Глава II – кардиология – изследване на пациент с коронарно артериално заболяване

Рискови фактори за развитието на коронарно артериално заболяване

Типичните ангинални симптоми включват:

·       Чувство за натиск върху гръдният кош/парене по кожата на гърдите; чувство за сграбчване в гърдите

·       Болков синдром – централна, стенокардна по характер болка

·       Радиация на болката към раменете, врата, долната челюст и/или епигастриума

·       Тносителна предиктабилност на появата и изчезването на болката при физически/емоционални усилия /стабилна ангина пакторис/ или поява на болката в покой /нестабилна ангина пекторис/

·       При стабилната ангина пектори болката изчезва с изчезването на стресора и/или при прием на нитроглицерин

Клинична анамнеза при пациентите с коронарно артериално заболяване:

·       Търсим данни за преживян остър миокарден инфаркт

·       Търсим данни за левокамерна хипертрофия

·       Данни за наличе на захарен диабет

·       Тютюнопушене – смъртността при пациентите с коронарно артериално заболяване се редуцира с 36% ако преустановят тютюнопушенето

·       Данни за наличие на артериална хипертония

·       Пациенти от мъжки пол на възраст на 45 години и жени на възраст над 55 години

·       Неправилен начин на живот

·       Наднормено тегло на пациента

·       Употреба на кокаин или други наркотици/симпатикомиметици

·       Наличие на депресия при пациента или наличие на депресивни еквиваленти – 23% от пациентите страдащи от депресия имат налично коронарно артериално заболяване

Лабораторни изследвания:

·       Наличие на хиперхолестеролемия – повишени нива на общия холестерол

·       Повишени нива на липопротеините с ниска плътност

·       Ниски нива на липопротеините с висока плътност

·       Нива на С-реактивният протеин – отразява активността на интерлевкин 2, маркер за наличие на повешин инфламаторен статус на пациента, на практика по-добър предиктор за наличие на коронарно артериално заболяване от нивата на липопротеините с ниска плътност

·       Нива на Алипопротеин А едно – ниските нива отразяват повишен риск от развитие на коронарно артериално заболяване

·       Повишените нива на N-BMP се асоциират с повишен риск от развитие на остър миокарден инфаркт и представляват независим рисков фактор

·       Повишени нива на хомоцистеина – те се редуцират ефективно чрез приема на стандартни дози фолиева киселина

·       Нива на коагулационният фактор на Лайден или наличие на протромбин 20210А мутации

·       При пациентите страдащи от системен лупус еритематодес наличието наанти-кардиолипинови антитела представлява също рисков фактор за резвитие на коронарно артериално заболяване

Атипична гръдна болка:

·       Чувство за прорязване през гърдите

·       Плевритна по характер болка

·       Болка, която се повлиява вариабилно от приложението на нитроглицерин

·       Трябва да се отхвърли болката от гастроинтестинален произход, чрез приложението на Омепразолов тест: 60 мг/дневно Омепразол давани в продължение на 7 дни при наблюдение на симптоматиката на пациента

Тежест на ангината:

·       Клас едно: няма симптоматика при нормални физически натоварвания

·       Клас две: болковият синдром се появава при нормална физическа активност и/или при наличие на емоционален стрес

·       Клас три: болка при минимални физически усилия

·       Клас четири: неспособност за издвършване на каквато и да е физическа активност

Изследвания при наличие на стабилна ангина пекторис

·       Медицинска анамнеза: трябва да се определи и тежестта на ангината, както и наличието на рисковите фактори при пациента

·       ЕКГ

·       Лабораторни изследвания

o   Холестеролов панел

o   С-реактивен протеин

o   Хомоцистеин

o   Ренална функция

·       Велергометрия

·       Добутаминова кардиоехография – да не се ползва при наличие/самнение за остра исхемия

·       SPECT – тест, за да се установят специфични перфузионни дефекти

·       Коронарна компютърна томография

·       Електерон биим компютърна томография  установява и колциевите запаси на коронариите освен установяването на стенози

·       Контрастната ЯМР на коронариите може да установи минимални стенози и информационната й стойносте по-висока на тази от SPECT теста

·       ЯМР ангиография при съмнение за триклонова болест

·       Коронарна ангиография при високоселектирани пациенти, които са кандидати за ангиопастика или кардиохирургична интервенция

·       Предиктори за общия кардиоваскуларен риск и смъртност:

o   Повишените нива на еритроцитният глутатион на пациента

o   Повишените нива на терминалният про-бета тип антриуретичен протеин – отраяват риска от повишена смътност по различни причини

o   Нивата на миелопероксидазата в кръвта на пациента – това е и най-чувствителният маркер за отхвърляне на остър миокарден инфаркт

ЕКГ промени при ангина пекторис

·       Реверзибелна депресия на ST-сегмента

o   Коритообразните депресии са по специфични

o   Хоризонталните депресии са по-малко специфични

·       Вариантна ангина

o   Елевация на ST-сегмента

o   Добра прогноза

o   Трябва да се има предвид обаче, че причината за този вид ангина може да е преходно тромбообразуване