КП № 261 Оперативни процедури в лицево - челюстната област със среден обем и сложност

Минимален болничен престой – 2 дни

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

 

Инцизия прерязване и ексцизия на черепни и периферни нерви

*04.07 Друга ексцизия или авулзия на черепни или периферни нерви

 

 ИНЦИЗИИ НА КЛЕПАЧ

*08.02 разделяне на блефарорафия

 

ексцизия ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КЛЕПАЧ

кодирай също всяка синхронна реконструкция - 08.61-08.74

Изключва:

биопсия на клепач - 08.11

*08.23 ексцизия на голяма лезия на клепач, частична дебелина

*08.24  ексцизии на големи лезии на клепач, цяла дебелина  

една четвърт и повече от клепачния ръб, цяла дебелина

клиновидна резекция на клепачния ръб

*08.25  деструкция на лезии на клепач

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ БЛЕФАРОПТОЗА И РЕТРАКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

*08.31  операция за блефароптоза с техника на фронталния мускул и шев

*08.32  операция за блефароптоза с техника на фронталния мускул и фасциално ламбо

*08.33  операция за блефароптоза с резекция или удължаване на повдигащия мускул или апоневрозата му

*08.34  операция за блефароптоза с друга техника на повдигащия мускул

*08.35  операция за блефароптоза с тарзусна техника

*08.36  операция за блефароптоза с други техники

корекция на птоза на клепача БДУ

примка на мускулус орбикуларис окули за корекция на блефароптоза

*08.37  редукция или докоригиране на блефароптоза

*08.38 корекция на ретракция на клепача

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН И ЕКТРОПИОН

*08.41  възстановяване при ентропион или ектропион с термокоагулация

*08.42  възстановяване при ентропион или ектропион с шев

*08.43  възстановяване при ектропион или ентропион с резекция на ръбовете

 

ДРУГО НАГАЖДАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ-

*08.52  блефарорафия

Канторафия

тарзорафия

кантопластика БДУ

възстановяване на епикантова гънка

 

ексцизия И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.29 ексцизия или деструкция на други лезии на външно ухо

каутеризация на външно ухо

коагулация на външно ухо

криохирургия на външно ухо

кюретаж на външно ухо

електрокоагулация на външно ухо

енуклеация на външно ухо

ексцизия на:

            екзостози на външен слухов проход

            преаурикуларни остатъци (придатъци)

частична ексцизия на ухо

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

радикална ексцизия на лезия - 18.31

почистване на церумен - 96.52

 

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

*18.31 Радикална ексцизия на лезия на външно ухо

Изключва:

радикална ексзиция на преаурикуларен синус - 18.21

*18.39 друга ексцизия на външно ухо

ампутация на външно ухо

Изключва:

резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

 

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.71 изграждане на аурикул на ухо

прилагане на протеза на липсващо ухо

реконструкция на:

            аурикула

            ухо

*18.72 прикрепване на ампутирано ухо

*18.79 друго пластично възстановяване на външно ухо

отопластика БДУ

постаурикуларен кожен трансплантат

възстановяване на лобулус

 

спиране НА ЕПИСТАКСИС

*21.03 спиране на епистаксис с каутеризация и тaмпонада

*21.04 спиране на епистаксис с лигиране на етмоидалните артерии

*21.05 спиране на епистаксис с (трансантрално) лигиране на максиларната артерия

*21.07 спиране на епистаксис с ексцизия на назална мукоза и кожна трансплантация на септум и латерална назална стена

 

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА НОСА

Изключва:

биопсия на нос - 21.22

назална фистулектомия - 21.82

*21.30 неуточнена ексцизия или деструкция на лезия на нос -

*21.31 локална ексцизия или деструкция на вътреносна лезия

назална полипектомия

*21.32 локална ексцизия или деструкция на други лезии на носа

 

ТУРБИНЕКТОМИЯ (РЕЗЕКЦИЯ НА КОНХИ)

*21.61 турбинектомия чрез диатермия или криохирургия

*21.62 фрактуриране на проходите

*21.69 друга турбинектомия

Изключва:

турбинектомия свързана със синусектомия - 22.31-22.39, 22.42, 22.60-22.64

 

НАМЕСТВАНЕ (РЕпозиция) НА ЛИЦЕВИ ФРАКТУРИ

Включва: вътрешна фиксация

кодирай също едновременно прилагане на:

   костен трансплантат - 76.91

   синтетичен имплантант - 76.92

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

*21.81 шев на разкъсване на носа

*21.82 затваряне на носна фистула

фистулектомия:

            назолабиална

            назофарингеална

            ороназална

 

*21.86  ограничена ринопластика-

пластично възстановяване:

            на ноздри

            на върха на носа

*21.88  друга септопластика

размекване на назалния септум

възстановяване на септална перфорация

Изключва:

септопластика при субмукозна резекция на назалния септум - 21.5

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

*21.99 други операции

Изключва:

дилатация на фронтоназален дукт - 96.21

промивка на носни ходове - 96.53

отстраняване на:

                вътрелуменно чуждо тяло без инцизия - 98.12

                тампонада на носа - 97.32

смяна на тампонада - 97.21

 

*22.2 ИНТРАНАЗАЛНА АНТРОТОМИЯ

Изключва:

антротомия с външен достъп - 22.31-22.39

 

ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ И синусектомия

*22.41 фронтална синусотомия-

*22.42 фронтална синусектомия

резекция на лезия на фронтален синус

облитерация на фронтален синус (с мастна тъкан)

Изключва:

биопсия на назален синус - 22.11-22.12

 

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСОТОМИЯ

*22.50 синусотомия

*22.51 етмоидотомия

*22.52 сфеноидотомия

*22.53 инцизия на множество назални синуси

 

НАЗАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ

Изключва:

биопсия на назален синус - 22.11-22.12

*22.60 синусектомия

*22.61 ексцизия на лезии на максиларния синус с достъп по Caldwell-Luc

*22.62 ексцизия на лезии на максиларния синус с друг достъп

*22.63 етмоидектомия

*22.64 сфеноидектомия

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС

*22.79  друго възстановяване на назален синус

реконструкция на фронтоназален дуктус

възстановяване на кост на акцесорен синус

 

*22.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НАЗАЛЕН СИНУС

екстериоризация на максиларен синус

фистулизация на синус

Изключва:

дилатация на фронтоназален дуктус - 96.21

 

*24.4 ЕКСЦИЗИЯ НА ЗЪБНИ ЛЕЗИИ ОТ ЧЕЛЮСТТА

ексцизия на одонтогенни лезии

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЕЗИКА

*25.91 лингвална френотомия

*25.93 лиза на адхезии на езика

*25.99 други операции на езика

 

ексцизия НА ЛЕЗИЯ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА

*26.21 марсупиализация на киста на слюнчена жлеза

 

ексцизия НА ЛЕЗИЯ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА

*26.29  друга ексцизия на лезия на слюнчена жлезапосочва се и наименованието на извършената процедура

Изключва:

биопсия на слюнчена жлеза - 26.11-26.12

слюнчена фистулектомия - 26.42

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА ИЛИ проток

*26.41  шев на разкъсване на слюнчена жлеза

*26.42 затваряне на слюнчена фистула

*26.49  други възстановявания и пластични операции на слюнчена жлеза или път

фистулизация на слюнчена жлеза

пластично възстановяване на слюнчена жлеза или проток БДУ

трансплантация на отвора на слюнчения проток

 

ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА ТВЪРДОТО НЕБЦЕ

*27.31 локална ексцизия или деструкция на лезия или тъкани на твърдото небце

чрез:

            електроексцизия или каутеризация

            криотерапия или криодеструкция

Изключва:

биопсия на костно небце – 27.21

 

ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТА

Изключва:

палатопластика - 27.61-27.69

*27.51 шев на разкъсана устна

*27.53 затваряне на фистула в устата

Изключва:

фистулектомия:

                назолабиална - 21.82

                ороантрална - 22.71

                ороназална - 21.82

 

ОПЕРАЦИИ НА УВУЛА

*27.72 ексцизия на увула

Изключва:

биопсия на увула - 27.22

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УСТА И ЛИЦЕ

*27.91  лабиална френотомия

разсичане на устния френулум

Изключва: лингвална френотомия - 25.91

 

*27.99 други операции в устната кухина

трансплантация на кожа или лигавица за задълбочаване на букален сулкус

Изключва:

отстраняване на:

                вътрелуменно чуждо тяло - 98.01

                пенетриращо през устата чуждо тяло без инцизия - 98.22

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАРИНКСА

*29.52 ФИСТУЛЕКТОМИЯ НА ХРИЛНА ФИСТУЛА

 

*31.1 Временна трахеостомия

 

РЕВИЗИЯ НА СЪДОВА ПРОЦЕДУРА

*39.41 спиране на хеморагия след съдова процедура

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И ОРТОГНАТИЧНа ОПЕРАЦИя

кодирай също едновременно прилагане на:

   костен трансплантат - 76.91

   синтетичен имплантант - 76.92

Изключва:

реконструкция на лицеви кости - 76.41-76.46

*76.65  сегментна остеопластика (остеотомия) на максила

остеотомия с триона на Gigli

максиларна остеопластика БДУ

 

НАМЕСТВАНЕ (РЕпозиция) НА ЛИЦЕВИ ФРАКТУРИ

Включва: вътрешна фиксация

кодирай също едновременно прилагане на:

   костен трансплантат - 76.91

   синтетичен имплантант - 76.92

Изключва:

такава на носните кости - 21.71-21.72

*76.75  закрито наместване на мандибуларна фрактура

*76.78  друго закрито наместване на фрактура на лицева кост

закрито наместване на орбитална фрактура

Изключва:

назална кост – 21.71

 

*76.2 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА ЛИЦЕВА КОСТ

Изключва:

биопсия на лицева кост - 76.11

ексцизия на одонтогенна лезия - 24.4

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ И СТАВИ –

*76.97  отстраняване на вътрешно фиксиращо устройство от лицева кост 

Изключва:

отстраняване на:

                зъбни телове - 97.33

                външно мандибуларно фиксиращо устройство НКД - 97.36

 

*86.3 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА ИЛИ ПОДКОЖНА ТЪКАН

деструкция на кожа чрез:

            каутеризация

            криохирургия

            фулгурация (разрушаване на тъкан чрез високофреквентет ток)

            лазер

такава с Z-пластика

Изключва:

адипектомия - 86.83

биопсия на кожа - 86.11

широка или радикална ексцизия на кожа - 86.4

Z-пластика без ексцизия - 86.84

 

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

*86.67 Кожен регенериращ трансплантат 

изкуствена кожа, БДУ

създаване на “неодерма”

децелулиран алодермис

покриващи матрикса имплантанти

протезен имплантант от дермална подложка на кожа

регенерираща дермална подложка на кожа

Изключва:

хетеротрансплантат на кожа – 86.65

хомотрансплантат на кожа – 86.66 

 

*86.69 друга кожна трансплантация на други места

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

                пенис - 64.43-64.44

                трахея - 31.75

                влагалище - 70.61-70.62

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

*86.75  ревизия на трансплантация на краче или ламбо

дебридмен на краче или ламбо

обезмастяване на краче или ламбо

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.84 освобождаване на кожна контрактура от цикатрикс

Z-пластика на кожа

Изключва:

Z-пластика с екцизия на лезия - 86.3

 

оперативно отстраняване на лечебeн уред от глава и шия

*97.36 отстраняване на друго външно мандибуларно фиксиращо устройство

 

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

 

Процедури с кодове *25.91;*26.21;*27.51;*27.91 в тази клинична пътека се изпълняват само за лица под 18 години и с обща анестезия.

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

 


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „ЛЧХ”, ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Орална хирургия“, ІІ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „УНГ”, ІІ ниво на компетентност съгласно общ медицински стандарт „Хирургия - пластично-възстановителна хирургия”.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по лицево-челюстна хирургия

или

Клиника/отделение по пластично-възстановителна хирургия (за конкретно посочените кодове на процедури)

или

Клиника/отделение по УНГ

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория

5. Микробиологична лаборатория*

 

* Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КТ/МРТ

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените  изделия

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- в клиника/отделение по ЛЧХ – един лекар със специалност „Лицево-челюстна хирургия” или „Орална хирургия”

или

- в клиника/отделение по ПВЕХ - двама лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

или

- в клиника/отделение по УНГ - двама лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност микробиология;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- в клиника/отделение по ЛЧХ – един лекар със специалност „Лицево-челюстна хирургия” или „Орална хирургия”

или

в клиника/отделение по ПВЕХ двама лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

или

- в клиника/отделение по УНГ- лекари с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести",

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.

 

Забележка:

Специалисти по пластично-възстановителна и естетична хирургия могат да изпълняват само следните процедури с кодове: *04.07; *08.23; *08.24; *08.31, *08.32, *08.33, *08.34, *08.35, *08.36, *08.37, *08.38; *08.41, *08.42, *08.43, *08.44, *08.52, *18.29, *18.31,*18.39; *18.71; *18.72; *18.79; *21.05; *21.30; *21.32; *21.81, *21.82; *21.86; *21.88; *27.51; *27.99; *86.84.

Специалисти по орална хирургия могат да изпълняват само следните процедури с кодове: *21.81, *25.91, *26.21, *26.41, *27.51, *27.53, *27.91, *27.99, *76.65,  *76.2 и *76.97. 

                                                                                                                 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се насочва към Клинична онкологична комисия или Клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти „Медицинска онкология“ и „Клинична хематология“), осигурена от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Хоспитализация в клиника/отделение по лицево-челюстна хирургия, клиника/отделение по УНГ или клиника/отделение по пластичнo-възтановителна и естетична хирургия при:

- случаи, постъпващи за реконструктивни операции в лицево-челюстната област;

- случаи на туморни и тумороподобни процеси и други заболявания на меките тъкани и кости в лицево-челюстната област и шията и неизяснени увеличени лимфни възли на шията;

- случаи на големи травми на меките тъкани в лицево-челюстната област;

- сиалолитиаза.

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се извършва до 6 час от постъпването.

В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час.

Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Когато на базата на клиничните и параклиничните изследвания се приеме, че се касае за туморен, възпалителен процес неподлежащ на консервативно лечение в големите слюнчени жлези, или наличие на калкулус в паренхима на жлезата, пациента се оперира, като интраоперативно при необходимост се изпраща материал за гефрир и след получаването му операцията се завършва в съответния обем.

Показания за консервативна паротидектомия:

- тумори, развиващи се в дълбокия фарингеален дял на жлезата;

- плеоморфен аденом;

- малигнени тумори, без локално разпространение към лицевия нерв;

- камък в паренхима на жлезата;

- хроничен сиалоаденит.

При консервативната паротидектомия се получава временна пареза на мимическата мускулатура, която отзвучава до два месеца.

Радикалната паротидектомия е свързана с постоянна парализа на мимическата мускулатура.

Екстирпация на подчелюстната слюнчена жлеза се извършва при всички тумори – доброкачествени и злокачествени, наличие на камък в паренхима на жлезата и хроничен рецидивиращ възпалителен процес на жлезата.

Медикаментозното лечение в пред– и следоперативния период се определя от състоянието на пациента и характера на заболяването.

 

При злокачествени процеси се извършва ексцизия на лезията на около 2 см. в клинично здрави тъкани, като в случаите на ангажиране на съседни органи се извършва блок резекция. При ангажиране на съседни органи се провежда блок резекция. При наличие на регионални метастази се провежда съответната шийна дисекция.

 

Доброкачествените тумори обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани и при тях се извършва екстирпация на туморната формация.

При необходимост и възможности се провежда и съответното пластично възстановяване на дефекта.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза при туморните процеси се поставя след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза с определяне на степен на малигненост и стадий на тумора по TNM класификация. При всички останали случаи поставянето на окончателна диагноза се извършва на основата на общохирургичните принципи.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Болните могат да бъдат изписани от болничното заведение при отзвучаване на ранните следоперативни симптоми – болки и невъзможност за преглъщане, хранене поне с течно - кашава храна, както и отчитане на общи физиологични показатели – липса фебрилитет и нормален оздравителен процес на оперативната рана.

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването(ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

 

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

 

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в “История на заболяването” (ИЗ).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни в “История на заболяването” (ИЗ).

 

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ДОКУМЕНТ №2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

 

Оперативните дефекти в лицевата област са изискват трудни и дълготрайни операции поради завишените критерии за естетически приемливото възстановяване на предната част на лицето.

Основните цели при тези операции са съхраняване на функцията на органите, контурите на лицето и симетрията на лицевите половини. Белезите трябва успешно имитират естествените кожни гънки и да са почти незабележими. Възстановяването на формата и функцията на органите е основната цел на всяка реконструкция и тя трябва да бъде осъществявана по най-простия за изпълнение, достъпен и технически възможен начин. Намаляването на болничния престой, увеличаване преживяемостта на тъканите и съхраняването на функцията на донорските участъци и органи, са също основни критерии при планирането на операциите.

Възстановяване на дефектите с трансплантати се прилага в случаите, когато е налице значителен дефицит на местни тъкани, които не са в състояние да осигурят добро  покритие на дефектите. Нужните за реконструкцията тъкани и структури могат да се вземат от отдалечени участъци заедно с прилежащите им съдове и нерви, да бъдат съединени към локалните кръвоносни съдове в приемната ложа и да се адаптират към цялостната кръвна циркулация.

Както във всички други органи, така и в лицево-челюстната и шийната област се развиват доброкачествени и злокачествени - онкологични новообразувания.

Доброкачествените тумори обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани и при тях се извършва екстирпация на туморната формация.

При необходимост и възможности се провежда и съответното пластично възстановяване на дефекта.

Злокачествените новообразувания имат тенденция да нарастват. Злокачествените новообразувания могат да се проникват в съседни органи като ги разрушават. Клетки от тумора могат да се разпространят (метастазират) по кръвните и лимфните съдове в други органи.

Онкологичното новообразувание най-често се развива под формата на подутина или незарастваща рана (язва). Когато при прегледа има съмнение за него, обикновено се налагат някои изследвания, необходими за поставяне на точната диагноза, от която зависи и методът на лечение.

Злокачествените онкологични новообразувания налагат незабавно и радикално хирургично лечение, когато това е възможно. Злокачественото новообразувание е заболяване, което крие реален риск от разсейки (метастази) в близост до устната кухина, а също и в други органи, например бели дробове, кости, черен дроб и др. Лечението в такъв напреднал етап от болестта е много трудно. Затова оперативната намеса е по - сполучлива, когато се прави във възможно най - ранен стадий на болестта. При операцията (под обща упойка) се налага да бъде изрязана заедно с тумора и част от съседната здрава тъкан, която огражда туморния процес включително и челюстните кости. Полученият дефект след изрязване на тумора се възстановява с пластична операция или едномоментно или след изчакване на определен период от време. Понякога се прави и премахване на лимфни възли от шията или под долната челюст, засегнати от туморния процес. Почти винаги се налага и облъчване на оперативното поле (преди или след операцията). След оперативната намеса говорът, храненето и преглъщането са затруднени в различна степен, но обикновено след няколко месеца пациентите възстановяват говора си до голяма степен в зависимост от обема на изрязаната тъкан. След изписването пациентите се явяват на контролен преглед всеки месец до първите шест месеца и по преценка на лекуващия лекар.

 

Доброкачествените новообразувания обикновено са капсулирани и добре ограничени от околните тъкани. Те се отстраняват заедно с капсулата без да засягат околните здрави тъкани.

Най-важно значение за поставяне на диагнозата има микроскопското изследване на туморната тъкан. За целта се изрязва предварително част от тумора, която се изследва микроскопски. Тази манипулация се нарича вземане на биопсия.

След получаване на резултата от изследването се определят начинът на лечение и обемът на операцията.

Прогнозата и възможностите за лечение зависят от вида на тумора и степента на неговото разпространение, което е от особено значение.

 

Разпространеност на процеса – “стадиране”

Когато е открито (диагностицирано) онкологично новообразувание, е необходимо да се определи дали туморните клетки са се разпространили и в други части на тялото, т.е. да се определи стадият на заболяването, което ще позволи ефективно планиране на бъдещото лечение.

За рецидив говорим, когато имаме отново поява на тумор, след като вече е бил лекуван.

 

Преглед на възможностите за лечение

Целта на лечението е да се унищожат туморните клетки. Възможностите за това са няколко:

-           хирургично лечение – “изрязване” на тумора;

-           лъчева терапия – използват се рентгенови или други лъчи с висока енергия за унищожаване на туморните клетки;

-           химиотерапия – използват се медикаменти за убиване на туморните клетки.

Хирургичното лечение е най-често използваното лечение при всички стадии на заболяването. То винаги трябва да бъде радикално, т.е., стремежът е да бъдат премахнати всички туморни клетки, защото тези които остават след операцията дават начало на развитие на нов тумор.

При разпространение (метастазиране) на тумора в регионалните лимфни възли (лимфните възли на шията), метастазите също се лекуват хирургично като се премахва целият лимфен басейн в блок от съответната страна (шийна дисекция). Понякога се взима решение за извършване на шийната дисекция профилактично, без да има клинични данни за метастази в лимфните възли.

Туморът “просмуква” (инфилтрира) в здравата тъкан, като я разрушава и туморните клетки могат да се разпространят по лимфните или кръвоносните съдове в други органи, където дават начало на нови тумори. Затова е важно туморът да бъде открит още в началото на неговото появяване, за да може хирургичното лечение да е ефективно.

Радиацията може да дойде от апарати извън тялото (външна лъчетерапия) или от радиоактивни материали, поставени в тялото (тумора), посредством пластмасови тръбички (вътрешна лъчетерапия).

Трябва да се отбележи, че различните видове тумори имат различна чувствителност към радиоактивните лъчи. Лъчевата терапия може да бъде използвана самостоятелно или в комбинация с хирургично лечение. Ако е премахнат целия видим тумор по време на операцията, лекарят може да приложи лъчетерапия за да убие клетките, останали невидими след операцията.

Химиотерапията използва специални лекарства за убиване на туморните клетки. Тези лекарства (химиотерапевтици) могат да бъдат таблети или разтвори, които се прилагат венозно. Химиотерапевтиците, постъпвайки в кръвообращението, преминават през цялото тяло и могат да унищожат туморни клетки извън първичното огнище.

Химиотерапията рядко се използва като самостоятелно лечение, а обикновено се прилага в комбинация с някои от другите методи.

Имунотерапията се стреми да подпомогне организма сам да се пребори с тумора. Използват се вещества, образувани от тялото или специално синтезирани в лаборатория, които директно атакуват или с помощта на естествените сили на организма премахват туморните клетки. Имунотерапията се съчетава с другите видове лечения.