноидален кръвоизлив

Субарахноидалният кръвоизлив е потенциално живото застращаващо заболяване, което може да се прояви и с неочаквано развитие на парализи, които могат частично да се реверзират с намалението на мозъчният оток, но стават перманентни когато се развие разрушаване на мозъчни структури.

Транзиторна исхемична атака

Тук имаме транзиторни унилатерални парализи или парализи придружени от парестезия, двойно зрение, афазия и неблагоприятна промяна в менталният статус на пациента.

Употреба на лекарствени продукти

 

Тук става въпрос за терапевтичното приложение на нервно мускулни блокери.