Bentamustine

 

FDA категория по време на бременност – D

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антинеопластик/бензимидазол 

 

Действие:  Bentamustin се използва за терапия на хронична лимфоцитна левкемия, а също и на индолентен В-клетъчен неХочкинов лимфом, който прогресира въпреки приложението на ритуксимаб-съдържащ химиотерапевтичен режим. Приложението на Bentamustin уврежда ДНК предимно на туморните клетки, което води до смъртта на бързо репликиращите се клетки. Терапевтичният ефект от приложението на Bentamustin е намалена пролиферация на неопластичните клетки, както и повишената апоптоза на левкемичните популации. Венозното приложение на Bentamustin има са последица развитието на пълна бионаличност; Bentamustin се дистрибутира предимно в еритроцитите, свързването с плазмените протеини е 94-96%; метаболизира се главно чрез цитрохромните ензимни системи в черния дроб на пациента; 90% от приложеното количество Bentamustin се елиминира чрез фецеса, съществува и минимална ренална елиминация; чернодробните метаболити на Bentamustin имат също антинеопластична активност, но техните концентрации са нищожни. Плазменият полу-живот на Bentamustin е 40 минути. Края на терапевтичното действие на Bentamustin настъпва с края на инфузията му, а продължителността на постефекта не е известна.

 

Лекарствена форма:  флакино 25 и 100 мг/ Bentamustin

 

Дозировка:  хронична лимфоцитна левкемия – 100 мг/м2 през ден 1-ви и 2-ри през 28 дневни цикли, до 6 цикъла на приложение, ако се появи токсичност дозата се редуцира до известна степен, предимно леко; неХочкинов лимфом – 120 мг/м2 през дните 1-ви и 2-ри, на 21 дневни цикли, до 8 цикъла на приложение.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Bentamustin и/или Манитол; средно-/тежкостепенна ренална/хепатална недостатъчност; период на бременност и лактация. Bentamustin трябва да се ползва с особено внимание при пациенти с повишен риск от развитие на тумор-лизис синдром; лекостепенна хепатална/ренална недостатъчност; пациенти желаещи да имат деца; гериатрични пациенти – повишена чувствителност към страничните ефекти на Bentamustin; педиатрични пациенти – ефективността не е установена все още.

 

Странични реакции: повишена обща уморяемост, обща слабост; кашлица; гадене/повръщане и диария; токсична епидермална некролиза, синдром на Стивънс-Джонсън и кожни реакции от различно естество; анемия и други цитопении; хиперурикемия; тумор-лизис синдром; алергични реакции – всякакъв вид.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!