Търговско име на лекарствения продукт:

Вомакур 70/Вомакур 40/ Количествен и качествен състав: 1 супозитория съдържа 70 дименхидринат респективно 40 дименхидринат.

Лекарствена форма: Супозитории

Противопоказания: Вомакур не тряб­ва да се прилага при: свръхчувствителност към дименхидринат,други антихистамини или към някоя от другите съставки на продукта,остър астматичен пристъп, тесноъгълна глаукома,феохромоцитом,порфирия, простатна хипертрофия с ретенция на урина, припадъци (епилепсия, еклампсия).

 

Специални предпазни мерки и предупреждения при употреба: Вомакур трябва да се при­лага само след внимателна преценка при: нарушена чернодробна функция, аритмии, ХОББ и астма, стеноза на пилора, Вомакур притежава седативен ефект. Необхо­димо е повишено внимание при едновре­менна употреба с МАО-инхибитори и трициклични антидепресанти. Вомакур трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с хипертиреоидизъм, хипертония и пациенти в напреднала възраст.

 

Лекарствени и други взаимодействия: Едновременното приложение на Дименхидринат и други централно действащи лекарствени продукти (психотропни, хипнотици, седатива, аналгетици, анестетици) може да доведе до за­силване на ефектите им. Антихолинергичният ефект на Дименхидринат може да бъде засилен непредвидено при едновременно приложение с други продукти с антихолинергични ефекти (напр. атропин, бипериден или трициклични антидепресанти). При едновременно приложение на Дименхидринат и МАО-инхибитори могат да се развият животозастрашаваща ентеропареза, ретенция на урина или повишено вътреочно налягане. Допълнително могат да се наблюдават спад в кръвното налягане, засилване нарушенията на ЦНС и потискане на диша­нето. Поради това Дименхидринат не трябва да се прилага едновременно с МАО-инхибитори. Едновременното приложение на Дименхидринат с антихипертензивни лекарствени продукти може да доведе до засиле­на умора или напр. повишен хипотензивен ефект. Дименхидринат може да доведе до грешни отрицателни резултати от проведен тест за алергия. Необходимо е приложение­то на продукта да се прекрати най-малко 72 часа преди извършване на тест за алергия. Трябва да се има предвид, че е възможно дименхидринат да маскира ототоксичен ефект, възникнал вероятно при лечение с аминогликозидни антибиотици. По време на лечение с дименхидринат не трябва да се приема алкохол, тъй като той може да пов­лияе и потенцира ефекта на Дименхидринат. Способността за шофиране и управление на машини може да бъде нарушена.

 

Бременност и кърмене: От проучванията при животни няма данни за тератогенен ефект. Наличните до момента клинични данни от ограничен брой бременности, изложени на Дименхидринат, не говорят за явен малформативен или фетотоксичен ефект. Въпреки това употребата на Вомакур® през първите шест месеца от бременността трябва да се ограничи до случаите, когато всички приложени нефармацевтични мерки не са дали резултат. Проспективно проучване при бременни жени, публикувано през 1964 г., не е доказало връзка между приложението на дименхидринат и възникването на малформации. От друга страна, проучването "Проект Съвместно Перинатално Проучване" (1977 г.), проведено при 313 бременни жени през първия триместър и общо 697 бременни жени, приели дименхидринат, показва случаи на сърдечно-съдови увреждания и ингвинална херния. Резултатите не са били потвърдени до сега от независими проучвания. Дименхидринат не трябва да се прилага през последните седмици от бременността, поради риск от предродилни маточни контракции. Приложение­то по време на раждане може да повиши маточните контракции и да съкрати продължителността на раждането, Приложението му като утеротоник не се препоръчва, по­ради съществуващ риск от хиперстимулация. Няма данни, че приложението на дименхидринат през първия триместър на бременността води до повишена честота на аборти. Дименхидринат преминава в майчиното мляко в малки количества. До сега не са описани дълготрайни отрицател­ни ефекти върху новородени. Ако кърмачето покаже признаци на повишена раздразнителност, трябва да се премине на изкуствено мляко или лечението с дименхидринат да бъде прекъснато.

 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Сънливост, частична амнезия и намалена концентрация могат да окажат отрицателен ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Това се отнася особено при случаи след недостатъчен сън, при за­почване на лечението и смяна на продукта, както и в комбинация с алкохол.

 

Нежелани лекарствени реакции: В зависимост от индивидуалната чувствителност и приложената доза често възникват следните нежелани лекарствени реакции, особено в началото на лечението: сънливост, вертиго и миастения. Тези ефекти могат да доведат до нару­шения дори и на следващия ден. Рядко мо­же да възникне т. нар. "антихолинергичен" феномен: ксеростомия, тахикардия, усещане за запушен нос, дисопия, повишено вътреочно налягане и нарушена микция. Наблюдавани са също гастроинтестинален дискомфорт (напр. гадене, болка в областта на стомаха, повръщане, констипация или диария) и промени в настроението. Особено при деца и пациенти в напреднала възраст са възможни парадоксални реакции като безпокойство, възбуда, безсъние, страх или тремор. Съобщени са кожни алергични реакции (обриви) и фоточувствителност (да се избягва директно излагане на слънце!) и чернодробна дисфункция (холестатичен иктер). В отделни случаи са наблюдавани левкопения, неутропения, тромбоцитопения, хемолитична анемия, порфирия и агранулоцитоза. След дълготрайно ежедневно приложение може да възникне временно безсъние, ако лечението бъде прекъснато рязко, По тази причина, лечението трябва да бъде прекъснато при постепенно понижаване на дозата. Както при други хипнотични лекарствени продукти, при дълготраен прием на дименхидринат не може да се изключи възможно развитие на лекарствена зависимост. По тази причина е необходимо особено внимателно назначаване на продължително лечение.

 

Предозране: Предозирането с дименхидринат се характеризира в зависимост от приетата доза предимно с различна степен на потискане на съзнанието, което може да варира от силна сънливост до безсъзнание. Освен това се наблюдават признаци на антихолинергичен синдром: мидриаза, дисопия, тахикардия, хипертермия, гореща и зачерве­на кожа, сухи лигавици, констипация, централно обусловено безпокойство, страх, възбуда, повишени мускулни рефлекси и ха­люцинации. Допълнително са възможни тонично-клонични гърчове и потискане на ди­хателната функция, което може да доведе до респираторна парализа и сърдечен блок при високи дози. Ако пациентът е в съз­нание, е необходимо да се предизвика пов­ръщане, колкото е възможно по-скоро. Ако е наложително, се прилагат допълнителни мерки за намаляване на абсорбцията - стомашна промивка, приемане на активен въглен и ускоряване на гастроинтестиналния пасаж (натриев сулфат). След това те­рапията е симптоматична в зависимост от отделния случай: при наличие на гърчове диазепам, ако е необходимо - мерки за понижаване на температурата, изкуствено дишане при опасност от дихателна парализа. При антихолинергични симптоми се пре­поръчва като антидот физостигмин салицилат (след физостигминов тест). Поради високата степен на свързване на плазмените протеини и големия обем на разпределение, форсирана диуреза или хемодиализа биха имали незначителен ефект при чиста интоксикация с Дименхидринат.

 

Физикохимични несъвместимости: Не са известни.

 

Срок на годност: Срокът на годност на про­дукта е 2 години от датата на производство. Да не се прилага след изтичане на датата, означена върху опаковката.

 

Специални условия на съхранение: Да се съхранява при температури под 25°С! Да се пази от нагряване! Да се съхранява на недостъпни за деца места!

 

Препоръки за употреба: Няма специални препоръки за употреба,

 

Опаковка: Оригинална опаковка, съдържаща 5 и 10 супозитории.

 

По лекарско предписание.