КП № 282 хИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ при ОБШИРНи ИЗГАРЯНия НАД 20% от телесната повърхност, С ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Минимален болничен престой – 15 дни

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КЛЕПАЧ

кодирай също всяка синхронна реконструкция - 08.61-08.74

Изключва:

биопсия на клепач - 08.11

*08.23 ексцизия на голяма лезия на клепач, частична дебелина

една четвърт и повече от клепачния ръб, частична дебелина

*08.24 ексцизии на големи лезии на клепач, цяла дебелина

една четвърт и повече от клепачния ръб, цяла дебелина

клиновидна резекция на клепачния ръб

*08.25 деструкция на лезии на клепач

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН И ЕКТРОПИОН

*08.43   възстановяване при ектропион или ентропион с резекция на ръбовете

 

ДРУГО НАГАЖДАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

*08.59   друго нагаждане позицията на клепач

кантопластика БДУ

възстановяване на епикантова гънка

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.61   реконструкция на клепач с кожно ламбо или трансплантант

 

ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.70   реконструкция на клепач, неуточнена

 

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.79   друго пластично възстановяване на външно ухо 

отопластика БДУ

постаурикуларен кожен трансплантант

възстановяване на лобулус

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

*21.83 тотална носна реконструкция

с ламбо от ръка

с ламбо от чело

*21.86   ограничена ринопластика

пластично възстановяване:

на ноздри

на върха на носа

 

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТА

Изключва:

палатопластика - 27.61-27.69

*27.55   цялостна кожна пластика на устна кухина

*27.56   други кожни пластики на устна кухина

*27.57   прикрепване на трансплантант на краче или ламбо за устна и уста

 

АМПУТАЦИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан – 84.32

*84.00 ампутация на горен крайник

затворена ампутация с ламбо на горен крайник БДУ

кинепластична ампутация на горен крайник БДУ

отворена или гилотинна ампутация на горен крайник БДУ

ревизия на прясна травматична ампутация на горен крайник БДУ

*84.01 ампутация или дезартикулация на пръст на горен крайник БДУ

Изключва:

лигиране на допълнителен пръст - 86.26

*84.02 ампутация и дезартикулация на палец

*84.03 ампутация през дланта

ампутация през карпалната част

*84.04 дезартикулация на китка

*84.05 ампутация през предмишница

предмишнична ампутация

*84.06 дезартикулация на лакът

*84.07 ампутация през хумерус

ампутация на мишница

*84.08 дезартикулация на рамо

*84.09 интерторакоскапуларна ампутация

ампутация на предната четвърт

 

АМПУТАЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

Изключва:

ревизия на ампутационен чукан - 84.3

*84.10 ампутация на долен крайник, неуточнена

затворена ампутация с ламбо на долен крайник БДУ

кинепластична ампутация на долен крайник БДУ

отворена или гилотинна ампутация на долен крайник БДУ

ревизия на прясна травматична ампутация на долен крайник БДУ

*84.11 ампутация на пръст на стъпало

ампутация през метатарзофалангеална става

ампутация през метатарзална глава

ампутация на стъпало по Ray (дезартикулация на метатарзална глава на пръст на стъпало, разширяваща се през предната част на стъпалото проксимално до метатарзофалангеалната гънка)

дезартикулация на пръст на стъпало

Изключва:

лигиране на допълнителен пръст на стъпало - 86.26

*84.12 ампутация през стъпало

ампутация на предната част на стъпало

ампутация през средата на стъпало

ампутация по Chopart

средна тарзална ампутация

трансметатарзална ампутация (ампутация на прадната част на стъпалото включваща всичките пръсти)

Изключва:

ампутация на стъпало по Ray – 84.11

*84.13 дезартикулация на глезен

*84.14 ампутация на глезен през малеолите на тибия и фибула

*84.15 друга ампутация под коляното

ампутация на крак през тибия и фибула БДУ

*84.16 дезартикулация на коляно

ампутаия на Batch, Spitler и McFaddin

ампутация по Mazet

ампутация по S. P. Roger

*84.17 ампутация над коляното

ампутация на крак през фемура

ампутация през горната част на бедрото

обръщане на ампутация под коляното в ампутация над коляното

супракондиларна ампутация над коляното

*84.18 дезартикулация на тазобедрена става

 

*84.3 ревизия на ампутационен чукан

реампутация на чукан

вторично затваряне на чукан

коригиране на чукан

Изключва:

ревизия на прясна травматична ампутация (ревизия с последваща ампутация на прясно нараняване) – 84.00–84.19, 84.91

 

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИя ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.22   ексцизинно почистване (дебридман) на рана, инфекция или изгаряне

отстраняване чрез изрязване на:

девитализирана тъкан

некроза

круста

Изключва:

дебридмен на:

коремна стена (рана) – 54.3

кост – 77.60-77.69

мускул – 83.45

на длан – 82.36

нокът (легло) (гънка) – 86.27

дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне – 86.28

място на отворна фрактура – 79.60-79.69

трансплантант на краче или ламбо – 86.75

 

*86.4 РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА ЛЕЗИЯ

широка ексцизия на кожна лезия, включваща подлежащи и прилежащи структури

кодирай също всяка дисекция на лимфни възли - 40.3-40.5

 

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

  пенис - 64.43-64.44

  трахея - 31.75

  влагалище - 70.61-70.62

*86.60   свободна кожна трансплантация, неуточнена

*86.61 трансплантация на цяла кожа на ръка

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

*86.62 друга кожна трансплантация на ръка

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

*86.63 трансплантация на цяла кожа на други места

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

* 86.65 хетеротрансплантация на кожа

кожа от прасе

* 86.66 хомотрансплантация на кожа

трансплантат към кожа от:

амниотична мембрана от донор

кожа от донор

* 86.69 друга кожна трансплантация на други места

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

   пенис - 64.43-64.44

   трахея - 31.75

   влагалище - 70.61-70.62

*86.70   трансплантация на краче или ламбо, неуточнена 

*86.71   изрязване и подготовка на трансплантант на краче или ламбо 

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично отстраняване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст – 82.61-82.81

ревизия на краче – 86.75

*86.72   преместване на трансплантант на краче

*86.73   прикрепване на трансплантант на краче или ламбо към ръка

Изключва:

полицизация или преместване на пръст – 82.61-82.81

*86.74 прикрепване на трансплантант на краче или ламбо на друго място  

прикрепване чрез:

удължено ламбо

ротиране на ламбо

двойно краче на ламбо

плъзгане на ламбо

стволов трансплантант

трансплантант на краче

 

*86.75 ревизия на трансплантация на краче или ламбо  

дебридмен н акраче или ламбо

обезмастяване н акраче или ламбо

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.84 освобождаване на кожна контрактура от цикатрикс

Z-пластика на кожа

Изключва:

Z-пластика с екцизия на лезия - 86.3

*86.89 друго възстановяване и реконструкция на кожа и подкожна тъкан

Изключва:

ментопластика – 76.67-76.68

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.91 ексцизия на кожа за трансплантация

ексцизия на кожа със затваряне на донорното място

Изключва:

такава с трансплантат по време на същия оперативен епизод - 08.60-86.69

* 86.93 инсерция на тъканен експандер

инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

Изключва:

приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

 


Изискване:

Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от пет различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.


 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІII ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по Хирургия. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Хирургия”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по изгаряне

2. Операционен блок/зали

3. Септична операционна за смяна на превръзките

4. ОАРИЛ/КАИЛ

5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

6. Рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата

7. Ехограф 3D и доплер, разположени на територията на болницата.

8. Апаратура за пълен обем ендоскопия, разположена на територията на болницата.

9. Клинична лаборатория  II или III ниво

10. КАТ и/или МРТ на територията на лечебното заведение (като се осигури 24-часов достъп, включително в условия на спешност).

11. Микробиологична лаборатория

 

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по термична травма.

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Тъканна банка

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология,

3. Вирусологична лаборатория.

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Експандер

НЗОК не заплаща посоченото изделие

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- четирима лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по вътрешни болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по микробиология;

- лекар със специалност по клинична патология;

- лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 

Блок 2 .Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- четирима лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по микробиология;

- лекар със специалност по клинична патология;

- лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

 

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

СПЕШНИ:

На хоспитализация в клиника/отделение по изгаряне подлежат изгаряния над 20% от телесната повърхност, независимо от дълбочината.

 

 

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Според стандартите за лечение на изгарянията.

А. Определяне процента и дълбочината на изгарянето.

Б. Дата и час на произшествието (инцидента), агент и механизъм на злополуката.

След определяне на процента и дълбочината на изгарянето се изисква:

·              преглед и оценка на общото състояние от хирург и анестезиолог;

·              поставяне на централен венозен източник (може и повече от един) за започване на инфузионна терапия - при необходимост;

·              поставяне на уретрален катетър - при необходимост;

·              поставяне на назогастрална сонда - при необходимост;

·              интубация по показания;

·              анестезия по показания;

·              хидротерапия – при шоковите болни цялостна баня, след което следва първична хирургична обработка (ПХО); при останалите болни – локална хидротерапия, избръсване и ПХО;

·              некротомни и фасциотомни разрези при дълбоки циркулярни изгаряния, по показания;

·              превръзка на раните с антисептични или епителотонични унгвенти;

·              преценка за хирургична некректомия и планиране на същата;

·              вземане на кръв за хематологични и биохимични изследвания;

·              провеждане на диагностични и/или терапевтична бронхоскопия при изгаряне на горни дихателни пътища и ИПГ;

·              стациониране на клинитроново легло, при индикации;

·              провеждане на активно наблюдение състоянието на пациента;

·              инфузионна терапия на шоково болни по утвърдената от МЗ схема;

·              периодична смяна на превръзките, при нужда с обща анестезия;

·              хирургични некректомии и химични некректомии за дълбоките участъци;

·              авто-, ало- или ксенотрансплантации етапно в рамките на същия болничен престой;

·              провеждане на бактериален контрол;

·              при необходимост - антибиотично лечение след получаване на резултата от антибиограмата или по клинични данни;

·              имунопротективна терапия - при необходимост;

·              рехабилитация през целия болничен престой.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

След проследяване на динамиката на раневата повърхност за степента и площта на изгарянето.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Пациент клинично здрав - без рана, налагаща оперативно лечение, при състояние, позволяващо амбулаторно лечение, физиолечение или балнеолечение.

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването(ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

 

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

 

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

 

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Изгарянията се причиняват от въздействие на висока температура, химически вещества, електричество и лъчева енергия. Кожата е специфичен жизненоважен орган и засягането на голяма част от нея се отразява на функциите на целия организъм, увреждат се и вътрешните органи. Лечението и прогнозата на изгарянето зависят от неговата площ и дълбочина. Площта се изчислява в проценти от телесната повърхност на пациента.

Дълбочината се определя по тристепенна класификация. При І степен е засегнат само епидермисът – при ІІ-А степен е увреден повърхностния слой на дермата (същинската кожа). При ІІ-В степен е засегнат дълбокия слой на дермата; при III степен кожата е унищожена в цялата си дебелина, като може да са поразени (засегнати) и подлежащи анатомични структури (подкожие, фасции, мускули, кости и вътрешни органи).

Изгарянията от II-Б и III-та степен са дълбоки. Тяхното лечение е оперативно, като при по-обширните изгаряния – многоетапно. При операциите се налага кръвопреливане.

Тежестта на изгарянето зависи от :

·         обширността (площта) на засегнатите повърхности;

·         дълбочината на изгарянето;

·         локализацията (мястото) на изгарянето;

·         възрастта на пациента;

·         придружаващите заболявания;

·         времето изминало от началото на изгарянето до оказването на специализирана помощ.

При определени условия при изгарянията се развива термичен шок. Тези условия са:

·         изгаряния ІІ степен над 10% при деца и 15 % при възрастни;

·         изгаряния ІІІ степен над 3 процента при деца и 10 % при възрастни;

·         изгаряния с по-малък процент, но при наличие на:

- изгаряне в ранна детска възраст и старческа възраст;

- изгаряне на горни дихателни пътища и инхалация на пушечни газове;

- изгаряне на шокогенни зони – лице и междинница;

- тежки придружаващи заболявания;

- високоволтови електрически изгаряния

- комбинация с други травми.

Лечението на изгарянето продължава с месеци и в повечето случаи завършва с образуване на белези. По време на лечението може да се развият усложнения, обусловени от обширността и дълбочината на изгарянето (обща бактериална инфекция, бактериурия, хепатит, пневмония, стрес-язва и др.). Възможно е обостряне на хронични заболявания, което утежнява прогнозата.

След пълното епителизиране (зарастване) на повърхностните изгаряния и стабилизиране на оперираните участъци, болният се изписва за продължаване на рехабилитацията и възстановяване в домашни условия. При изписването на пациента се дават указания за провеждане на рехабилитационни мероприятия в домашни условия.

Контролни прегледи се провеждат до възстановяване на болния. Първоначално те са ежемесечни, а след това - по преценка на лекаря. При необходимост могат да се извършат оперативни корекции за подобряване на функцията и естетиката на тялото на пациента.