Belimumab

 

FDA категория по време на бременност – С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – имуносупрусант/моноклонално антитяло

 

Действие: Belimumab се използва за лечение на остър антитяло-позитивен системен лупус еритематодес при пациенти, които са приемали преди това стандартна терапия. Belimumab представлява моноклонално антитяло, което се добива чрез рекомбинантна ДНК-технология, което специфично се свързва към В-лимфоцитният стимулаторен протеин, което деактивира действието на В-лимфоцитите. Терапевтичният ефект от приложението на Belimumab е намалената преживяемост на В-лимфоцитите, намалена функция на В-лимфоцитите вкл.намалена автоагресия и диференциация в имуноглобулин-произвеждащи плазматични клетки. Крайният резултат от приложението на Belimumab е намалена активност на заболяването и намалена увреда на  мукокутанните-мембрани и мускулно-скелетната тъкан. Belimumab се прилага венозно, което има за последица развитието на пълна бионаличност; плазменият полу-живот на Belimumab е 19 дни. Началото на терапевтичната активност настъпва 6-8 седмици от първата апликация на Belimumab, а продължителността на терапевтичия пост ефект на Belimumab е 52 седмици и повече.

 

Лекарствена форма: флакони 120 и 400 мг – лиофилизирана субстанция.

 

Дозировка:  възрастни: 10 мг/кг през 2 седмици – 3 дози общо, след това Belimumab се прилага на 4 седмици по веднъж.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Belimumab; едновременна употреба с циклофосфамид и други биологични препарати; едновременна употреба с ваксини; период на лактация. Belimumab трябва да се използва с особено внимание при наличие на остри инфекции (трябва да се обсъди внимателно дали въобще Belimumab трябва да се прилага при остри инфекции); положителна анамнеза за сукциидни изживявания/депресивни епизоди; възрастни пациенти – те са по-чувствителни към развитието на страничните лекарствени реакции; период на бременност – Belimumab трябва да се употребява само ако ползите за майката надвишават риска за плода; жени с детероден потенциал – налага се използване на адекватна контрацепция по време на терапията с Belimumab, както и 4 месеца след приложението на препарата.

 

Странични реакции:  прогресивна мултифокална леукоенцефалопатия; депресия, безсъние, мигрена; гадене, диария; цистит; левкопения; екстремна болка по тялото и миалгии; кожни зачервявания; засилване интензивността на остри инфекциозни процеси при пациента употребяващ Belimumab; всички видове алергични реакции вкл.анафилаксия.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!