Bretylium

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – антиадренергичен антиаритмик от клас ІІІ

Действие

Brеtylium се използва за лечение на вентрикуларни тахикардии, както и за профилактика на вентрикуларните фибрилации. Brеtylium се ползва също така при лечение на вентрикуларни тахикардии, които са резистентни към приложението на Лидокаин. Brеtylium първоначално спомага за отделянето на норадреналин, след това блокира неговото действие; притежава и позитивен инотропен ефект. Терапевтичният ефект от приложението на Brtylium е супресия на вентрикуларните аритмии, предимно вентрикуларна тахикарди и вентрикуларни фибрилации. При мускулно приложение Brtylium се абсорбира добре, максималните му концентрации се наблюдават в областите на адренергична активация; елиминира се в непроменен вид предимно ренално. Плазменият полу-живот на Brеtylium е 5-10 часа, като се пролонгира при ренална недостатъчност. Началото на терапевтичният ефект на Brеtylium при мускулно приложение настъпва след 20-120 минути, пиков ефект се наблюдава след 6-9 часа, но продължителността на терапевтичният постефект не е известна; при венозно приложение началото на терапевтичният ефект е след около 10-15 минути, преустановява се в края на инфузията, а продължителността на терапевтичния постефект е 6-24 часа.

Лекарствена форма

Ампули 50 мг Brеtylium/мл; Готови разтвори за инфундиране съдържащи 1 мг/мл, 2 мг/мл и 4 мг/мл Brеtylium

Дозировка

ВЕНТРИКУЛАРНА ТАХИКАРДИЯ/ВЕНТРИКУЛАРНИ ФИБРИЛАЦИИ, венозно: болус 5 мг/кг Brеtylium в продължение на 20-30 секунди, ако няма терапевтичен отговор дозата се увеличава на 10 мг/кг пак като венозен болус, но не повече от 30 мг Brеtylium/кг дневно! Поддържаща доза: 5-10 мг/кг инфундирани на всеки 6 часа. ДРУГИ ВЕНТРИКУЛАРНИ АРИТМИИ, венозно или мускулно: 5-10 мг/кг през 1-2 часа

Противопоказания

Brеtylium не притежава сигнификантни противопоказания. Brеtylium трябва обаче да се ползва с особено внимание при: възрастни пациенти, защото съществува риск от развитие на хипотония при висока скорост на венозната инфузия; подозрение за дигиталисова токсичнонст, защото съществува риск от развитие на аритмии; при пациенти с фиксирано сърдечно изтласкване, защото може да предизвика хипотония изискваща допълнителна терапия; ренална недостатъчност – прилагат се пролонгирани дозови интервали; в периоди на бременност и лактация; педиатрични пациенти – безопасността не е доказана.

Странични реакции

Световъртеж, запушване на носа, хипотония, ангинална симптоматика, брадикардия, транзиторна хипертония, гадене/повръщане, диария, хипертермия.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия