Azathioprine

 

FDA категория по време на бременност - D

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – имуносупресор/пуринов антагонист

 

Действие:  Azathioprine се използва за профилактика отхвърлянето на ренален трансплантант едновременно с приложението на кортикостероиди, локална радиация или други имуносупресори, а също така за лечението на тежкостепенен, ерозивен, активен ревматоиден артрит, който не отговаря на приложението на конвенционалната терапия. Все още неоторизираното показание на Azathioprine е лечението на болестта на Крон и улцерозния колит. Azathioprine антагонизира пуриновият метаболизъм с последващо инхибиране на ДНК/РНК синтезата. Терапевтичният ефект от приложението на Azathioprine е подтискане на клетъчно-медиираният имунитет и редуциране образуването на антитела. Azathioprine се абсорбира бързо след орално приложение; преминава през плацентата и навлиза в кърмата; метаболизира се чернодробно до меракптопурин, който пък от своя страна се метаболизира чрез тиопурин метилтрансферазата (ТРМР) до инактивни метаболити. Минимална ренална екскреция на непромененото лекарство. Плазменият полу-живот на Azathioprine е 3 часа. Началото на терапевтичният ефект на Azathioprine настъпва при някои пациенти след 6-8 седмици от началото на приложението на препарата, пиков терапевтичен ефект се наблюдава около 12-тата седмица от началото на приложението на Azathioprine, но продължителността на терапевтичният постефект не е известна.

 

Лекарствена форма: таблетки 50, 75 и 100 мг.

 

Дозировка:  ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОТХВЪРЛЯНЕ НА РЕНАЛЕН ТРАНСПЛАНТАНТ: първоначалната доза е 3-5 мг/кг/дневно, а поддържащата доза е 1-3 мг/кг/дневно. ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКОСТЕПЕНЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ: първоначално се прилагат 1 мг/кг/дневно в продължение на 6-8 седмици, постепенно дозата се увеличава с 0.5 мг/кг/дневно през 4 седмици до достигане на таргетната доза от 2.5 мг/кг/дневно, която се поддържа до постигането на ефикасен терапевтичен отговор, след което дневната доза постепенно се редуцира с 0.5 мг/кг/дневно през 4-8 седмици до постигане на минимално ефективната доза от Azathioprine. ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН/УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ: 50 мг.веднъж дневно, може да бъде увеличена след 1-2 седмици с 25 мг/дневно и така през 1-2 седмици до постигане на таргетната доза от 2-3 мг/кг/дневно.

 

Противопоказания:  свърхчувствителност към Azathioprine; едновременна употреба на микофенолат; периоди на бременност и лактация. Azathioprine трябва да се ползва с особено внимание при наличието на инфекции, малигнености, намален костно-мозъчен резерв, предхождаща радиационна терапия, други хронични тежкостепенни заболявания, които инвалидизират пациента, тежкостепенна ренална увреда (увеличива се сензитивността към действието на Azathioprine); пациенти с ТРМТ дефицит (трябва да се ползват ниски дози Azathioprine, за да се предотврати хематологичната токсичност на лекарството); педиатрични пациенти – има повишен риск от развитието на хепатоспленална Т-клетъчна лимфома при пациенти с инфламаторно чревно заболяване.

 

Странични реакции:  ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕУКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ; ретинопатия, пулмонален оток; анорексия, хепатотоксичност, гадене/повръщане, диария, мукозит, панкреатит; алопеция, кожни зачервявания; хематотоксичност в посока на панцетопения; артралгия; индуциране развитието на малигнитет вкл.пострансплантационна лимфома и рак на кожата; СЕРУМНА БОЛЕСТ; феномен на Рейно и ретинопатия. Azathioprine може да намали антитяло отговора след приложението на ЖИВИ ВАКСИНИ; алапуринл инхибира метаболизма Azathioprine и едновременната употреба увеличава токсичността на Azathioprine; синергизъм по отношение на миелосупресията ако се употребява едновременно с други имуносупресори.