КП № 279Грижи за здраво новородено дете

Минимален болничен престой 3 дни

 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Живородени деца според мястото на раждане

Z38.0       Едно дете, родено в стационар

Z38.1       Едно дете, родено извън стационар

Z38.2       Едно дете, родено на неуточнено място

                   Живородено дете БДУ

Z38.3      Близнаци, родени в стационар

Z38.4      Близнаци, родени извън стационар

Z38.5      Близнаци, родени на неуточнено място

Z38.6      Други новородени при многоплодно раждане, родени в стационар

Z38.7      Други новородени при многоплодно раждане, родени извън стационар

Z38.8      Други новородени при многоплодно раждане, родени на неуточнено място

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

 

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД, КОНСУЛТАЦИЯ, И ОЦЕНКА

Изключва:

психиатричен диагностичен преглед (интервю) - 94.11-94.19

**89.03  преглед и оценка, описани обстойно

Оценка по APGAR

**89.04  друг преглед и оценка

Ежедневен медицински преглед

 

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.5 9 друго МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Скрининг за фенилкетонурия

Скрининг за хипотиреоза

Скрининг за ВНХ

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

ПРОФИЛАКТИЧНА ВАКСИНАЦИЯ И ИНОКУЛАЦИЯ СРЕЩУ НЯКОИ БАКТЕРИАЛНИ БОЛЕСТИ

*99.33    ваксинация против туберкулоза

прилагане на ваксина BCG

*99.38    прилагане на ТЕТАНИЧЕН анатоксин

Изключва:

комбинирано прилагане на дифтерия-тетанус-коклюш - 99.39

тетаничен антитоксин - 99.56

 

ПРОФИЛАКТИЧНа ваксинация И ИНОКУЛАЦИЯ СРЕЩУ НЯКОИ ВИРУСНИ БОЛЕСТИ

*99.41    прилагане на полиомиелитна ваксина

Включва приложение по показания на убита полиомиелитна ваксина

 

ДРУГА ВАКСИНАЦИЯ

*99.55    профилактично прилагане на ваксина срещу други болести

ваксинация срещу:

            Хепатит В

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

*99.99 други

Оводняване и дохранване на новородено с адаптирани млека

Ежедневен тоалет

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични процедури, една от които е задължително **90.59 (скрининг изследване за хипотиреоидизъм, ВНХ и ФКУ), и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

При отказ на майката да се поставят една или повече ваксини, КП № 279 „Здраво новородено дете” се счита за завършена и се отчита и заплаща без кода на ваксината, за която е отказа или без кода на ваксините, които са отказани. При отказ на майката от прилагането на всички ваксини, клиничната пътека се отчита само с код *99.99 „Други“ - оводняване и дохранване на новороденото с адаптирани млека. Ежедневен тоалет.

В случая майката се информира (вкл. и писмено чрез документа за информирано съгласие), за действието на ваксините, които трябва да се прилагат, съгласно изискванията на клиничната пътека.

Отказът за прилагането на ваксини се документира в ИЗ и се подписва от майката.

Документ №5 не се попълва за тази клинична пътека.

 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Неонатология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Неонатология”.

 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинскаапаратура

1.  Неонатологична клиника/отделение

или

неонатологични легла в структурата на акушерски отделения

2. Клинична лаборатория - І-во ниво на компетентност, с възможност за КАС

 

В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по неонатология.

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Лаборатория за изследване на ФКУ 

2. Хормонална лаборатория за неонатален скрининг

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането (съгласно медицински стандарт по “Неонатология”):

- лекар с придобита специалност по „Неонатология”

или

лекар със специалност по педиатрия – 15-дневно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност

или

лекар без специалност, с едномесечно индивидуално обучение за кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете в структура по неонатология от III ниво на компетентност;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

- раждане на здраво новородено.

 

2. АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ.

АЛГОРИТЪМЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При всички новородени деца се провежда скрининг за хипотиреоза, ВНХ и фенилкетонурия между 3-ия и 5-ия ден от раждането, съгласно Наредба № 26/ 14.06.2007г. на МЗ.

Филтърната бланка се изпраща още същия ден или най-късно следващия ден върху специална скринингова бланка, съгласно Наредба № 26 /14.06.2007г. на МЗ. Датата на вземане на пробата и датата на изпращането й се отбелязва в ИЗ на всяко новородено.

Веднага след раждането се извършва аспирация на горни дихателните пътища. Определя се оценката по APGAR на 1-ва и 5 минута. Поставя се стерилна превръзка на пъпа и след тоалет и вземане на антропометричните показания новороденото се повива.

Ваксинациите при новородените се извършват съобразно Наредба № 15 от 12.05.2005г. на МЗ (обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г., в сила от 10.10.2006 г.) за имунизациите в Република България.

Ежедневно се извършва тоалет и медицински преглед.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Новороденото дете се отчита само с № на ИЗ и трите имена до получаване на собствено ЕГН.

Обикновено новороденото се изписва заедно с майката – 3 – 7 ден от раждането.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

ДОКУМЕНТ № 5 НЕ СЕ ПОПЪЛВА ЗА ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА родителя /настойника/Попечителя

 

Уважаеми родители,

За Вашето дете ще бъдат положени грижи в рамките на 72 часа след раждането.

Те включват:

1.    Оценка на състоянието след раждането по скалата на Апгар.

2.    Подробен преглед от лекар педиатър в родилна зала.

3.    Ежедневен преглед от педиатър.

4.    Ежедневен хигиенен тоалет.

5.    Оводняване и дохранване при необходимост.

6.    Имунизации съгласно Имунизационния календар на РБългария (ваксини срещу хепатит В и туберкулоза).

7.    Вземане на кръв за изследване на вродени метаболитни заболявания (фенилкетонурия и хипотиреоза).

8.    Допълнителни изследвания – при показания.