Belatacept

 

FDA категория по време на бременност – С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  имуносупресант

 

Действие:  Belatacept се използва за предотвратяване отхвърлянето на трансплантиран бъбрек при възрастни пациенти в комбинация с Базиксимаб, микофенолат и кортикостероиди. Belatacept се свързва сCD80 & CD86 рецепторите на Т-клетките, като това ссвързване блокира Т-клетъчната констимация т.е.инхибира се Т-клетъчната лимфоцитна пролиферация и образуването на цитокини. Терапевтичният ефект от приложението на Belatacept е пролонгирана преживяемост на присадката и намалена продукция на антитела от гостоприемника.  Венозното приложение на Belatacept има за последствие развитието на пълна бионаличност; не е известно как се метаболизира/отделя Belatacept. Плазменият полу-живот е 9.8 дни, а терапевтичният пост ефеккт продължава до 4 седмици след последното приложение на Belatacept.

 

Лекарствена форма:  флакони 250 мг Belatacept/лиофилизирана субстанция

 

Дозировка:  ПЪРВОНАЧАЛНА ФАЗА – 10 мг/кг в деня на трансплантацията, след 96 часа се прилага още една такава доза Belatacept, същата доза се прилага в края на 2, 4, 8 и 12 седмица след трансплантацията. ПОДДЪРЖАЩА ФАЗА – 10 мг/кг в края на 16-тата седмица след трансплантацията, а след това през всяка 4-та седмица (същата доза)

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: Ебщайн-Бар вирус инфектирани пациенти (дори хронично носителство); чернодробна трансплантация и период на лактация.   Belatacept трябва да се ползва с особени внимание при наличие на цитомегаловирусна инфекция на реципиента или Т-клетъчна деплеционна терапия, защото има риск от развитие на посттрансплантационно лимфопролиферативно заболяване – препоръчва се извършването на цитомегаловирусна профилактика 3 месеца след трансплантацията; промяна в телесното тегло на пациенса с над или с под повече от 10% (налага се промяна в дозата); положителна анамнеза за туберкулозна инфекция, която трябва да е лекувана преди употребата на Belatacept; данни за наличие на полиома-вирус асоциирана невропатия при реципиента; в период на бременност и при педиатрични пациенти – безопасността на приложение все още не е доказана при тази популация.

 

Странични реакции:  прогресираща мултифокална леукоенцефалопатия, главоболие, кашлица, хипотония, периферни отоци; гадене/повръщане, констипация, протеинурия; индуциране развитието на захарен диабет (новопоявил се); анемия, левкопения; пост-трансплантационно имунопролиферативно заболяване; риск от развитие на малигненост; треска; дисфункция на присатката; 

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!