ГОНАДНИ ХОРМОНИ


Андрогени

Категория на препаратите:

Андрогени-Fluoxymesterone,Methyltestosterone,Testosterone.

Антинеопластици-Fluoxymesterone,Methyltestosterone,Testosterone.

Антианемици-Fluoxymesterone, Testosterone cypionate,Testosterone enanthate.

Показания:

Лечение на андрогенен дефицит-андрогените са основно показани като заместваща терапия при андрогенен дефицит при мъже асоцииран с първични хипогонадни състояния:

тестикуларна недостатъчност поради крипторхизъм, билатерални торзии и орхит

конгенитални грешки в тестостероновата биосинтеза

билатерална орхиектомиЯ

хипогонадотрофен хипогонадизъм

GmRH дефицит

питуитарно-хипоталамусно увреждане след операциЯ

При горепосочените заболЯваниЯ могат да се използват Fluoxymesterone,Methyltestosterone,Testosterone.

Метилтестостерон също се използва за заместваща терапиЯ при импотентност в мъжкиЯ климактериум, когато това състоЯние протича с документирано намаление на тестостероновата продукциЯ. За продължителна терапиЯ при тези случаи се използва тестостерон, поради минималниЯ риск (в сравнение с останалите препарати) от развитие на хепатотоксичност.

Лечение на забавен пубертет.

Лечение на карцином на млечната жлеза-андрогените се използват като вторична или третична хормонална терапиЯ, при жени с метастазирал, рецептор-позитивен тумор, които са се повлиЯли от хормонотерапиЯ от първа линиЯ. Андрогените се използват и като добавка към химиотерапиЯта в хода на консервативното лечение на гръден рак.

Лечение на нЯкои типове анемиЯ, предимно тези свързани с рефракторен дефицит в образуването на еритроцити: апластична анемиЯ, миелофиброза, атдрогенна миелоидна метаплазиЯ, хипопластична анемиЯ асоциирана с малигнитет или приложение на миелотоксични лекарства.

Лечение на коституционално забавЯне в развитието-понастоЯщем този клас лекарства вече не се обсъждат дори като лекарство на избор при това състоЯние.

Предизвикване на полова трансформациЯ-тестостерон се използва за развитие и поддържане на вторичните полови белези при жени, които са се подложили на полов трансфер.

Лечение на лихен склероза-ползват се андрогени в лекарствени форми за локална употреба.

Лечение на микрофалус-ползва се комбинациЯ от мускулно приложени андрогени и лекарствени форми за локална употреба съдържащи андрогени.

NB!! Употребата на андрогени за придобиване на атлетично тяло е забранено със закон в много страни.

Андрогените не са показани за лечение на остеопороза дори като част от терапевтична схема.

 

Действие

Натурален андроген е тестостерон.

Полу-синтетичните андрогени са: тестостерон ципионат, тестостерон енантат и тестостерон пропионат.

Синтетичните андрогени включват: флуоксиместерон и метилтестостерон.

Метилираните андрогени за локална употреба включват: флуоксиместерон и метилтестостерон.

СекрециЯта на андрогените се регулира от гонадотропините.

Андрогените са отговорни за стимулациЯта на сперматогенезата, развитието на мъжките вторични белези и стимулациЯ на сексуалната матурациЯ през пубертета.

Андрогените са високо липидно разтворими и навлизат в таргетните клетки чрез пасивна дифузиЯ, след навлизането тестостерон се конвертира от ензима 5-алфа редуктаза до 5-алфа дихидротестостерон (DHT).

Тестостерон и DHT се свързват с цитозолните рецептори, който са разположени на места близки до клетъчното Ядро.

Комплекса стероиден рецептор и андроген инициарат транскрипциЯта, което има за последствие повишено образуване на протеини.

Повишената концентрациЯ на андрогени супресира GnRH,LH и FSH чрез механизма на отрицателната обратна връзка.

Локалното приложение на тестостерон комбинирано с локално приложение на тестостерон повишава серумните концентрации на DHT,който е отговорен за растежа на пениса.

Лихен склерозата може да бъде в резултат на намалена локална активност на 5-алфа редуктазата и ниски локални концентрации на DHT поради което локалното приложение на андрогени коригира този метаболитен недостатък.

Стимулирането на еритропоезата от андрогените се обЯснЯва със способността им да увеличават продукциЯта на еритропоетин стимулиращиЯ фактор.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

АбсорбциЯ: Метилтестостерон се абсорбира от оралната мукоза и гастоинтестиналниЯ тракт.

Тестостерон се абсорбира бързо в храносмилателната система, абсорбира се и от оралната мукоза, но при орално приложение не може да се разчита на достигане на сигнификантни серумни концентрации в таргетните тъкани, защото подлежи на интензивен first pass метаболизъм. Трансдермалните системи съдържащи тестостерон генерират за 24 часа steady state нива от 9132 нанограма/децилитър тестостерон и 134-162 нанограма/децилитър DHT (при норма за DHT 30-85 нанограма/децилитър).

Свързването на тестостерон с плазмените протеини е 99%%, като 80%от тЯх със сексвързващиЯ глобулин, 19%с албумин и 1%са свободни.

БиотрансформациЯта на андрогените е хепатална.

Флуоксиместерон и метилтестостерон-наличието на 17-алфа алкилна група намалЯ хепаталната ензимна деградациЯ и забавЯ метаболизма при орално приложение.

Орално приложениЯ тестостерон претърпЯва интензивен first pass метаболизъм; мускулната или трансдермална апликациЯ не водЯт до повишена първоначална инактивациЯ. Около 90%от приложената доза тестостерон се метаболизира до етиохоланон, андостерон и андостанедиол, които се конюгират с глюкоронова и сулфурова киселина.

Тестостероновите естери (ципионат, енантат и пропионат) подлежат на хидролиза на естера до активната форма, свободен тестостерон, който се конвертира от своЯ страна до DHT и естрадиол.

ПлазмениЯ полу-живот е:

около 9.2 часа за флуоксиместерон

2.5-3.5 часа за метилтестостерон

10-20 минути за мускулно приложен тестостерон

10-100 минути за трансдермални приложен тестостерон

около 8 дена за мускулно приложениЯ тестостерон ципионат.

Трансдермалните системи генерират пикови серумни концентрации след около 3 седмици; букалните таблетки метилтестостерон генерират пикови концентрации след 1 час, оралните таблетки съдържащи метилтестостерон генерират пикови концентрации след 1 час, а оралните таблетки след 2 часа.

Продължителността на действието зависи от вида на тестостероновиЯ естер, приложената дозировка и начина на приложение.

ЕлиминациЯта на андрогените е ренална, като метаболити, около 90%от приложената доза се елиминира чрез урината като глюкоронови или сулфонови метаболити, малка част се елиминира фекално, което подсказва наличието на ентерохепатална циркулациЯ.

Флуоксиместерон-под 5%се екскретират в непроменен вид чрез урината като свободни стероиди и глюкоронови конюгати след 24 часов период след приложението на дози от 20 до 200 мг.

Тестостерон-около 6%се елиминира чрез фецеса.

Забележки

Бременност-FDA категориЯ Х.

ЛактациЯ-всички андрогени спадат към лактационна категориЯ V.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Андрогените могат да потенциират антикоагулантниЯ ефект на директните и индиректните антикоагуланти, поради което се налага адаптиране на дозата им.

Андрогените могат да намалЯт плазмените нива на глюкоза поради което дозата на антидиабетните лекарства трЯбва да се промени.

Метилпреднизолон повишава плазмените концентрации на Циклоспорин, което повишава риска от развитието на циклоспоринова хепатотоксичност.

Едновременната употреба на андрогени и хепатотоксични медикаменти повишава общата токсичност на комбинациЯта.

Употребата на големи дози андрогени в предпубертетна възраст ще акцелирира костната осификациЯ, което ще модифицира полето върху което ще въздействат растежните хормони (ендогенни или екзогенни).

ПОВЛИЯВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ

Стойностите на: алкалната фосфатаза, 17-кетостероидите, хематокрита, хемоглобина и серумниЯ билирубин могат да са повишени по време на терапиЯ с андрогени

Стойностите на: кортикостероид свързаващиЯ глобулин, кръвосъсирващи фактори II,V,VII и Х, FSH и LH,кръвната глюкоза, секстероид свързващиЯ белтък, LDL протеините и сперматозоидите могат да са редуциране по време на терапиЯ с андрогени.

МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТА

По време на продължителна терапиЯ с андрогени е наложително следенето на:

Костната възраст

Холестерол и липопротеини

Хемоглобин и хемолгобинови концентрации

Хепатална функциЯ

Простатна кисела фосфатаза

Простатен специфичен антиген.

Общ серумен тестостерон.

При лекуване на гръден рак с андрогени се наблюдават:

Алкалната фосфатаза

Серумен калций

Периодично се извършва рентгенографиЯ на местата с известни или подозирани метастази.

ПротивопоказаниЯ:

Рак на гърдата при мъже.

Рак на простатата.

Сърдечна недостатъчност.

НарушениЯ на сърдечните функции.

Кардио ренално заболЯване.

Едема-обща или локална.

НарушениЯ не хепаталната функциЯ.

ХБН.

Коронарно артериално заболЯване.

Миокарден инфаркт.

Захарен диабет.

ХиперкалцемиЯ.

Хипертрофичен простатит.

Странични реакции:

АменореЯ или олигоменореЯ.

Вирилизъм може да се наблюдава и при употребата на нормални системни дози, обикновено е нереверзибелен.

Повишена склонност към развитие на пикочно полови инфекции.

Увеличаване на гърдите, гинекомастиЯ.

Гастроинтестинални дразнениЯ.

Хепатални дисфункции.

ХиперкалцемиЯ и свързваните с неЯ ментални депресии, гадане, констипациЯ, повръщане и др.

Неспецифичен епидедермит.

СтимулациЯ на туморниЯ растеж при наличие на простатен карцином-тук въпросите са нЯколко: възможно ли е приложението на андрогени да е онкогенен стимул; възможно ли е приложението на андрогени да манифестира клинично “латентен” простатен карцином и възможно ли е приложението на андрогени да влоши състоЯнието на пациенти с клинично манифестиран простатен карцином-понастоЯщем има относителен консенсус само по отношение на последниЯ въпрос.

Хепатална некроза.

Развитие на хепатоцелуларни тумори се наблюдава при хронично приложение (в продължение на години) предимно на метилирани андрогени.

ЛевкопениЯ.

Лекостепенно акне.

Повишаване на пубисното окосмЯване.

Чести ерекции без сексуален стимул; приапизъм в отделни случаи.

НамалЯне или увеличаване на либидото.

Стоматит.

Задълбочаване на импотентността.

Тестикуларна атрофиЯ.

Дозировка:

Дозата и продължителността на терапиЯта зависЯт от възрастта на пациента, пола му, диагнозата и отговора към терапиЯта, както и от поЯвата на странични реакции.

При лечението на забавен пубертет се използват дози по-ниски от обичайните за възрастни, продължителността на лечението е 3-6 месеца. ТрЯбва да се съпостави хронологичната и скелетната възраст; след 3-4 месечна терапиЯ се извършва отново съпоставЯне за да се види степента на матурациЯта. За лечението на това състоЯние се използват различни схеми.

Лечението на гръден рак с естрогени продължава поне 3 месеца. Жените трЯбва да бъдат наблюдавани за поЯва на вирилизациЯ.

Fluoxymesteron

Дозировка:

Като андроген-заместваща терапиЯ-орално, 5 мг 1-4 пъти дневно, възможна и модификациЯ на дозата при нужда.

Като антинеопластик-орално, 20-50 мг дневно.

Като антианемик-орално, 20-50 мг дневно в продължение на 3-6 месеца.

Търговски наименования

Halotestin

Опаковка: Таблетки 2 и 5 мг.

Android F

Опаковка: Таблетки 10 мг.

Mesterolon

Общи данни:

Най-често се използва за лечение на инфертилитет, хипогонадизъм и ренални анемии.

ПредставлЯва 5-андростаноново производно на Тестостерон.

Дозировка:

Орално, 75 мг дневно като първоначална доза разпределена в 23 равнодозови приема.

Към използване на поддържаща доза (25-50 мг дневно) се пристъпва след нЯколко месеца.

Търговско наименование

Proviron

Опаковка: Таблетки 25 мг.

Methyltestosteron

Дозировка:

Като андроген:

        климакс или импотентност

        хипогонадизъм-орално 10-50 мг дневно

        крипторхизъм-орално 10 мг 3 пъти дневно

Като антинеопластик-орално, 50 мг 1-4 пъти дневно; след 2-4 седмици дозата може да се намали до 50 мг два пъти дневно.

При забавен пубертет се използват 5-25 мг за 4-6 месеца.

Ако се използват букално разтворими таблетки прескрепционните дози трЯбва са два пъти по-ниски поради по-високата бионаличност.

Търговски наименования

Methyltestosteron

Опаковка: Дражета 10 мг.

Testosteron

Дозировка:

Тестостерон (стерилна суспензия)

Като андроген-мускулно, 25-50 мг 2-3 пъти седмично.

Като антинеопластик-мускулно, 50-100 мг 2-3 пъти седмично.

За лечение на забавен пубертет се използват мускулно 100 мг месечно.

Тестостерон ципионат

Като заместваща терапиЯ-50 до 400 мг през 2-4 седмици.

При трансфер на пола-мускулно, 200 мг през 2 седмици.

Като антинеопластик-мускулно, 200-400 мг през 2-4 седмици.

За лечение на забавен пубертет се използват мускулно 100 мг месечно.

Тестостерон енантат

Като заместваща терапиЯ-50 до 400 мг през 2-4 седмици.

При трансфер на пола-мускулно, 200 мг през 2 седмици.

Като антианемик-мускулно, 400 мг дневно в продължение на 7 дни, след това 400 мг 1-2 пъти седмично.

Като антинеопластик-мускулно, 200-400 мг през 2-4 седмици.

За лечение на забавен пубертет се използват мускулно 100 мг месечно.

Тестостерон пропионат инжекции

Като андроген-мускулно, 25-50 мг два или три пъти седмично.

Като антинеопластик-мускулно, 50-100 мг 3 пъти седмично.

Тестостерон пропионат унгвент

При лихен склероза се използва 1-2% унгвент, два пъти дневно в продължение на 6 месеца.

За лечение на микрофалус се използва 5%унгвент, който се нанасЯ върху пениса два пъти дневно в продължение на 3 месеца.

Тестостерон трансдермални системи

Системите се лепЯт върху обезкосмен кожен участък близо до скротума.

Съществуват два вида системи съдържащи 4 и 6 мг тестостерон.

Търговски наименования

Andropositori

Опаковка: Ампули 100 и 200 мг.

Andro cyp 100

Опаковка: Ампули 100 и 200 мг.

Testosteron prolongatum

Опаковка: Ампули 100 мг-1 мл.

Testosteron propionicum

Опаковка: Ампули 10 и 25 мг.

Testoderm

Опаковка: Системи съдържащи 4 и 6 мг. Тестостерон.

Testosteron undecanoas

Дозировка:

Testosterone undecanoate е естерифицирана мастна киселина на естествениЯ андроген тестостерон.

Тestosterone undecanoate заобикалЯ черниЯ дроб чрез лимфната система, поради което е активен при пер орално приложение.

По принцип дозата трЯбва да бъде приспособена индивидуално, в зависимост от начина, по който реагира всеки конкретен пациент.

В повечето случаи е подходЯща начална доза от 120-160 мг дневно в продължение на 2-3 седмици, последвана от поддържаща доза от 40-120 мг дневно.

Капсулите се вземат след нахранване, с малко течност и се гълтат цели, без да се сдъвкват.

За предпочитане е половината от дневната доза да се приема сутрин, а другата половина-вечер.

При нечетно число капсули по-голЯмата доза се взема сутрин.

Търговско наименование

Unadestor

Опаковка: Капсули 40 мг.

Тестостерон в комбинации

Състав:

ВсЯка ампула от 1 мл съдържа:

Testosterone propionicum      30 mg

Testosterone phenylpropionicum 60 mg

Testosterone capronicum       100 mg

Testosterone isocaprinicum    60 mg

Действие

 Различните естери на Тестостерон влизащи в състава на лекарствената форма се резорбират с различна скорост от мЯстото на инжектирането.

Създава се хормонална каскада, осигурЯваща адекватно андрогенно действие в продължение на 4 седмици след приложението.

Началото на действието настъпва 2-3 часа след инжектирането.

Дозировка:

Мускулно, по 1 ампула през 4 седмици.

Търговски наименования

Omnadren 250

Опаковка: Ампули 1 мл.

Sustanon

Опаковка: Ампули 1 мл.

Андрогени и естрогени

Показания:

Съществува спор относно употребата на тези препарати.

ДобавЯнето на естрогени ще намали част от страничните реакции на андрогените, но от друга страна е възможна негативна потенциациЯ на влиЯнието на комбинациЯта върху черниЯ дроб, липидите в кръвта и други.

Не се препоръчва редовната употреба на комбинациЯта.

Странични реакции:

НерегулЯрно кървене може да се наблюдава при трансфер на терапиЯта към прогестинови препарати.

По време на терапиЯта пациенти трЯбва да се наблюдава относно развитието на първите признаци на: анафилаксиЯ, рак на гърдата, периферни отоци, еритроцитоза, екстрахепатална жлъчна обструкциЯ, хепатална некроза, медикаментозен хепатит, хепатални дисфункции, левкопениЯ, полицитемиЯ, вирилизъм.

Diethylstilbestrol + Methyltestosterone

Дозировка:

За лечение на постменопаузни вазомоторни симптоми:

Орално, в първоначална доза 0.25 мг Diethylstilbestrol и 5 мг Methyltestosterone дневно в продължение на 21 дена, 7 дена се почива и след това курса се повтарЯ.

Поддържащата доза е до 0.125 мг Diethylstilbestrol и 2.5 мг Methyltestosterone.

Търговско наименование

Tylosterone

Опаковка: Чупещи се таблетки всЯка от които съдържа 0.25 мг Diethylstilbestrol и 5 мг Methyltestosterone.

Fluoxymesterone + Ethynyl estradiol

Дозировка:

Орално, 1 таблетка дневно в продължение на 21 дена, 7 дена почивка и след това курса може да продължи.

Търговско наименование

Halodrin

Опаковка: Чупещи се таблетки всЯка от които съдържа 1 мг Fluoxymesterone и 0.02 мг Ethynyl estradiol.

Testosterone & Estradiol

Дозировка:

Мускулно, 50 мг Тестостерон и 2 мг Естрадиол ципионат всЯка 4-та седмица.

Търговско наименование

De comberol

Опаковка: Ампули съдържащи 50 мг Тестостерон и 2 мг Естрадиол ципионат.

Анаболни стероиди

КатегориЯ на препаратите:

Анаболни стероиди-Nandrolon,Methandienonum,Oxnandrolon,Oxymetholon,Stanozol.

Антианемици-Nandrolon, Oxymetholon, Stanozol.

Антинеопластици-Nandrolon.

ПоказаниЯ:

За лечение на катаболни процеси-показани са всички анаболни стероиди.

За лечение на анемиЯ-Нандролон е показан за лечение на анемиЯ асоциирана с ренална недостатъчност, заедно с адекватно приложение на желЯзо съдържащи препарати.

Оксиметолон е показан за лечение на анемии асоциирани с костно-мозъчна недостатъчност (конгенитални апластични, миелофиброза, хипопластични анемии и др.)-приложението на анаболи не отменЯ другите стандартни мерки за лечение на анемиЯ като инфузии, коригиране на железниЯ, витаминниЯ и фолатен дефицит.

Лечение на рак на гърдата-Нандролон в двете му разновидности (деканоат и фенпропионат) е показан за лечение на неоперабилен метастазирал тумор на гърдата.

Профилактика на хередитарна ангиоедема-Станозол и Оксиметолон са показани за лечение на това заболЯване.

Лечение на антитромбин III дефицит и лечение на фибриногенов излишък; тези състоЯниЯ могат да се проЯвЯт с: кожен васкулит, склеродермиЯ, васкулит, дълбоки венозни тромбози или венозна липодерматосклероза-показан е Станозол.

Добавка към лечението на нисък ръст-показани са всички анаболни стероиди.

Лечение на синдром на Търнър-показан е Оксандролон.

НЯкои клиницисти използват анаболните стероиди за лечение на симптомите асоциирани с остеопороза-ефикасността им в този случай е дискутабилна.

Оксандролон и Оксиметолон се използват за лечение в нЯкои клиники на алкохолен хепатит асоцииран с енцефалопатиЯ.

Действие

Анаболните стероиди са деривати на тестостерон и имат подобни андрогенни активности.

Премахването на СН3 групата от 19-та позициЯ има за последствие редукциЯ на андрогенната при запазване на анаболната активност.

Поради това, че не е възможна пълна дисоциациЯ на андрогенната от анаболната активност много от действиЯта на анаболните стероиди са подобни на андрогенните.

Сравнителната им андрогенна/ анаболна активност (при взет тестостерон за база) е:

Метандиенон 1:3

Оксиметолон 1:3

Оксандролон 1:3-1:13

Нандролон деканоат 1:1.25-1:4

Нандролон фенпропионат 1:3-1:6

Станозол 1:3-1:6

Приложението на анаболни стероиди реверзира катаболните процеси и отрицателниЯ азотен баланс чрез промотиране на протеинниЯ анаболизъм и стимулиране на апетита.

Анаболните стероди увеличават продукциЯта на еритропоетин, вероЯтно чрез директно въздействие върху костниЯ мозък; увеличават се синтезата на хемоглобин и обема на еритроцитите.

Приложението на анаболни стероиди увеличава серумните концентрации на С1 естеразниЯ инхибитор, което има за последствие увеличение на С2 и С4 нивата.

Времето до настъпване на пикови плазмени концентрации е различно за отделните представители и се движи от 1 до 6 дена.

ЕлиминациЯта им е предимно ренална, малка част се отделЯт чрез фецеса.

Забележки

Бременност-FDA категориЯ Х.

ЛактациЯ-категориЯ IV.

Ефикасността и безопасността на препаратите при деца и подрастващи вкл. за лечение на хередитарен оток не е установена.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Адренокортикоиди, глюкокортикоиди и минералкортикоиди,

Кортикотропин,

Натрий съдържащи лекарства,

Едновременната им употреба с анаболни стероиди може да доведе до развитие на локален или генерализиран оток, от друга страна едновременната употреба на андрогени и кортикостероиди може да доведе до развитие на тежко степенно акне.

Антикоагуланти, директни и индиректни,

НСПС,

Салицилати в терапевтични дози,

При едновременната употреба на гореизброените класове препарати с андрогени антикоагулантния ефект ще се увеличи поради намаление в концентрацията на прокоагулантните фактори и повишена рецепторна чувствителност към антикоагулантите.

Орални антидиабетици,

Инсулин,

Анаболните стероиди могат да намалят плазмените нива на глюкозата, поради което в началото на терапията се налага мониторинг глюкозните нива и дозова корекция на антидиабетиците при необходимост.

Хепатотоксични препарати-едновременната им употреба с анаболните стероиди може да има за последствие засилена хепатотоксичност.

Соматрем,

Соматотропин,

Едновременната им употреба с анаболни стероиди може да предизвика акцелерация на епифизната матурация.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛАБОРАТОРНИТЕ ТЕСТОВЕ

ГлюкозотолерансниЯ тест,

Плазмените нива на глюкозата,

МетипароновиЯ тест може да бъдат повлиЯни.

Радиоактивното поемане на йод може да се намали по време на терапиЯ с анаболни стероиди.

Концентрациите на HDL липопротеините може да се намали, а на LDL липопротеините да се увеличи.

Стойностите на протромбиновото време може да се увеличат.

ЕкскрециЯта на уринни 17-кетостероиди може да се намали.

Стойностите на чернодробните трансаминази и билирубин може да се увеличат.

МОНИТОРИНГ НА ПАЦИЕНТА

Плазмени нива на калций.

Серумен холестерол.

Хепатална функциЯ.

ЖелЯзосвързващ капацитет.

При деца и подрастващи се извършва рентгенографиЯ за наблюдаване епифизната матурациЯ.

ПротивопоказаниЯ:

АБСОЛЮТНИ

Рак на гърдата, метастазирал с активна хиперкалциемиЯ.

Рак на гърдата при мъже.

Активна хиперкалциемиЯ или анамнестични данни за неЯ.

Нефроза или нефротична фаза на нефрит.

Рак на простатата.

Свръхчувствителност към анаболни стероиди.

ОТНОСИТЕЛНИ

Сърдечна недостатъчност.

Хепатална недостатъчност.

Коронарно артериално заболЯване.

Миокарден инфаркт.

Захарен диабет.

Бенигнена простатна хипертрофиЯ.

Странични реакции:

Вирилизъм-при жени.

РаздразваниЯ на жлъчниЯ мехур.

Промени в гърдите.

Приапизъм.

АнемиЯ.

Железен дефицит.

Хепатални дисфункции.

Хепатална некроза.

Индуциране развитието на хепатоцелуларен карцином.

ЛевкемиЯ-поЯва на болка по костите н хода на терапиЯ с анаболни стероиди трЯбва да подсети лекарЯ за извършване на изследваниЯ отхвърлЯщи или потвърждаващи тази компликациЯ.

ХиперкалциемиЯ.

ПотъмнЯване на кожата.

Индуциране развитието на простатен карцином-въпроса е дискутабилен.

Акне.

Цилит.

ДиариЯ.

Абдоминални и стомашни болки.

Мускулни крампи.

Проблеми със заспиването.

Намалена сексуална активност.

Свръхдозировка:

Лечението й е симптоматично и поддържащо.

Мониторира се хепаталната функциЯ; хепатотоксичността е сериозен страничен ефект.

Nandrolon

Дозировка:

НАНДРОЛОН ДЕКАНОАТ

Възрастни и подрастващи:

Мъже-мускулно, 50 до 200 мг давани през едноседмичен или четири седмичен интервал.

Жени-мускулно, 50 до 100 мг прилагани през 1 или 4 седмичен интервал.

При деца до 2 годишна възраст дозировките не са установени.

При деца от 2 до 13 годишна възраст се прилагат 25 до 50 мг през 3 или 4 седмици.

При по-големи деца се използват дозите както при възрастни.

НАНДРОЛОН ФЕНПРОПИОНАТ

Мускулно, 25 до 100 мг седмично.

ТерапиЯта може да продължи до 12 месеца; след почивка от 4 седмици може да се приложи втори курс със същата максимална продължителност.

Препаратът не е подходЯщ за използване в педиатриЯта.

Търговски наименования

Deca  durabolin

Опаковка: Ампули 50 мг/1 мл.; Съдържа Нандролон деканоат.

Nerobolil

Опаковка: Ампули 25 мг/1 мл; Съдържа Нандролон фенилпропионас.

Retabolil

Опаковка: Ампули 25 и 50 мг/1 м; съдържа Нандролон деканоас.

Turinabol depot

Опаковка: Ампули 50 мг/1 мл.; Съдържа Нандролон деканоат.

Turinabol

Опаковка: Ампули 25 мг.; Съдържа Нандролон фенпропионас.

Methandienolum

Дозировка:

Вътрешно (продължителност на прилагане 4-8 седмици):

Възрастни-начална доза 10 мг дневно, поддържаща доза 5 мг дневно; при уремиЯ може да се дава за кратък период до 20-30 мг дневно; като тоникум по 0.001 до 0.002 г дневно.

Деца: от 1- до 2-годишна възраст-по 0.04 мг/кг тегло дневно; от 3-до 6 -годишна възраст-по 0.05-0.1 мг дневно; от 7- до 14-годишна възраст-по 0.1-0.2 мг дневно.

На деца и юноши ( особено в пубертета ) препарата не се дава по-дълго от 4 седмици, след което се прави пауза от 4 до 6 седмици ( опасност от затварЯне на епифизите ).

Максимални дози: еднократна 10 мг; денонощна 50 мг .

Търговски наименования

Bionabol

Опаковка: таблетки 2 и 5 мг.

Methandol

Опаковка: Таблетки 1 мг.

Oxnandrolon

Дозировка:

Възрастни и подрастващи: орално, 2.5 мг 4 пъти дневно; дневната дозировка може да варира от 2 до 20 мг.

Деца: орално, 0.25 мг/кг дневно.

Синдром на Търнър: орално, 0.50 до 0.125 мг/кг дневно.

Търговско наименование

Oxandrin

Опаковка: Таблетки 2.5 мг.

Oxymetholone

Дозировка:

Възрастни и подрастващи: 1 до 5 мг/кг дневно. Продължителността на терапиЯта може да е до 6 месеца.

Преждевременно родени и новородени: орално, 0.175 мг/кг дневно.

При деца над 12 месечна възраст де използват дозите както при възрастни.

Търговско наименование

Anapolon

Опаковка: Таблетки 50 мг.

Stanozolol

Дозировка:

Възрастни и подрастващи: орално, 2-4 мг 3 пъти дневно в продължение на 5 дена.

Дозировката за продължителна терапиЯ при ангиоедем трЯбва да бъде индивидуализирана. Препоръчително е след постигане на благоприЯтен отговор с първоначалната дозировка, дневниЯ прием да бъде редуциран постепенно в продължение на 1-3 месеца до 2 мг дневно.

При деца до 6 годишна възраст-орално, 1 мг дневно приложена по време на атаката. Не се препоръчва продължително лечение.

При деца от 6 до 12 годишна възраст-орално, 2 мг дневно по време на атаката. Не се препоръчва продължително лечение.

Търговско наименование

Winstrol

Опаковка: Таблетки 2 мг.

Естрогени

Общи данни:

Яйчниците упражнЯват важни гаметогенни функции, които са интегрирани с хормоналната активност.

Ендокринните продукти на овариите се секретират в различни количества в зависимост от фазата на менструалниЯ цикъл.

Главните хормони на Яйчниците са естрадиол и прогестерон.

Основните продуцирани естрогени са:

Естрадиол (Естрадиол-17b, Е2 )

Естрон (Е1 ) и

Естриол (Е3 )

ГлавниЯ секреторен продукт на овариите е Естрадиол, известни количества Естрон и Естриол се произвеждат в овариите, но основното количество от тЯх се формира в черниЯ дроб от Естрадиол или в периферните тъкани от Андростенедион и други андрогени.

В първата част на менструалниЯ цикъл естрогените се продуцират в овариалниЯ фоликул от тека клетките. След овулациЯта естрогените и Прогестерон се синтезират в гранулозните клетки на corpus luteum и пътЯ на биосинтезата е малко по-различен (Прегненолон се конвертира до Прогестерон, а не както обичайно до дихидроепиандорсерон-пресечената линиЯ на долната схема).


Както споменах по-горе естрогени се образуват също в екстраовариални места от прекурсори като андростенедион и дехидроепиандростерон (DHA) секретирани от овариите или надбъбреците; тази екстраовариална продукциЯ е клинично значима когато овариите са абнормални (напр. поликистичен овариален синдром) или когато не функционират-след менопаузата.

Прекурсорите също могат да бъдат метаболизирани до андрогени, което може да бъде клинично манифестирано при овариални или адренални заболЯваниЯ. 

НормалниЯт оварии секретира малки количества от тестостерон, но два пъти по-високи количества андростенедион и естрадиол (естрадиол във фоликуларна фаза-160-1310 pmol/l; овулаторна фаза-900-2290 pmol/l; лутеална фаза-220-1480 pmol/l).

СекрециЯта на прогестерон в лутеалната фаза е около 15 пъти по-висока отколкото във фоликуларната фаза (лутеална фаза 16-60 nmol/l).

Прогестеронът действа главно на матката и предизвиква промени в ендометриума, а също така увеличава вискозитета на цервикалната слуз.

Естрогените и прогестерона действат на тъканите-таргети след като се свържат с цитозолни рецептори, като след това се транспортират до клетъчното Ядро.


КатегориЯ на препаратите:

Естрогени за системна употреба

Chlorotrianisene

Diethylstilbestrol

Estradiol

Estrone

Estropipate

Ethynyl Estradiol

Estriolum

Quinestrol

Естерефицираните естрогени

Конюгираните естрогени

Антинеопластици

Chlorotrianesen

Diethylstilbestrol

Estradiol

Estradiol valerate

Estrone

Ethinyl  Estradiol

Естерефицираните естрогени

Конюгираните естрогени

За профилактика на остеопороза

Diethylstilbestrol

Estradiol

Estropipate

Ethinyl  Estradiol

Естерефицираните естрогени

Конюгираните естрогени

ПоказаниЯ:

Лечение на естрогенов дефицит.

Лечение на атрофичен вагинит.

Лечение на женски хипогонадизъм.

Лечение на вулварна сквамозна хиперплазиЯ.

Лечение на първична овариална недостатъчност-терапиЯта обикновено започва между 11-13 година, което позволЯва оптимална стимулациЯ на растежа и сексуалните характеристики. Лечението се извършва с малки дози естрогени (0.3 мг конюгирани естрогени или 5-10 гами етинил естрадиол) между 1-21 ден всеки месец, след завършване на растежа се назначават комбинации от естогени/прогестини. 

Лечение на вазомоторните симптоми асоциирани с настъпването на менопаузата.

Лечение на утеринно кървене индуцирано от хормонален дисбаланс-използват се конюгираните естрогени (парентерално), естрон и етинил естрадиол.

Лечение на гръден рак-използват се конюгираните естрогени, диетилстилбестрол, естрадиол валериат, етинил естрадиол и естерифицираните естрогени.

Лечение на простатен карцином-използват се хлоротрианизен, конюгирани естрогени, диетилстилбестрол, естерифицирани естрогени, естрадиол, естрадиол валериат и естрон.

Профилактика на посменопаузна остеопороза.

Профилактика на пременопаузна остеопороза асоциирана с естрогенов дефицит-използват се конюгирани естрогени, диетилстилбестрол, естерифицирани естрогени, етинил естрадиол и естропипат.

Профилактика на атеросклероза-естрогените са ефективни за предотвратЯване на кардиоваскуларните заболЯваниЯ при жените.

Лечение на синдром на Търнър (гонадна дисгенеза)-ползва се етинил естрадиол.

Не се препоръчва употребата на естрогени за редуциране на след родилното увеличаване на бюста-това състоЯние най-често е бенигнено и самоломитиращо се.

Детинил естрадиол, конюгираните естрогени и диетилстилбестрол се използват за посткоитална контрацепциЯ в условиЯ на спешност, което не се препоръчва по принцип.

Действие

Естрогените се подразделЯт на:

Натурални които вкючват: Естрадиол, конюгираните естрогени (натриев естрон сулфат, натриев екуилин сулфат и други установЯвани в урината), естерифицираните естрогени (натриеви сулфатни естери на естрогенови субстанции, първичен естрон) и Естрон.

Полусинтетични, които включват: Естрадиол ципионат, Естрадиол валерат, Естропипате, Етинил естрадиол и куинестол.

Синтетични, които включват: Хларотрианесен, Диетилстилбестрол и Диетилстилбестрол фосфат.

ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ

Женско развитие

Естрогените са необходими за нормалното полова съзрЯване на жената.

Те стимулират развитието на вагината, утеруса и уретралните тръби, както и вторичните полови белези.

Стимулират стромалното развитие и дукталниЯ растеж на гърдите.

Големи количества естрогени стимулират кожната пигментациЯ, особено проЯвено в областта на ареолата и гениталиите.

Ендометриални ефекти

Естрогените са отговорни и за развитието на ендометриума.

Продължителната естрогенова експозициЯ води до абнормална хиперплазиЯ на ендометриума, което обикновено е съпроводено с абнормално кървене.

При нормалниЯ менструален цикъл има координациЯ между естрогеновата и прогестеронова синтеза, което води до периодична ендометриална десквамациЯ.

Метаболитни ефекти

Естрогените упражнЯват различни жизненоважни метаболитни ефекти.

Те също са отговорни за поддържане на нормалната структура на кожата и кръвоносните съдове при жените.

Естрогените намалЯт степента на костна резорбциЯ антагонизирайки ефектите на паратироидниЯ хормон.

Естрогените  упражнЯват ефект върху интестиналната абсорбциЯ, защото редуцират мотилитета на червата.

В допълнение към стимулиращиЯт им ефект върху синтезата на ензимите и растежниЯ фактор, водещо до уретинен растеж и диференциациЯ, естрогените повлиЯват продукциЯта и активността на много протеини в тЯлото (транскортин, тироксин-свързващиЯ глобулин, секс хормон-свързващиЯ глобулин, трансферин, рениновиЯ субстрат и фибриноген).

Ефекти върху кръвната коагулация

Естрогените увеличават съсирваемостта на кръвта.

Въздействието им върху коагулациЯта е комплексно и включва: увеличаване циркулиращите нива на фактор ІІ, VІІ, ІХ и Х; намалЯне нивата на антитромбин ІІІ; повишаване на плазминогеннните нива; намалЯне тромбоцитната агрегациЯ.

Други ефекти

Естрогените увеличават плазмените нива на липопротеините с висока плътност, леко намалЯт нивата  на липопротеините с ниска плътност и холестерол. Плазмените нива на триглицеридите не се повлиЯват.

Естрогените индуцират синтезата на протестеронови рецептори.

ПовлиЯват либидото на жените.

Високодозово приложение на естрогени предизвиква загуба на интраваскуларни флуиди с последващ едем; намалениЯ плазмен обем предизвиква компенсаторна ретенциЯ на натрий и вода от бъбреците.

Естрогените модулират симпатикусовиЯ нервен контрол върху функциите на гладката мускулатура.

На целуларно ниво естрогените увеличават синтезата на ДНК, РНК и различни протеини в таргетните тъкани.

По време на терапиЯ свързана с екзогенен прием на естрогени се увеличава  масата на хипофизата.

 ФАРМАКОКИНЕТИКА

-АбсорбциЯ/разпределение-абсорбциЯта на повечето натурални естрогени и техните деривати в гастроинтестиналниЯ тракт е пълна.

Лимитираната орална ефективност на натуралните естрогени се дължи на метаболизма им.

В естроген чувствителните тъкани (женски гениталии, гърдите, хипуталамуса, хипофизата), естрогените се свързват с тъканно специфични рецепторни протеини в цитоплазмата.

Много от ефектите на естрогените не могат да бъдат обЯснени с този класически механизъм.

Около 80% от Естрадиол се свързва със секс глобулин свързващиЯ глобулин; Естрон има висок афинитет към плазмените протеини и циркулира в кръвта като сулфатен конюгат.

Трасдермални системи: в контраст с орално приетиЯ естрадиол кожата метаболизира незначително количество естрогени. Приложението на трансдермални системи осигурЯва генериране на по-висока бионаличност при по-слабо хормонално обременЯване на организма.

- Метаболизъм/екскрециЯ: Метаболизма и инактивациЯта на естрогените се извършва в черниЯ дроб до по-малко активни естогенови конюгати (сулфурови и глюкоронови).

НЯкои естрогени подлежат на ентерохепатална циркулациЯ.

Водоразтворимите естрогенови конюгати (силно киселинни) се йонизират в телесните тъкани и се екскретират чрез урината; тубулната реабсорбциЯ е минимална.

ПротивопоказаниЯ:

АБСОЛЮТНИ

Рак на гърдата, известен или подозиран.

Недиагностицирано, абнормално вагинално кървене.

Свръхчувствителност към естрогени.

ОТНОСИТЕЛНИ

Ендометриоза.

ЗаболЯване на жлъчниЯ мехур.

Хепатални дисфункции.

ХиперкалциемиЯ асоциирана с метастазирал тумор.

Жълтеница, настоЯща или анамнестични данни.

Хепатална порфириЯ.

Свръхчувствителност към естрогени.

Активен тромбофлебит.

Утеринна фиброза.

Цереброваскуларни заболЯваниЯ.

Коронарни артериални заболЯваниЯ (за лечение на простатен карцином при мъже).

Забележки

Употребата на естрогени може да повиши риска от развитие на ендометриален карцином, особено изразено при хроничен прием. НЯма данни, че приложението на естрогени при постменструални жени увеличава риска от развитие на гръден карцином.

ВероЯтността за развитие на холелитиаза при пациентки приемащи естрогени е 2-3 пъти по- висока отколкото при останалите жени.

Приема на  естрогени е рисков фактор за развитието на тромбоемболични заболЯваниЯ вкл. Развитие на постхирургичен тромбоемболизъм. Приема на естрогени в доза 5 мг/дневно (сравними с тези при лечение на простатен карцином) са рисков фактор за развитие на нефатален миокарден инфаркт.

Приема на естрогени при пациентки с рак на гърдата (независимо от това дали е метастазирал) може да доведе по развитие на тежкостепенна хиперкалциемиЯ.

Приложението на стандартни дози естрогени подобрЯва инсулиновата чувствителност.

Преди назначаването на терапиЯ с естрогени е наложително извършването на пълен медицински преглед и внимателно снемане на фамилна анамнеза.

Преди употреба на Естропипат под формата на вагинален крем трЯбва да се изключи наличието на гонореЯ или сифилис.

Приложението на естрогени може да предизвика поЯвата на флуидна ретенциЯ, различно изразена при отделните пациенти.

Естрогените повлиЯват калциевиЯ и фосфатен метаболизъм, поради което трЯбва да се употребЯват с особено внимание при пациенти страдащи от метаболитни костни заболЯваниЯ.

НЯкои от парентералните лекарствени форми съдържащи естрогени имат включен в състава си Бензил алкохол, който може да предизвика развитието на фатални реакции при преждевременно родени деца.

По време на терапиЯ с естрогени може да се развие фотосенсибилизациЯ, коЯто се проЯвЯва в две форми фотоалергиЯ или фототоксичност.

Бременност-FDA категориЯ Х.

ЛактациЯ-категориЯ І. Естрогените намалЯт обема и качеството на кърмата.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Едновременната употреба на естрогени и Бромокриптин не се препоръчва поради възможността за развитие на аменореЯ.

Естрогените увеличават абсорбциЯта на калций в храносмилателната система и това може да се използва за терапевтични нужди.

Едновременната употреба на естрогени и глюкокортикоиди може да повлиЯе върху метаболизма и протеинното свързване на последните, което ще доведе до намален клирънс, повишен елиминационен полу-живот, увеличен терапевтичен и токсичен ефект, поради което се налага дозова редукциЯ на глюкокортикоидите.

Едновременната употреба на естрогени и кортикотропин ще потенциира антифлогистичниЯ му ефект.

Естрогените инхибират метаболизма на Циклоспорин, което води до повишаване на бионаличността му и свързаното с това повишаване на хепато и нефротоксичността му.

Не се препоръчва едновременната употреба на естрогени и други хепатотоксични медикаменти.

КомбинациЯта тютюнопушене и прием на естрогени води до повишен риск от развитие на сериозни кардиоваскуларни ефекти вкл. цереброваскуларни инциденти.

Едновременната употреба на Соматром/Соматотропин и есторгени от пациенти недостигнали до пубертета не се препоръчва защото има опасност от преждевременна епифизарна матурациЯ.

Употребата на естрогени повлиЯва ефикасността на Тамоксифен.

ПОВЛИЯВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ

Употребата на естрогени може да модифицира резултатите от следните изследваниЯ за:

кръвна захар

тироксинови нива

антитромбин ІІІ

серумен фолат

липопротеини

серумен пиридоксин

серумен калций

церулоплазмин

фактори на кръвосъсирването VІІ, VІІІ, ІХ и Х

 липопротеини

фосфолипиди

пролактин

протромбин

натрий

триглицериди

ренин.

Странични реакции:

Генитоуринарни: нерегулЯрно кървене, промени в менстуалната кръв, дисменореЯ, пременструални флаш реакции, аменореЯ след терапиЯта, вагинални кандидози, промени във цервикалната слуз, цистит подобни симптоми, хемолитично уремичен синдром, ендометриална кистична хиперплазиЯ.

Гастоинтеситнални: гадене и повръщане, абдоминални крампи, холестатична жълтеница, колит, остър панкреатит.

Дерматологични: хлоазма или мелазма, еритема нодуларум/мултиформе, хеморагични ерупции, дерматит, фотосенсибилизациЯ.

Офталмологични: промени в корнеЯта, непоносимост към контактни лещи.

От страна на ЦНС: главоболие, мигрена, ментална депресиЯ, конвулсии.

Локални: болка на мЯстото на инжектиране, стерилни абсцеси, дразнене и зачервЯване на мЯстото където са поставени трансдермалните системи.

Други: аргавациЯ на порфириЯ, едема, промени в либидото, промени в гърдите.

Свръхдозировка:

Случайната или умишлена свръхдозировка не е съпроводена с поЯва на сериозни странични реакции.

Лечението е симптоматично и поддържащо.

Chlorotrianisene

Дозировка:

Естроген използван най-често за заместваща терапиЯ при: атрофичен вагинит; вазомоторни менопаузни симптоми; вулварна сквамозна хиперплазиЯ-при тези заболЯваниЯ се използва орално, 12 до 25 мг дневно, циклично или продължително време.

За лечение на женски хипогонадизъм се използват орални дневни дози от 12 или 25 мг, циклично или продължително.

При простатен карцином се използват 12 до 25 мг дневно, орално.

Препаратът упражнЯва пролонгиран ефект, което понЯкога затруднЯва цикличната терапиЯ.

Търговско наименование

Tace

Опаковка: Таблетки 12 и 25 мг.

Diethylstilbestrol

Дозировка:

ОРАЛНО

Съществуват два вида таблетни лекарствени форми, първата съдържа само Диетилстилбестрол, като активна съставка, а втората съдържа Диетилстилбестрол дифосфат като активна съставка.

Като антинеопластик при:

рак на гърдата-орално, 15 мг дневно

       простатен карцином-орално, 1 до 3 мг като първоначална доза, след постигане на клиничен резултат дозата се намалЯ постепенно  до 1 мг дневно.

Диетилстилбестрол дифосфат

При простатен карцином се използват дози от 50 до 150 мг три пъти дневно, при нЯкои пациенти се използват дози от 200 мг 3 пъти дневно.

ПАРЕНТЕРАЛНО

Съществуват два вида лекарствени форми за парентерално  приложение-съдържащи Диетилстилбестрол  дифосфат (прилага се венозно) и Диетилстилбестрол пропоинат (прилага се само мускулно).

Диетилстилбестрол дифосфат

Простатен карцином: за индукциЯ се използва венозна инфузиЯ на 500 мг в 250 мл Натриев хлорид или 5% Декстроза със скорост 1 мл/мин в първите 5-10 минути, а след това скоростта се изчислЯва така, че инфузиЯта да приключи след 1 час.

Дозата може да бъде повишена до 1 грам дневно; приложението на препарата е 5 или повече дни, колкото е необходимо за предизвикване на благоприЯтен клиничен отговор.

Поддържащото лечение се осъществЯва чрез приложението на венозна инфузиЯ от 250 мг в 250 мл разтвор на 0.9% Натриев хлорид или 5% Декстроза, веднъж или два пъти седмично, със същата скорост както при индукциЯта на лечението.

Диетистилбестрол пропионас

Мускулно, 5 мг веднъж или два пъти дневно, в зависимост от нуждите.

Търговски наименования[1]

Oroestron

Опаковка: Ампули съдържащи 0.25 и 0.5 мг Диетилстилбестрол пропионас.

Oroestron forte

Опаковка: Ампули съдържащи 2.5 мг Диетилстилбестрол пропионас.

Estradiol

Дозировка:

ОРАЛНО

Използват се лекарствени форми съдържащи Естрадиол и Естрадиол сукцинас.

За лечение на:

атрофичен вагинит

женски хипогонадизъм

вазомоторни симптоми през менопаузата

оваректомиЯ

първична овариална недостатъчност

вулварна сквамозна хиперплазиЯ

се използват от 0.5 до 2 мг дневно по различни схеми (циклично или продължително).

При рак на гърдата се използват 10 мг 3 пъти дневно за поне 3 седмици.

При простатен карцином се прилагат от 1 до 2 мг 3 пъти дневно.

За профилактика на остеопороза се използват от 0.5 до 2 мг дневно по различни схеми (циклично или продължително).

ПАРЕНТЕРАЛНО

Използва се лекарствени форми съдържащи Естрадиол валерат, Естрадиол дипропионат и Естрадиол ципионат.

Естрадиол ципионат

За лечение на женски хипогонадизъм се използват мускулно 1.5 до 2 мг ежемесечно.

Естрадиол валерат

За лечение на:

атрофичен вагинит

женски хипогонадизъм

вазомоторни симптоми през менопаузата

оваректомиЯ

първична овариална недостатъчност

вулварна сквамозна хиперплазиЯ

се използват от 10 до 20 мг, мускулно през 4 седмици.

При простатен карцином се прилагат 30 мг мускулно, всЯка първа ли втора седмица, като при необходимост дозата може да се променЯ.

Естрадиол дипропионат

За лечение на менструални смущениЯ се прилагат  мускулно 10 през 3 дни до обща доза 50 мг, след това се използват 5 мг в продължение на 6 последователни дни.

При хипоплазиЯ на матката и стерилитет се прилагат 1-5 мг през 3 дена в първата половина на менстуалниЯ цикъл ( обща 5 инжекции).

За лечение на климактерични смущениЯ се прилагат 5 мг през 5-6 дена, до обща месечна доза от 25 мг.

При карцином на простатата се инжектират 5-10 мг ежедневно до максималната месечна терапевтична доза от 150 мг.

ТРАНСДЕРМАЛНО

За лечение на:

                    атрофичен вагинит

                    женски хипогонадизъм

                    вазомоторни симптоми през менопаузата

оваректомиЯ

първична овариална недостатъчност

вулварна сквамозна хиперплазиЯ

се прилага локално, върху кожата 1 трансдермална система от 0.5 или 1 мг, коЯто се сменЯ през 3-4 дена; началото на терапиЯта обикновено започва с по-ниска доза.

Търговски наименования[2]

Dermestril 25

Опаковка: Трансдермална система съдържаща 2 мг Естрадиол, системата депонира дневно 0.25 мг в продължение на 4 дена.

Dermestril 50

Опаковка: Трансдермална система съдържаща 4 мг Естрадиол, системата депонира дневно 0.5 мг в продължение на 4 дена.

Dermestril 100

Опаковка: Трансдермална система съдържаща 8 мг Естрадиол, системата депонира дневно 0.1 мг в продължение на 4 дена.

Estrofem

Опаковка: Таблетки съдържащи 2 мг Естрадиол.

Estrofen forte

Опаковка: Таблетки съдържащи 4 мг Естрадиол.

Estraderm tts 25

Опаковка: Трансдермална система съдържаща пластири от  2 мг Естрадиол валират всеки.

Estraderm tts 50

Опаковка: Трансдермална система съдържаща пластири от  4 мг Естрадиол валират всеки.

Estraderm tts 100

Опаковка: Трансдермална система съдържаща пластири от  8 мг Естрадиол валират всеки.

Oestradiolum  p

Опаковка: Ампули съдържащи 5 или 10 мг Естрадиол дипропионат.

Progynon depot  10

Опаковка: Ампули съдържащи 10 мг Естрадиол валират.

Progynon depot  100

Опаковка: Ампули съдържащи 100 мг Естрадиол валерат.

Synapause

Опаковка: Таблетки съдържащи 2 мг Естрадиол сукцинас.

Systen tts  50

Опаковка: Трансдермални системи съдържащи 0.5 мг Естрадиол.

Конюгирани естрогени

Дозировка:

ОРАЛНО

За хормонално заместване, за лечение на атрофичен вагинит или вулварна сквамозно клетъчна хиперплазиЯ се използват от 0.3  до 1.25 или повече милиграма дневно.

За лечение на женски хипогонадизъм се използват 2.5 до 7.5 мг дневно разделени в 2-3 равнодозови приема.

За лечение на вазомоторни симптоми по време на менопаузата дневните дози са 0.625 до 1.25 г.

След орхиектомиЯ или първична овариална недостатъчност се прилагат 1.25 мг дневно циклично или продължително.

При рак на гърдата се ползват дози от 10 мг 3 пъти дневно.

При неоперабилен или прогресиращ простатен карцином се прилагат 1.25 мг 3 пъти дневно.

ПАРЕНТЕРАЛНО

При наличие на хормонален дисбаланс асоцииран с нерегулЯрно утеринно кървене се ползват 25 мг мускулно или чрез венозна инфузиЯ; тази доза може да се повтарЯ през 6 или 12 часа колкото е необходимо.

Търговски наименования

Congest

Опаковка: Таблетки 0.3, 0.625 и 1.25 мг.

Hormoplex

Опаковка: Таблетки 1.25 мг.

Premarin

Опаковка: Таблетки 0.625, 1.2 и 2.5 мг.; Флакони 200 мл готови за венозна инфузиЯ, всеки съдържащ 25 мг конюгирани естрогени.

Естерифицирани естрогени 

Дозировка:

За хормонално заместване, за лечение на атрофичен вагинит или вулварна сквамозно клетъчна хиперплазиЯ се използват от 0.3  до 1.25 или повече милиграма дневно.

За лечение на женски хипогонадизъм се използват 2.5 до 7.5 мг дневно разделени в 2-3 равнодозови приема.

За лечение на вазомоторни симптоми по време на менопаузата дневните дози са 0.625 до 1.25 г.

След орхиектомиЯ или първична овариална недостатъчност се прилагат 1.25 мг дневно циклично или продължително.

При рак на гърдата се ползват дози от 10 мг 3 пъти дневно.

При неоперабилен или прогресиращ простатен карцином се прилагат 1.25 мг 3 пъти дневно.

Търговски наименования            

Estratab

Опаковка: Таблетки 0.3, 0.625, 1.25 и 2.5 мг.

Neo  estron

Опаковка: Таблетки 0.3, 0.625 и 1.25 мг.

Epimestrolum

Дозировка:

Epimestrol 3-methyl ether на естествениЯ човешки стероиден хормон 17-epiestriol.

Epimestrol има слабо естрогенно действие.

Лечението с препаратът може да предизвика редовни овулационни цикли при жени с нарушениЯ в обратната регулациЯ на хипоталамохипофизоовариалната ос.

Употребата на Епиместрол, след нЯколко дена води до повишение  от LH-пик, който може да предизвика овулациЯ.

ТерапиЯта се провежда в периодични курсове. при жени с аменореЯ лечението може да започне във всеки момент.

При жени със запазен менструационен цикъл лечението може да започне през един от първите пет дена на менструациЯта.

Съществуват данни, че започването на терапиЯта през първиЯ ден на кървенето води до най-добри резултати, ако основната цел е забременЯване.

РеакциЯта на различни пациенти при приемане на препарата е различна.

Препоръчва се следната схема на лечение:  1 курс на лечение: 2 1 таблетка дневно в продължение на 10 дена; 2 курс на лечение: 2 1 таблетка дневно в продължение на 10 дена; 3 курс на лечение: 3 1 таблетки дневно, в продължение на 10 дена.

В зависимост от овариалната реакциЯ, лекарЯт трЯбва да определи дозировката, съобразно със състоЯнието на конкретниЯ болен.

Дневната доза може да бъде увеличена (до 20 мг дневно) и/или периодът на лечение може да бъде удължен (до 20 дена).

Ако след трите курса на лечение не постъпЯт признаци на подобрение на овариалната функциЯ, лечението трЯбва да се спре.

Важно е общата доза да се разпредели правилно през целиЯ ден.

Търговско наименование

Stimovul

Опаковка: Таблетки 5 мг.

Estriolum

Дозировка:

НеразположениЯ в периода, предхождащ менопаузата, предизвикани от недостиг на естрогени-3 до 4 таблетки Естриол 0.5 мг на ден, в продължение на 10 дни, с последваща 20-дневна пауза.

При отсъствие на оплакваниЯ, лечението може да се намали до 7 дни в месеца.

Синдром на настъпила менопауза-1 до 2 таблетки на ден, в продължение на 20 дни, с последваща 7 дневна пауза.
След неЯ лечението се повтарЯ.        

При отсъствие на оплакваниЯ, лечението може да се намали до 7 дни в месеца.

Инволюционни ЯвлениЯ, вследствие на естрогенна недостатъчност -2 до 4 пъти дневно по една таблетка.

След подобрение може да се намали до една таблетка дневно, като лекарЯт определЯ началниЯ момент.

Keratosis vulvae, Pruritus vulvae-1 до 2 таблетки на ден допълнително към лечението с Естриол-крем

- ИнконтиненциЯ на пикочниЯ мехур: 2 до 4 таблетки дневно от 7 до 14 дни, в случаи на устойчивост срещу терапиЯта-2 пъти по една таблетка дневно в продължение на 20 дни.

Препоръчва се таблетките да се приемат вечер.

ЦЯлата дневна доза трЯбва да се приема наведнъж, тъй като при разделЯнето й на 2 или 3 приема дневно може да се стигне до активиране разрастването на маточната лигавица!

ВАГИТАЛНО

Суппозиториите или вагиналниЯ крем се депонират дълбоко във влагалището.

Препаратът се използва веднъж дневно, за предпочитане вечер преди лЯгане.

За поддържаща терапиЯ се използват 1 апликациЯ или 1 суппозиториЯ седмично.

Търговски наименования

Oestriol

Опаковка: Таблетки 0.5 мг; Ампули 1 мл/ 1 мл.

Ovestin

Опаковка: Таблетки 1 мг.

Ortho  gynest

Опаковка: Вагинален крем съдържащ 0.1 мг Естриол в 1 грам-80 грама; Вагинални суппозитории, всЯка от които съдържа 0.5 мг Естрадиол.

Orto gynest  depot

Опаковка: Вагинални овули, всЯка от които съдържа 3.5 мг Естриол.      

Estron

Дозировка:

За лечение на анормално вагинално кървене асоциирано с хормонален дисбаланс се прилагат мускулни инжекции в доза 2 до 5 мг в продължение на нЯколко дни.

При заместваща хормонална терапиЯ, женски хипогонадизъм, оваректомиЯ или първична овариална недостатъчност се прилага мускулно в доза 0.1 до 2 мг седмично, като единично приложение или в равнодозови апликации циклично или продължително.

При атрофичен вагинит, вазомоторни менопаузни симптоми  или вулварна сквамозна хиперплазиЯ се прилагат 0.1 до 0.5 мг 3 пъти седмично (мускулно), циклично или продължително.

При неоперабилен или прогресиращ простатен карцином се прилагат 2-4 мг 3 пъти седмично.

Търговски наименования

Aquest

Опаковка: Ампули  2 мг/мл.

Estron A

Опаковка: Ампули 5 мг/мл.

Ketostrone  5

Опаковка: Ампули 5 мг/мл.

Estropipate

Дозировка:

При заместваща хормонална терапиЯ, вазомоторни менопаузни симптоми, атрофичен вагинит или вулварна сквамозна хиперплазиЯ-орално, 0.75 до 6 мг дневно, циклично или продължително.

За лечение на женски хипогонадизъм, след орхиектомиЯ или първична овариална недостатъчност-орално, 1.5 до 9 мг дневно.

Търговско наименование

Ogen

Опаковка: Таблетки 0.75, 1.5 и 3 мг.

Ethinyl estradiol

Дозировка:

При заместваща хормонална терапиЯ се използват орално 0.05 мг 1-3 пъти дневно, циклично или продължително време. След 3-6 месеца от първиЯ курс се провежда, при необходимост втори, трети и т.н до установЯване на постоЯнен мензис.

За лечение на вазомоторни менопаузни симптоми-орално, 0.02 до 0.05 мг дневно.

Палиативно при рак на гърдата-орално, 1 мг 3 пъти дневно.

При простатен карцином-орално, 0.15 до 3 мг дневно.

Търговски наименования

Microfolin forte

Опаковка: Дражета 1 мг.

Turisteron

Опаковка: Таблетки 0.05 мг.

Quinestrol

Дозировка:

За лечение на:

атрофичен вагинит

женски хипогонадизъм

вазомоторни симптоми през менопаузата

оваректомиЯ

първична овариална недостатъчност

вулварна сквамозна хиперплазиЯ

се използват от 0.1 в продължение на 7 дни, следва една седмична почивка, последвана от седмица в коЯто се приемат еднократно 0.1 мг (обикновено по средата на седмицата).

Търговско наименование

Estrovis

Опаковка: Таблетки 0.1 мг.

Прогестини

Общи данни:

Прогестерон е най-важниЯ прогестин при хората.

В допълнение към упражнЯваните от него ефекти, служи и като прекурсор за синтезата на естрогени, андрогени и адренокортикални стероиди.

Синтезира се в Яйчниците, тестисите и над бъбреците от циркулиращ холестерол.

Големи количества Прогестерон се синтезират и отделЯт от плацентата по време на бременността.

В Яйчниците Прогестерон се произвежда от corpus luteum.

Нормално мъжете синтезират и секретират 1-5 мг Прогестерон дневно, което отговарЯ на плазмени нива от 0.03 mg/dL.

Горепосочените стойности са само малко по-високи при жените по време на лутеалната им фаза от месечниЯ цикъл при жените (от 0.5 до 2 mg/dL).

До днес са синтезирани различни прогестеронови съединениЯ, нЯкои от тЯх са активни само при пер орален прием.

Синтетичните прогестини са хетерогенна лекарствена група, съществуват различни класификации, една от които е дадена по-долу.

Прогестерон и деривати

Progesterone

Hydroxyprogesterone carpoat

Medroxyprogesteron acetate

Megestrol acetate

17 a Етинил тестостеронови деривати

Тестостеронови деривати

                               Dimethisterone

                    19 Нортестостеронови деривати    

                               Norethynodrel

                               Lynesterol

                               Norethindrone

                               Norethindrone  acetate

                               Ethynodiol  diacetate

                               L-Norgestrel

Както  се вижда условно гореизброените прогестни могат да се подразделЯт на 2 генерации.

Обобщено, 21-въглеводородните съединениЯ (Хидроксипрогестерон, Медроксипрогестерон и Диметистирон) са по-сходни химично с Прогестерон отколкото по фармакологично действие.

Наскоро се оформи нова “трета генерациЯ”, коЯто включва 19-нор, 13-етилстероидни съединениЯ, които се използват главно като част от оралните контрациптивни лекарствени форми и включват Гестоден, Норгестимат и Дезогестел; имат по-ниска от останалите “по-стари” прогестини андрогенна  активност.

Действие

Прогестините  навлизат в таргетните клетки чрез пасивна дифузиЯ, след което се свързват с цитозолни (разтворими) рецептори, които са разпределени между клетъчната Ядро и цитоплазмени домейни.

Лиганд-рецепторниЯ комплекс се свързва с отговорните за активациЯта на генната транскрипциЯ елементи.

Прогестерон-рецепторниЯ комплекс образува димери преди свързването си с ДНК, като за разлика от естрогеновите рецептори може да образува както хомо, така и хетеродимери.

Прогестините намалЯт серумните концентрации на другите хормони, особено на естрогените.

Естрогенните ефекти се модифицират от прогестините, както чрез намалЯне на наличността или стабилността на естроген-рецепторниЯ комплекс, така и чрез директно “изключване” на хормон чувствителни гени в нуклеуса посредством директно взаимодействие с прогестиновите рецептори в Ядрото.

В зависимост от вида на прогестина и неговата доза, този клас препарати могат да демонстрират различни степени на прогестационални ефекти; демонстрират се и различни по степен на изразеност естрогенни, андрогенни, анаболни или глюкокортикоид  индуциращи/супресиращи.

Прогестерон упражнЯва слаб или никакъв ефект върху протеинниЯ метаболизъм, стимулира предимно липопротеинлипазната активност. Ефектите върху въглехидратниЯ метаболизъм са по-отчетливи-увеличават се базалните инсулинови нива и инсулиновиЯ отговор към глюкозата, въглехидратниЯ толеранс почти не се повлиЯва. Прогестерон промотира кетогенезата.

Прогестерон може да взаимодейства на ниво ренален тубул с алдостерон, , което ще предизвика намалЯне на NA+ ре абсорбциЯ, последвано от компенсаторно увеличаване секрециЯта на алдостерон от над бъбреците

Прогестерон увеличава телесната температура при хората, механизма по който това се осъществЯва е неизвестен, но вероЯтно се касае за директно повлиЯване на хипуталамусните центрове регулиращи телесната температура.

Прогестерон повлиЯва функциЯта на дихателниЯ център, вентилаторниЯ отговор към СО2  е увеличен (синтетичните прогестини с етинилова група не притежават респираторни ефекти); това води до отчетлива редукциЯ на артериалното и алвеоларното Рсо2  по време на бременността.

Прогестерон и свързаните стероиди притежават депресиращ и хипнотичен ефект върху мозъка.

Прогестерон намалЯ плазмените нива на много аминокиселини, което води до увеличаване на уриннната естрогенна секрециЯ.

Прогестационални ефекти

Приложението на този клас препарати предизвиква  хистологични промени в епителиума на влагалището, индуцира секреторно подобни ефекти в ендометриума през втората и третата част на менструалниЯ цикъл. Спадането на прогестероновите нива  води до утеринно кървене.

Антианорексигенни ефекти

Механизма по който прогестините увеличават телесното тегло не е известен, Мегестрол притежава апетитостимулиращ и метаболитен ефект чиито резултат е повишаване на телесното тегло.

Добрата медицинска практика изисква да се лекуват едновременно и причините за отслабването, за да е възможно оптимално манипулиране на катаболизма.

Антинеопластичен ефект

ТочниЯ механизъм не е известен, вероЯтно се касае за повлиЯване на различни механизми, които са зависими от вида и дозата на съответниЯ прогестин.

В нЯкои случаи прогестините могат да намалЯт действието на естествените хормони върху туморните клетки чрез намалЯне броЯ на стероидните хормонални рецептори (естрогени, прогестерон, андрогени и глюкокортикоиди); степента на този ефект е тъкани прогестин зависим. Подтискане растежа на хормон чувствителните клетки може да се дължи на:

директен цитотоксичен ефект

антипролиферативен ефект

увеличаване на терминалната клетъчна диференциациЯ.

Във високи дози нЯкои прогестини компетитират за глюкокортикоидните рецептори, което има за последствие  подтискане на адреналната продукциЯ  на естрадиол и андостенедион.

Високи дози прогестини могат да супресират хипоталамо-питуитарно-надбъбречната ос, което се използва в лечебните схеми на естроген или тестостерон-чувствителните тумори.

Контрацептивен ефект

 Инихибирането секрециЯта на гонадотропини от предната част на хипофизата предотвратЯва овулациЯта и фоликуларната матурациЯ и това е едно от контрациптивните действиЯ на Levonorgestrel, Medroxyprogesteron (парентерален), Norethindrone и Norgestrel.

Този ефект не се наблюдава при използване на ниски дози орален Medroxyprogesteron, поради което той не се използва за контрацепциЯ.

При пациентки, които използват нискодозови прогестин съдържащи контрациптиви (Norethindron база и Levonorgestrel имплантанти) овулациЯта не се подтиска последователно от цикъл на цикъл. КонтрацептивниЯ ефект в случаЯ се постига чрез други механизми, които повлиЯват фертилизациЯта и имплантациЯта, като промени в цервикалниЯ мукус и ендометриума..

При мъже Medroxyprogesteron подтиска функциите на Лайдиговите клетки.

Други ефекти

Прогестините увеличават телесната температура, стимулират респираторниЯ център и в нЯкои случаи могат да предизвикат облекчаване на болков синдром. Механизма на термогенниЯ ефект не е известен, вероЯтно прогестините повлиЯват невротрансмитерите и невропептидите в мозъка главно ендогенните опиоиди, интерлевкин 1, и серотонин.

Прогестините повлиЯват костната плътност, когато се употребЯват без естрогени ефекта върху костната плътност е позитивен при постменструалните жени и негативен при по-млади пациентки. Едновременната им употреба с естрогени има адитивен стимулиращ ефект във всички възрасти.

Други полезни ефекти на прогестиновата хормонална терапиЯ могат да включват: по-малко болезнена менструациЯ, по-малко менструална кръв, намалена честота на пелвисните инфекции и по-ниска честота на утеринен рак.

Фармакокинетиката на прогестините е предоставена в  долната таблица.


Фармакокинетика на прогестините.

Лекарство

Протеинно свързване

Биотрансфор-мация

Елиминационен полуживот (часа)

Време до пикова концентрация (часа)

Пикова плазмена концентрация

ng/mL                     Доза (мг)

 

Ренална елиминация (%)

Фекална елиминация (%)

Натурални

Progesteron

Над 90%

Хепатална

Няколко минути

 

 

 

50-60

10

Синтетични 17-хидрокси деривати

Hydroxyproges- teron caproat

Над 90%

Хепатална

 

 

 

 

 

 

Medroxyproges-teron acetat

Орално

Мускулно

Над 90%

Хепатална

Няма first pass ефект

 

30

50 дни

 

 

2-4

3 седмици

 

 

19-35

1-7

 

 

10

150

 

 

15-22

45-80

Medrogestone

 

 

4

1

 

 

 

 

Megestrol acetat

Над 90%

Хепатална

13-104

2-3

200-755

160-600

66

20

Синтетични 19 нор деривати

Levonorgestrel

имплантанти

Над 90%

Няма first pass ефект

8-30

24

0.04-0.261

216

45

32

Norgestrel

Над 90%

 

20

 

 

 

 

 

Norethindrone

Над 90%2

Има first pass ефект

6-12

2

 

 

50

20-40

Norethindrone acetate

Над 90%

Има first pass ефект

8

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА:

1-В зависимост от контрацептивната продължителност на имплантанта (3, 12 или 60 месеца)

2-Свободен 3.5%, с албумин 61% и със секс глобулин свързващиЯ протеин 35%.

ПоказаниЯ:

Лечение на вторична аменореЯ,

Лечение на дисфункционално утеринно кървене,

За индукциЯ на мензис-Hydroxyprogesterone, Medroxyprogesterone, Norethindrone acetate и Progesterone са показани за лечение на менструални нарушениЯ, вкл. вторична аменореЯ и дисфункционални утеринни кръвотечениЯ причинени от хормонален дисбаланс при отсъствие на органична причина. Hydroxyprogesteron се използва и за индукциЯ на вторичен ендометриум и  десквамациЯ. Кървенето настъпва обикновено 3-7 дена след преустановЯване на прогестиновата терапиЯ.

Лечение на анорексиЯ,

Лечение на кахексиЯ,

Лечение на загуба на тегло асоциирана със HIV инфекциЯ-най-често се използва Megestrol.

Лечение на ендометриоза-Norethindrone аcetate и Medroxyprogesteron се използват за лечение на ендометриоза.

За диагностика ендогенната продукциЯ на естрогени-Hydroxyprogesteron, орален  Merdoxyprogesteron и парентерален Progesteron за показани за използване в тестове отчитащи ендогенната продукциЯ на  естрогени, трЯбва да се има предвид, че стандартниЯ начин за потвърждаване на менопаузата е детерминациЯта на повишени гонадотропинови нива.

Палиативно лечение на карцином-орален или парентерален Medroxyprogesteron и Megestrol са показани за лечение на ендометриален карцином.

Парентерален Medroxyprogesteron се използва за палиативно лечение на метастазирал ренален карцином.

Megestrol и орален/парентерален Medroxyprogesteron се използват за лечение на гръден рак, като Medroxyprogesteron е показан за употреба само при менопаузни жени.

Megestrol се използва за лечение на хормонално зависими или напреднал простатен карцином.

Хормонално заместване при менопаузни жени-оптималниЯ или препоръчителен срок за терапиЯта в тези случаи не е установен. ИзследваниЯта показват, че приложението на прогестини за минимум 10-14 дена от естрогеновиЯ цикъл е необходимо за редукциЯта на ендометриалната хиперпалзиЯ и честотата на ендометриЯлниЯ карцином асоцииран с естрогеновата терапиЯ.

Профилактика на бременност-показани са Levonorgestrel, Medroxyprogesteron (перентерално), Norethindron и Norgestrel.

Лечение на corpus luteum недостатъчност-ползва се Прогестерон.

Лечение на ендометриална хиперплазиЯ-Megestrol и орален Medroxyprogesteron се използват за лечение на ендометриална хиперпалзиЯ.

Лечение на поликистичен овариален синдром-ползва се  Medroxyprogesteron.

Лечение на преждевременен пубертет-парентералното приложение на Medroxyprogesteron е приемливо лечение на на това заболЯване.

Не се препоръчва използването на прогестини за диагностициране на бременност поради потенциалниЯ тератогенен ефект на синтетичните прогестини.

Забележки

Канцерогенност-приема на Medroxyprogesteron като контрацептив не се свързва с повишен риск от развитие на неоплазии; нЯкои изследваниЯ показват, че е възможно да има известно увеличение на риска от развитие на гръден карцином в първите 4 години от приема на парентерален Medroxyprogesteron особено при пациентки под 35 годишна възраст, като след тази възрастова граница и/или прием в продължение над 4 години не се отчита завишаване на риска.

Приема на прогестини при животни в продължение над 10 години и доза 150 мг/кг предизвиква повишена честота на поЯва малигнености с различна локализациЯ.

Туморогенност, мутагенност-не са предприемани изследваниЯ при хора за мутагенниЯ потенциал на Megestrol, за останалите представители мутагенните тестове са негативни.

Приема на прогестини трЯбва да преустанови ако настъпи частична или пълна загуба на зрението, диплопиЯ, мигрена или папиларен оток.

При пациенти приемащи прогестини могат да настъпЯт различни тромбоемболични усложнениЯ в хода на терапиЯта.

По време на терапиЯта с прогестини може да се развие флуидна ретенциЯ и по този начин да се повлиЯЯт свъзраните с неЯ заболЯваниЯ (епилепсиЯ, сърдечна недостатъчност, астма, сърдечни или бъбречни дисфункции).

Прогестините трЯбва да се назначават с внимание при пациентки, които имат в анамнезата си данни за депресиЯ.

По време на терапиЯта с прогестини може да се развие фотосензитивност (фотоалергиЯ или фототоксичност), което обуславЯ изискването пациента да не се излага на въздействието на слънчевата светлина в хода на лечението с този клас препарати.

Бременност-FDA категориите са следните:

за Dydrogesteron, Hydroxyprogesteron, Progesteron и Medestrol таблетки-категориЯ D

за всички останали представители-категориЯ Х.

ЛактациЯ-категориЯ ІІ за всички представители.

 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аминоглутетимид-може сигнификантно да намали серумните концентрации на оралниЯ и парентерален Medroxyprogesteron по неизвестен механизъм.

Хепаталните ензимни индуктори намалЯт ефикасността на прогестините при нЯкои пациенти поради повишаване на метаболизма им; Фенитоин и Рифампин увеличават концентрациите на секс-свързващиЯ глобулин, което предизвиква спад в концентрациите на свободниЯ прогестин в плазмата.

ПОВЛИЯВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ТЕСТОВЕ

БиопсиЯ-патологоанатома трЯбва да е предупреден, че пациента е приемал прогестини.

ГлюкозотолерансниЯ тест ще дава неверни стойности ако е извършен в хода на терапиЯ с прогестини.

МетапироновиЯ тест ще дава нисък отговор вместо нормален.

Стойностите на триглицеридите, Липропротеин А, общиЯ холестерол и триглицеридите ще бъдат променени в хода на терапиЯ с прогестини.

Стойностите на Алипопротеин В и LDL липопротеините ще бъдат увеличени в хода на терапиЯта с прогестини.

Серумните концентрации на кръвосъсирващи фактори ІІ, VІІ, VІІІ и Х, както и на протромбин ще бъдат повишен в хода на прогестиновата терапиЯ.

Обратното поемане на Т3 ще бъде намалено, а обратното поемане на Т4, както и общото обратно поемане ще бъдат непроменени при повечето пациенти.

ПротивопоказаниЯ:

АБСОЛЮТНИ

Неоплаззии на гърдата.

Остри хепатални заболЯваниЯ вкл. неоплазии.

Бременност, известна или подозирана.

Свръхчувствителност към прогестини.

Остър тромбофлебит или тромбоемболиЯ.

Недиагностицирано кървене от уринарниЯ тракт.

Недиагностицирано утеринно или генитално кървене.

ОТНОСИТЕЛНИ

Астма.

Сърдечна недостатъчност.

ЕпилепсиЯ.

ХипертониЯ.

Мигренозно главоболие

Сигнификантни ренални дисфункции.

ЗаболЯваниЯ на ЦНС вкл. депресиЯ.

Захарен диабет.

Хронични хепатални заболЯваниЯ или дисфункции.

ХиперлипидемиЯ.

Сигнификантни рискови фактори водещи до понижаване минералното съдържание на костите.

Анамнестични данни за тромбоемболично заболЯване.

Странични реакции:

Изискващи лекарско внимание

Най-често: аменореЯ, нерегулЯрно утеринно кървене, хипергликемиЯ, забавено възстановЯване на фертилността, менорагиЯ, увеличение на овариите.

По-рЯдко: галактореЯ, ментална депресиЯ, кожни зачервЯваниЯ, бързо напълнЯване

Изискващи лекарско внимание, ако са с продължителност над 24 часа

Най-често: абдоминални болки и крампи, локален оток в областта на лицето (наподобЯващо лунното лице наблюдаващо се при синдром на Къшинг), лекостепенно главоболие, промени в настроението, болка, зачервЯване или иритациЯ на мЯстото където е апликиран парентерално прогестина, необичайна слабост.

По-рЯдко: акне, уголемЯване на гърдите, безсъние, намалЯне на либидото, намалЯне на теглото, алопециЯ, гадене.

Дозировка:

ЗА ВСИЧКИ ПРОГЕСТИНИ

Дозировките, респ. Цикличното приемане на прогестините са базирани на менструален цикъл с продължителност 28 дена.

Началото на менопаузата може да бъде маскирано от приема на прогестини.

Лечението с прогестини може да предизвика фоликуларна атрезиЯ, което да се манифестира клинично с овариални кисти.

При поЯва на частична или пълна загуба на зрение приема на прогестини трЯбва да се преустанови.

Честотата на блогоприЯтно преживЯване  е 15-16% при пациентки използващи прогестини за лечение на високо резистентни ендометриални тумори, като при по-малко резистентни тумори горепосочената честота е по-голЯма; преживЯемостта е 9 до 10 месеца, средно.

БлагоприЯтниЯт отговор при използване на прогестини за лечение на ренален карцином и около 5%.

Високи орални дози от Медроксипрогестерон водЯт до благоприЯтно повлиЯване на белодробен рак в около 40%..

ЗА  ПРОГЕСТЕРОН

Бързата му биотрансформациЯ прави оралното приложение неефективно, има опити за използване на микронизирани капсули  Синтетичните прогестини се използват орално и са по потентни от натуралниЯ Прогестерон; приложението на 20-25 мг  Прогестерон мускулно е еквивалентно на 1 вагинална суппозиториЯ съдържаща 100 мг Прогестерон или 5-10 мг орален Медроксипрогестерон.

ЗА МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН

ВъзстановЯването на менструалниЯ цикъл може да бъде забавено до 18 и повече месеца след краЯ на терапиЯта.

ЗА МЕГЕСТРОЛ

Увеличаването на телесното тегло е  правопропорционално на приетата доза.

Адренална супресиЯ може да се наблюдава и при нормална дозировка.

Ефектът на препарата върху HIV репликациЯта не е известен.

ЗА ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ

Имплантантите се поставЯт под локална анестезиЯ (процедурата отнема около 15 минути) в първите 7 дена на нормалниЯ менструален период или непосредствено след аборт.

ЗА МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН

За контрацептивни нужди се използват концентрации от 150 мг/мл, използването на по-високи концентрации не се препоръчва; в тези случаи дозировката не зависи от телесното тегло.

Dydrogesteron

Общи данни:

Орално активен прогестин, с по-ниска степен на изразеност на странични реакции, не подтиска овулациЯта.

Като моно препарат се използва за лечение на:

инфертилитет

хабитуален аборт

дисменореЯ

ендометриоза

ирегуларни цикли

В комбинациЯ с естрогени се използва за лечение на:

вторична аменореЯ

функционално утеринно кървене

Единственото противопоказание на препарата е известната свръхчувствителност към него.

Страничните реакции са аналогични на останалите прогестини.

Дозировка:

Инфертилитет-5 мг два пъти дневно от 14-ти до 25-ти ден на цикъла. Лечението е с продължителност 6 последователни цикъла. Препоръчително е ако настъпи бременност лечението да продължи в първите месеци на гестациЯта с цел профилактика на хабитуален аборт.

За лечение на аборт

þ      започващ аборт-първоначална доза 40 мг еднократно, последвана от 5-10 мг през 8 часа, дозата се увеличава с по 10 мг през 8 часа ако симптомите не изчезнат; преди прекратЯване на терапиЯта дозите се редуцират постепенно.

þ      хабитуален аборт-лечението трЯбва да започне колкото е възможно по-скоро след концепциЯта, а за предпочитане и преди неЯ. Минималната дневна доза е 5 мг 2 пъти дневно. Лечението трЯбва да се преустанови постепенно по нЯкое време около 20-тата седмица от бременността. Дозировката може да бъде определена също по резултатите от вагиналните цитологични изследваниЯ.

ДисменореЯ-5 до 10 мг дневно от 5-ти до 25-ти ден на месечниЯ цикъл.

Ендометриоза-5 до 10 мг 2-3 пъти дневно от 5-ти до 25-ти ден на менструалниЯ цикъл или без прекъсване.

НерегулЯрни цикли-5 мг два пъти дневно от 11-ти до 25-ти ден след началото на менструациЯта.

АменореЯ-от 1-ви до 25-ти ден  0.05 мг Етинилестрадиол, на 11-ти ден се добавЯт 5 мг Дидрогестерон и на 25-ти ден се преустановЯва приема и на двата препарата.

Функционално кървене-5 мг Дидрогестерон + 0.05 мг Етинилестрадиол 4 пъти дневно в продължение на 5-7 дни.

Търговско наименование

Duphaston

Опаковка: Таблетки 10 мг.

Hydroxyprogesterone

Дозировка:

За лечение на аменореЯ или дисфункционално кървене се използва мускулна доза от 375 мг.

За индукциЯ на мензес или като тест за ендогенна продукциЯ на естрогени-мускулно, 125 до 250 мг на 5-Я дено от началото на менструалниЯ цикъл, дозата се повтарЯ през 7 дни докато не е необходима по-нататъшна супресиЯ.

Търговско наименование

 Oxypogesteron capronas

Опаковка: Омпули 125 мг/1мл.

Levonorgestrel

Дозировка:

 

Прилага се и под формата на имплантант, всЯка опаковка съдържа 6 капсули, които се поставЯт едновременно по специална техника и осигурЯват контрацепциЯ в продължение на 5 години.

Препаратът се включва в състава на комбинирани контрацептивни лекарствени форми, които бЯха разгледани по-горе.

Търговско наименование

Norplant

Опаковка: Имплантанти от 216 мг.

Linestrenol

Общи данни:

СинтетичниЯт прогестаген Линестренол е сходен по въздействие на естествениЯ хормон прогестерон. Линестеронът оказва мощно прогестагенно въздействие на естествениЯ хормон върху ендометриума.

Освен това, при непрекъснат прием l подтиска овулациЯта и менструациЯта.

Препаратът се използва в случаите, когато е необходим подчертан прогестагенен ефект.

След перорален прием  се резорбира бързо и се превръща във фармакологично активниЯ norethisteron, чрез който упражнЯва биологичното си въздействие.

Пикова плазмена концентрациЯ на Линестренол се наблюдава от 2 до 4 часа след приема.

Линестренолът и неговите метаболити се елиминират предимно чрез урината и в по-малка степен чрез фекалиите.

Предпазни мерки:

НЯкои пациенти, лекувани с естрогенни или прогестагенни препарати, развиват хлоазми. Това е особено подчертано при жените с хлоазма, настъпила по време на бременност. Под въздействие на естрогена и естествена или изкуствена слънчева светлина това състоЯние може да се провокира или задълбочи при жени, които са склонни към развитие на хлоазма.

В отделни случаи се наблюдават смущениЯ в чернодробната функциЯ, въглехидратната обмЯна и кръвосъсирването. При констатиране на нЯкои от описаните реакции лечението трЯбва да се прекрати.

Лечението с този препарат може да се съпътства с повишено ниво на LDL и понижено ниво на HDL.

При продължително лечение с препарата се препоръчва периодичен медицински контрол.

Линестренолът притежава слабо андрогенно въздействие, което се потвърждава от характера на неговите взаимоотношениЯ със сексхормонсвързващиЯ глобулин. Белези на вирилизациЯ (акне или хирзутизъм) се наблюдават извънредно рЯдко.

На постоЯнен медицински контрол по време на лечение с препарата подлежат пациентки със следните заболЯваниЯ: а) сърдечно-съдови заболЯваниЯ или анамнеза за такива (има известни данни, че пероралното приемане на естроген-гестагенни контрацептивни препарати увеличава риска от развитие на нЯкои сърдечно-съдови заболЯваниЯ); б) нЯкои форми на тежка депресиЯ, които могат да се задълбочат в резултат на терапиЯ  с полови хормони.

Лекарствени взаимодействия

Има данни (предимно по отношение на други естрогенни препарати), че активниЯт въглен, барбитуратите (включително Primidon) и рифампицин подтискат ефекта от приемането на Линестренол.

От своЯ страна, препарата може да потенцира действието на нЯкои бета-блокери и циклоспорина, както и да снижи терапевтично въздействие на инсулиновите прапарати.

Дозировка:

Прилага се орално с малко течност.

ПолименореЯ-1 таблетка дневно, от 14-и до 25-и ден на цикъла.

МенорагиЯ и метрорагиЯ-2 таблетки дневно, в продължение на 10 дни. Обикновено кръвотечението изчезва след нЯколко дни. Курсът се повтарЯ през следващите 3 менструални цикъла, като се приема по 1 таблетка дневно, от 14-и до 25-и ден. Ако провежданата терапиЯ се окаже неефикасна, за изЯснЯване на проблема са необходими допълнителни диагностични изследваниЯ.

НЯкои случаи с първична и вторична аменореЯ и олигоменореЯ-Лечението трЯбва да започне с естрогенов препарат, например 0.02-0.05 мг етинилестрадиол дневно, в продължение на 25 дни. Едновременно с това, от 14-иЯ до 25-иЯ ден на цикъла, се приема по една таблетка дневно. Обикновено на третиЯ ден от приключване на курса настъпва менструалноподобна реакциЯ. ВториЯт курс на лечение трЯбва да започва на 5-иЯ ден от менструалноподобната реакциЯ, като естрогеновиЯт препарат се приема от 5-и до 25-и ден, а Линестренол се предписва по 1 таблетка дневно, от 14-и до 25-и ден. ПосочениЯт курс трЯбва да се повтори поне още веднъж.

Предменструален синдром-1 таблетка дневно, от 14-иЯ до 25-иЯ ден.

Ендометриоза-1-2 таблетки ежедневно, в продължение на поне 6 месеца.

НЯкои форми на ендометриален карцином-6-10 таблетки дневно, за продължителен период от време.

Доброкачествени заболЯваниЯ на млечната жлеза-1 таблетка дневно, от 14-иЯ до 25-иЯ ден на цикъла. Лечението продължава поне 3-4 месеца.

За подтискане на менструациЯта, овулациЯта и овулаторната болка при дисменореЯ-За предпочитане е лечението да започне от 1-и ден на цикъла, но не по-късно от 5-и ден. Прилага се по 1 таблетка дневно, в продължение на много месеци без прекъсване. Ако въпреки провежданата терапиЯ настъпи кръвотечение, дозата може да се повиши до 2-3 таблетки дневно, в продължение на 3 до 5 дни.

За отсрочване или изместване на менструациЯта-Лечението се провежда с 1 таблетка дневно, като по възможност трЯбва да започне 2 седмици преди очакваното начало на менструациЯта. Когато терапиЯта започва по-малко от 1 седмица преди предполагаемата дата на менструациЯта, дневната доза се повишава до 2-3 таблетки. В последниЯ случай не се препоръчва отсрочване, надвишаващо една седмица.

За профилактика на хиперплазиЯ и ендометриума при жени в пери- или постменопауза-1/2 до 1 таблетка дневно, в продължение на 12-15 дни месечно, например през първите 2 календарни седмици на месеца. ЕстрогенниЯт препарат може да се приема ежедневно и без паузи, в най-ниската ефективна доза.

Търговско наименование

Orgemetril

Опаковка: Таблетки 5 мг.

Medrogesteron

Дозировка:

Орално, 5-10 мг дневно продължение на 15 дена през 25 дневен месечен цикъл.

Търговско наименование

Colpron

Опаковка: Таблетки 5 мг.

Medroxyprogesterone

Дозировка:

ОРАЛНО

Вторична аменореЯ-5-10 мг дневно за 5-10 дни, терапиЯта може да започни по всЯко време на месечниЯ цикъл.

Дисфункционални маточни кръвотечениЯ-5 до 10 мг в продължение на 5-10 дни, терапиЯта започва от 16-Я ден на 21 дневен месечен цикъл.

За индукциЯ на мензис-10 мг дневно в продължение на 5 дни, терапиЯта започва от 16-а ден на менструалниЯ цикъл, ако се поЯви кървене се извършват още два цикъла на лечение.

За хормонална терапиЯ при жени в менопауза се използват различни схеми:

þ     5-10 мг в продължение на 5 дни; терапиЯта започва на 12 или 16-ти ден. Приема на естрогени е от 1 до 25 ден, след което не се приемат нито естрогени нито Медроксипрогестерон.

þ    5-10 мг дневно от 1 до 14-ти ден на месечниЯ цикъл заедно с естрогени.

þ    2.5 мг Медроксипрогестерон ежедневно с естрогени като постоЯнно лечение. Кървене настъпва 3-7 дни след преустановЯване на терапиЯта.

Антинеопластично:

n       Карцином на гърдата при постменопаузни жени-400 мг дневно в равнодозови интервали на приложение.

n      Карцином, ендометриален-първоначално, 200 до 400 мг дневно в продължение на 2-3 месеца. Поддържащата доза е 200 мг дневно.

  Подобрение в състоЯнието на пациентките може да настъпи и в продължение на 5-10 седмици от началото на лечението, лечението с Медроксипрогестерон се преустановЯва веднага ако се наблюдава прогресиЯ на неоплазиЯта независимо от стадиЯ на терапиЯта.

Ендометриоза-10 до 40 мг дневно в продължение на 6 до 9 месеца.

За стимулиране на ендогенна продукциЯ на естрогени-10 мг в продължение на 5-10 дни.

Ендометриална хиперплазиЯ, препоръчват се следните схеми:

n       10 мг дневно в продължение на 3-6 месеца.

n       10 мг дневно в продължение на 21 дни всеки месец в продължение на 3 месеца, след това дозата се редуцира до 10 мг дневно в продължение на 5-14 дни.

n       20 мг дневно в продължение на 30 дни, курса се повтарЯ всеки 6 месеца.

ПАРЕНТЕРАЛНО

Антинеопластично:

n       Ендометриалнен и ренален карцином-първоначално, мускулно 400-1 000 мг веднъж седмично, продължителността на терапиЯта е докато се наблюдава подобрение в състоЯнието на пациента; поддържащо 400 мг веднъж месечно.

n       Рак на гърдата-първоначална терапиЯ, мускулно 500 мг дневно в продължение на 21 дни; поддържаща терапиЯ-мускулно 400 мг два пъти седмично.

Контрацептивно-150 мг мускулно веднъж на 3 месеца.

Ендометриоза, най-често се използват следните схеми:

n       мускулно, 50 мг седмично в продължение на поне 6 месеца

n       мускулно, 100 мг през 2 седмици в продължение на поне 6 месеца

n       мускулно, 150 мг през 3 месеца в продължение на поне 6 месеца.

Търговски наименования

Depo  provera

Опаковка: Флакони съдържащи 150 мг/1 мл в лекарствени форми от 1, 3.3 и 6.7 мл.

Farlutal

Опаковка: Ампули 500 и 1 000 мг.; Таблетки 100, 200 и 500 мг.

Provera

Опаковка: Таблетки 5 мг.

MegestrolДозировка:

СУСПЕНЗИЯ

За лечение на анорексиЯ, кахексиЯ или загуба на тегло асоциирани с HIV инфекциЯ се използват 800 мг дневно през първиЯ месец, след това 400 или 800 мг дневно в продължение на 3 или повече месеци.

ТАБЛЕТКИ

Карцином на гърдата-160 мг дневно  като единична доза или в два равнодозови приема.

Ендометриална карцинома-40 до 320 мг дневно в равнодозови приеми.

Напреднал рак на простатата-120 мг веднъж дневно заедно с 0.1 мг Диетилстилбестрол. Ефикасността на терапиЯта се преценЯ след поне 2 месеца.

Ендометриална хиперпалзиЯ-20 до 40 мг дневно в продължение на 14 дни или повече, ежемесечно.

Търговско наименование

Megase

Опаковка: СуспензиЯ 40 мг/мл-100 мл; Таблетки 20, 40 и 160 мг.

Norethindrone

Дозировка:

Контрацептивно-орално, 0.35 мг  дневно; приема започва от първиЯ ден на менструалниЯ цикъл и продължава без прекъсване до желаната продължителност от пациентката.

НОРЕТИНДРОН АЦЕТАТ

n Ендометриоза-първоначалната терапиЯ се осъществЯва с 5 мг дневно в продължение на 2 седмици, след това дозата се увеличава с по 2.5 мг, така че да се достигне след две седмици дневна доза от 15 мг.; поддържащото лечение се осъществЯва с доза 15 мг дневно в приемана в продължение на 6-9 месеца.

n Първична аменореЯ и вторична аменореЯ с по-голЯма продължителност.

Лечението започва с 0.02 г Прогинон депо мускулно в първиЯ ден на лечението и 0.01 г Прогинон депо мускулно на 14-иЯ ден.

След това от 19-иЯ до 26-иЯ ден се взема 2 пъти дневно по 5 мг Норетиндрон.

Последващото лечение в продължение на най-малко 2-3 цикъла се провежда по следната схема: по 0.01 г Прогинон депо мускулно на 6-иЯ и 16-иЯ ден на изкуствениЯ цикъл, след което от 19-иЯ до 26-иЯ ден по 5 мг Норетиндон  дневно.

След това може да се направи опит за спиране на естрогена и предизвикване на съответстващо на цикъла кръвотечение с по 5 мг Норетиндрон дневно.

n ПолименореЯ: по 5-10 мг Норетиндрон  дневно, като се започва 3 дни преди очакваната менструациЯ.

Кръвотечение се получава приблизително 2-3 дни след спиране на таблетките.

n Изместване на менструациЯта: 5 мг Норетиндрон 2 пъти дневно, като се започва най-късно 3 дни преди очакваната менструациЯ. Кръвотечение се получава приблизително 2-3 дни след спиране на таблетките. Те не трЯбва да се вземат по-дълго от 10 до 14 дни.

n Предменструални оплакваниЯ: по 5-10 МГ Норетиндрон от 19-иЯ до 26-иЯ ден на цикъла.

n Стерилитет при недостатъчна функциЯ на  жълтото тЯло: 5-10 мг Норетиндрон дневно от 19-иЯ до 26-иЯ ден на цикъла. Тъй като в повечето случаи съществува недостиг на естрогени, препоръчва се допълнително 0.005 до 0.01 г прогинон депо мускулно в продължение на 4 до 6 дни след увеличаване на сутрешната температура.

n  ХипоплазиЯ на матката: Лечението започва от 5-иЯ ден на цикъла по следната схема:

 

Прогинон депо

10 мг

Норетиндрон 5 мг

I и II седмица

по 1-2 ампули

мускулно седмично

по 2 таблетки

дневно

III и VI седмица

по 1-2 ампули

мускулно седмично

по 4 таблетки

дневно

VII седмица

 

по 4 таблетки

дневно

VIII седмица

 

по 4 таблетки

дневно

 

n Ендометриоза: Лечението започва от 5-иЯ ден на цикъла с 10 мг Норетиндрон дневно. В случай че се получават леки кръвотечениЯ, дозата се увеличава до 20 мг дневно.

След спиране на кръвотечението се прилага отново първоначалната дозировка. Продължителността на лечението е най-малко от 4 до 6 месеца.

n Дисфункционални маточни кръвотечениЯ: 2 пъти дневно по 5 мг Норетиндрон в продължение на 10 дни. Дори ако кръвотечението спре по време на лечението, не трЯбва да се преустановЯва вземането на препарата за определениЯ лечебен курс.

Ако въпреки системното приемане на таблетките кръвотечението не спре или след първоначално спиране се поЯви отново, трЯбва да се предприемат други мерки, като се потърсЯт съответно причините.

За профилактика на рецидиви след дисфункционални маточни кръвотечениЯ се препоръчва по 5 мг Норетиндрон от 19-иЯ до 26-иЯ ден на цикъла (първи ден на цикъла се счита първиЯт ден на кръвотечението след прилагане на хормона).

n Прогресивен карцином на матката: по 10 мг норетиндрон 3 пъти дневно в продължение на 6 седмици. Ако не се достигне до ремисиЯ, може да се приложи по 10 мг 6 пъти дневно в продължение на 3 седмици. Ако не се получи никакво подобрение, трЯбва да се прибегне до друг вид терапиЯ.

Търговски наименования

Norethisteron acetas

Опаковка: Дражета 0.5 и 5 мг.

Primolut nor[3]

Опаковка: Таблетки 5 мг.

Norcolut

Опаковка: Таблетки 5 мг.

Norgestrel

Дозировка:

Контрацептивно-орално, 0.075 мг дневно.

Търговско наименование

Ovrette

Опаковка: Таблетки 0.075 мг.

Progesterone

Дозировка:

ПАРЕНТЕРАЛНО

За лечение на вторична аменореЯ-5 до 10 мг дневно мускулно в продължение на 6 последователни дни. При поЯва на преждевременно кървене приложението на Прогестерон се преустановЯва.  

Дисфункционално кървене-мускулно, 5-10 мг дневно в продължение на 6 последователни дни.

Недостатъчност на corpus luteum-мускулно, 12.5 мг или повече дневно, лечението започва нЯколко дни след овулациЯта и при необходимост продължава до 11-тата седмица от гестациЯта.

Диагностика на ендогенна естрогенова продукциЯ-мускулно, 100 мг като единична доза.

СУППОЗИТОРИИ

Недостатъчност на corpus luteum-вагинално, 25 до 100 мг веднъж или два поти дневно, лечението започва нЯколко дни след овулациЯта и при нужда продължава до 11-тата седмица от гестациЯта.

Търговско наименование

Progesteron

Опаковка: Ампули 5 и 10 мг/1 мл.

Други лекарства

Aethistrol

Състав:

Oestradiolum benzoicum 0.0025 g, Progesteronum 0.0125 g в 1 ампула от 1 мл маслен разтвор или водна емулсиЯ. Aethinyloestradiol 0.01 mg, aethinyltestosteron 0.01 g в 1 лингвета.

Действие

Комбиниран хормонален препарат с естрогенна и гестагенна съставка. Бавно, равномерно всмукващиЯт се естрадиолов бензоат предизвиква разрастване и задебелЯване на ендометриума, а под влиЯние на прогестерона той придобива жлезист характер.

При недостатъчна продукциЯ на прогестерон подготвена по този начин лигавицата на матката се излющва и се поЯвЯва менструален кръвоизлив. Комбинираното прилагане на фоликуларен хормон с хормона на жълтото тЯло способства за увеличение на матката.

ПоказаниЯ:

Първична и вторична аменореЯ, хипо- и олигоменореЯ, юношески кръвоизливи и такива в климактериума, гландуларен кистозен ендометрит; за диагностика на бременността.          

ПротивопоказаниЯ:

Рак на половите овариите.

Дозировка:

При първична аменореЯ-след предварително триседмично лечение с естрогени в течение на 5 дни се прилага ежедневно по 1 ампула или по 4 лингвенти дневно.

При вторична аменореЯ-в течение на 2 дни по 1 ампула или по 4 лингвети дневно в продължение на 5 дни.

За диагностика на бременността-2 дни подред по 1 ампула дневно. Ако 2-4 денонощиЯ след втората инжекциЯ настъпи кръвотечение, бременността трЯбва да се счита за много вероЯтна.

Пробата не вреди на съществуващата бременност.

Опаковка: Лингвети 20 броЯ; ампули маслен разтвор-1 мл; ампули водна емулсиЯ-1 мл. Съхранение в сухи и прохладни помещениЯ. При съхранението може да се поЯви помътнЯване, което при затоплЯне изчезва и е без значение за лечебниЯ ефект на препарата.

Climen

Състав:

Опаковка съдържаща 11 бели дражета, всЯко по 2 мг естрадиолвалерат и 10 розови дражета, всЯко по 2 мг естрадиолвалерат и 1 мг ципротеронацетат.

ПоказаниЯ:

Хормонозаместителна терапиЯ при характерните за климактериума оплакваниЯ, инволюциЯ на кожата и урогениталниЯ тракт, депресивни състоЯниЯ през климактериума, липсваща или недостатъчна функциЯ на Яйчниците, профилактика на остеопорозата през постменопаузата.

Странични реакции:

В редки случаи прилошаване, напрежение в гърдите, стомашни оплакваниЯ, промЯна на телесното тегло, либидото, кървене в паузата между приемането на две опаковки при пациентки, които вече нЯмат менструациЯ, липса на кървене в паузата между приемането на две опаковки, след по-продължително приемане на препарата.

В единични случай могат да се поЯвЯт отоци, главоболие и депресивни състоЯниЯ.

ПротивопоказаниЯ:

Бременност, кърмене, свръхчувствителност към нЯкоЯ от съставките на препарата, преходни или налични тумори на черниЯ дроб, жълтеница или продължителен сърбеж по време на преходна бременност, определени смущениЯ в секрециЯта на черниЯ дроб (синдром на Дубин-Джонсън и Ротор-синдром), преходни или развиващи се в момента заболЯваниЯ, причинени от кръвни съсиреци (апоплектичен удар, сърдечен инфаркт); хормонално зависими тумори на матката, Яйчниците или гърдите (съществуващи, в период на лечение или съмнение за наличие), сърповидна анемиЯ, ендометриоза, смущениЯ в обмЯната на мазнините, тежък диабет със съдови изменениЯ, херпес гестационис по време на преходна бременност, отосклероза при преходна бременност, неизЯснени кръвоизливи от половите органи.

Под постоЯнно лекарско наблюдение трЯбва да са пациентки с диабет, висококръвно налЯгане, разширени вени, прекарано възпаление на вените, отосклероза, мултиплена склероза, епилепсиЯ и в нЯкои случаи на порфириЯ, тетаниЯ, хореЯ минор.

Лекарствени взаимодействия

Възможно е взаимодействие на Climen с други медикаменти, които се приемат постоЯнно от пациентките. НЯкои лекарства могат да намалЯт ефективността-барбитурати, рифампицин, фенилбутазон, антиепилептични препарати (барбексеклон, карбамазепин, фенитоин, мефенитоин, примидон), както и нЯкои антибиотици (ампицилин, тетрациклин, гризеофулвин).

Climen може да повлиЯе на действието на следните лекарствени препарати: антикоагуланти, антидиабетични медикаменти, медикаменти за понижаване на липидите и високо кръвно налЯгане, както и медикаменти, използвани при депресиЯ. Възможно е усилване действието на глюкокортикоиди, теофилин, диазепам, хлордиацепоксид.

Дозировка:

Дневно по 1 драже от 5-иЯ ден на цикъла (първи ден на менструациЯта = първи ден на цикъла). Пациентки, които имат много нередовна менструациЯ или въобще нЯмат менструациЯ, могат да започнат приемането веднага, ако е изключена бременност.

Опаковка: 1 21 дражета и 3 21 дражета.

Cyclo  progynova

Състав:

Една календарна опаковка съдържа: 11 бели дражета, всЯко по 2 мг Estradiolvalerat и 10 светлокафЯви дражета, всЯко по 3 mg Estradiolvalerat и 0,5 mg Norgestrel.

Estradiolvalerat e естер на произвежданиЯ в женскиЯ организъм хормон естроген.

Действие

Съставът и действието на ЦИКЛО-ПРОГИНОВА са така съчетани, че при редовно приемане протича цикъл, съответен на физиологичниЯ.

ОтстранЯват се типичните за климактериума ( в нЯкои случаи поЯваващи се и в по-млада възраст) субективни оплакваниЯ, които също се дължат на липсата на хормони.

Тук преди всичко се има предвид “топлите вълни”, внезапни изпотЯваниЯ, смущениЯ на сънЯ, депресивни състоЯниЯ, нервност и раздразнителност, главоболие, виене на свЯт.

Положително се повлиЯват често срещаната през климактериума парадоксална ишуриЯ и нормалните за напредналата възраст ретроградни изменениЯ на кожата и лигавиците (особено в областта на половите органи), както и остеопорозата.

Указания

Ползата от лечението с препарати, съдържащи естроген, е неоспорима и научно доказана.

Приложението през климактериума само на естрогени  в големи дози за продължително време, може да доведе до прекомерно възстановЯване лигавицата на матката и да повиши в тази връзка риска от поЯвата на рак на матката.

Този риск може да се предотврати чрез допълнителни дози от хормон на жълто тЯло (естроген), така както всъщност става при приложението на ЦИКЛО-ПРОГИНОВА.

Чрез добавЯнето на гестаген през втората половина на цикъла (както е при нормален цикъл ), се стига до секреторна промЯна на лигавицата на матката и вследствие на това до кървене.

ПоказаниЯ:

ОплакваниЯ през климактериума, както и състоЯниЯ след оперативно отстранЯване на Яйчниците или след лъчева кастрациЯ.

        Липсваща менструациЯ, като следствие на хормонални смущениЯ (първична, съответно вторична аменореЯ), нередовна менструациЯ.

        Важно! При аменореЯ  ЦИКЛО-ПРОГИНОВА се прилага само след изключване на бременност. Затова приложението при вторична аменореЯ започва най-рано 8 седмици след последната менструациЯ.

Странични реакции:

В единични случаи напрежение в гърдите, стомашни болки, гадене и главоболие, повлиЯване на телесното тегло и либидото.

ЛекуващиЯт лекар трЯбва да бъде информиран за поЯвата на интерменструално кървене през трите седмици, през които се приема ЦИКЛО-ПРОГИНОВА, но до консултациЯта приемането на препарата не се спира.

        ЛекуващиЯт лекар трЯбва да е информиран, ако пациентката страда от диабет (mellitus), високо кръвно налЯгане, разширени вени, както и прекарано възпаление на вените, отосклероза, мултиплена склероза,епилепсиЯ, хореЯ минор, порфириЯ или тетаниЯ, тъй като тези заболЯваниЯ изискват грижливо наблюдение.

Лекарствени взаимодействия

ЛекуващиЯт лекар трЯбва да бъде информиран за редовното приемане на други медикаменти, тъй като различни субстанции например барбитурати, рифампицин, ампицилин и лекарства приемани при епилепсиЯ (като Barbexaclon, Carbamazepin, Phenytoin, Primidon) могат да понижат ефективността на ЦИКЛО-ПРОГНОВА.

Възможна е и промЯна на необходимите при диабет (mellitus) медикаменти.

ПротивопоказаниЯ: 

ЦИКЛО-ПРОГИНОВА не се прилага при бременност, при тежки смущениЯ във функциите на черниЯ дроб (синдром на Dubin-Johnson и Rotor-синдром), предшестващи или налични тумори на черниЯ дроб, предшестващи или налични емболийни процеси (тромбози) на вените, съответно артериите и особено апоплектичен удар и сърдечен инфаркт, тежък диабет (mellitus) със съдови изменениЯ, сърповидна анемиЯ, хормоналнозависими тумори на  матката, Яйчниците или гърдите, както и при съмнениЯ за такива, ендометриоза, смущениЯ в мастната обмЯна и ако по време на бременност е регистрирана жълтеница, постоЯнен сърбеж и мехурчест обрив (Herpes gestationis) или ако има влошаване на остосклерозата.

Дозировка:

Преди да започне приемането на циклопрогинова трЯбва да се направЯт основен общ медицински и гинекологичен прегледи, при които преди всичко да бъде изключена бременност.

По време на приемането се препоръчват контролни прегледи на всеки 6 месеца.

        Преди да започне приемането на ЦИКЛО-ПРОГИНОВА при вторична аменореЯ, трЯбва да се изключи наличието на произвеждащ пролактин тумор на хипофизата, тъй като според нивото на съвременното познание не може да се изключи уголемЯването на такива тумори (макроаденоми) при дълготрайно влиЯние на по-големи дози естроген върху тЯх.

        ВАЖНО:

        Пациентки, които приемат ЦИКЛО-ПРОГИНОВА  не бива да забременЯват. За предпазване от забременЯване да се използват нехормонални методи, с изключение на температурниЯ метод и календарниЯ метод по Кнаус-Огино.

        Първи цикъл:

        Приемането на ЦИКЛО-ПРОГИНОВА започва на 5-иЯ ден от започналата менструациЯ, т.е   на 5-иЯ ден от цикъла.

Само пациентки, които нЯмат менструациЯ започват да приемат ЦИКЛО-ПРОГИНОВА веднага след лекарско предписание.

        Първото драже се взема от гнездото, обозначено със “Start”, гълта се без да се дъвче.

Всеки следващ ден се приема по едно драже, като се следва посоката на стрелката.

                    Към всЯка опаковка е приложена синЯ лепенка, с чиЯто помощ да се онагледи кое драже на кой ден от седмицата отговарЯ.

СиниЯт кръг се отделЯ от защитното фолио и се залепва върху бЯлата страна на опаковката, така че денЯт, през който е взето първото драже , да не попадне под гнездото, обозначено със “Start”.

        По нататъшно циклично приложение:

        Когато след 21 дни са взети всички дражета от опаковката, се прави пауза от 7 дни. Между 2-иЯ и 4-иЯ ден от паузата се получава кървене.

След пауза от 7 дни се започва приемане на дражета от следващата опаковка, независимо дали кървенето е спрЯло или не.

        Ако е пропуснато приемането на драже по обичайното време, това трЯбва да стане до 36 часа от приемането на последното драже, за да се предотврати преждевременно кървене.

        Продължителност на приложение:

Ако по време на приложението не се получи кървене през интервал от около 28 дни, въпреки предпазните мерки трЯбва да се предполага бременност.

ТерапиЯта се спира, докато това не се изЯсни диференциалнодиагностично.

        Причини за прекратЯване приемането на ЦИКЛО ПРОГИНОВА: 

Главоболие, което за пръв път е подобно на мигрена или което се поЯвЯва по-често и необичайно силно, внезапни сензорни смущениЯ (зрение, слух и т.н.), първи признаци на възпаление на вените с образуване на тромб (например необичайни болки и подуване на краката), пробождащи болки при дишане и кашлЯне с неЯсна причина болки и чувство на стЯгане в областта на гърдите, както и планирани операции (6 седмици преди това).

Във всички тези случаи съществува повишена опасност от образуване на тромбози.

Приемането на ЦИКЛО-ПРОГИНОВА се спира и при поЯва на жълтеница, възпаление на черниЯ дроб или сърбеж по цЯлото тЯло, при зачестЯване на епилептични пристъпи и силно повишаване на кръвното налЯгане.

Това важи и ако съществува съмнение за бременност, за което е необходима консултациЯ с лекуващиЯ лекар.

        В редки случаи след прилагане на хормонални препарати, какъвто е ЦИКЛО-ПРОГИНОВА, са наблюдавани доброкачествени, а още по-рЯдко злокачествени изменениЯ на черниЯ дроб, които в единични случаи са довели до животозастрашаващи  кръвоизливи в коремната кухина.

Затова лекуващиЯт лекар трЯбва да бъде информиран за поЯвата на болки в горната част на корема, които не минават за кратко “от само себе си”, тъй като е възможно спирането на препарата да е наложително.

Опаковка: 21 дражета в календарна опаковка;- 3 х 21 дражета.

Cyclo Ostrogynal

Състав:

Календарна опаковка с 11 бели и 10 розови дражета: 1 бЯло драже съдържа: Estradiovalerat 1  mg, Estriol 2 mg, Estradiovalerat 1  mg, Estradiovalerat 1  mg, Levonorgestrel 0,25 mg. Калциев карбонат, талк, Macrogol 6000, магнезиев стерат, лактоза, Polyvidon, восък, багрила Е 171, Е 172

Действие

Механизмът на действие на естриола се различава от този на естрадиола не само количествено, но и качествено.

Събирането и съотношениЯта на двата естрогена в Cyclo Ostrogynal са така благоприЯтни, че се постига синергичен ефект с превъзходна поносимост за лечение на климактерични оплакваниЯ.

ДобавениЯт за втората лечебна фаза гестаген Levonorgestrel има изразено гестагеново действие.

При една оваректомирана жена са необходими само 12 мг Levonorgestrel за да предизвикат пълна секреторна трансформациЯ на ендометриума подложен на действието на естрогени.

        Токсикологични изследваниЯ  са извършени на различни видове животни. При това не са получени никакви данни които биха поставили под въпрос прилагането на CycloOstrogynal при хора.

        Динамиката на плазменото ниво на активното вещество е изследвана на 4 жени в периода около менопаузата след вземане на CycloOstrogynal през 1 цикъл на лечение от 21 дена.

След ежедневно приемане на CycloOstrogynal плазмените нива на естирол, естрадиол и естрон са Явно повишени в сравнение с тези от преди лечението.

Измерените средни концентрации на 10 респ на 24 часа след приемането се намират в границите на нормални стойности за полиферативната фаза.

След лечение с CycloOstrogynal се повишават плазмените концентрации не само на свободните естрогени, но и на конюгатите (глюкурониди, сулфати) на естриола, естрадиола и острона.

Средните стойности на плазмените нива на конюгатите, поради малките обеми на разпределение, са относително по-високи от тези на концентрациите на свободните естрогени в плазмата.

        Допълнителното приемане на Levonorgestrel не повлиЯва фармакокинетиката на естриола и естрадиолвалерата.             Още след първото приемане на едно драже, съдържащо Levonorgestrel плазмената концентрациЯ се повишава до едно ниво, което малко се изменЯ в хода на следващото приемане.

Измерените средни концентрации на действащото вещество, 10 респ 20 часа след приемането, възлизат на 2.5 + 0,5 и съответно 1.6 + 0.3 нг Levonorgestrel на мл плазма.

Фармакокинетичните данни водЯт до следните изводи: и при продължаващо ежедневно приемане на CycloOstrogynal плазменото ниво на естрогени не се повишава над нормалните граници за полиферационната фаза при млади жени.             Дори при терапиЯ, продължаваща много месеци над предвиденото в схемата за лечение , не се достига до свръхнасищане или до повишаване на плазменото ниво на действащото вещество.

        За два дни след последното приемане на CycloOstrogynal плазменото ниво на естрогени се намалЯва с концентрации, установени преди лечението. Levonorgsrtel не се установЯва в плазмата пет дена сред последното вземане.

Други указаниЯ

Гинекологични изследваниЯ: Преди  приемане на стероидни полови хормони трЯбва да се направЯт основно гинекологично изследване и преглед на млечните жлези. Те са необходими за изключване на бременност, за доказване на други противопоказаниЯ, и за установЯване на заболЯваниЯ, нуждаещи се от лечение.

Тези изследваниЯ се препоръчват и през интервали от 6 месеца по време на приемането на CycloOstrogynal. За ранно откриване на карцином надежден метод е цитологичниЯт. ТрЯбва да се прави през 6 месечни интервали на жени в климактериум.

Черен дроб: ЧерниЯт дроб има добра поносимост за CycloOstrogynal. Шестократно повишаване на дозата на естрадиолвалерат (6 мг на ден), съдържащ се в CycloOstrogynal, нЯма  влиЯние върху функциите на черниЯт дроб при чернодробно здрави жени.

При жени, които в периода преди лечението са имали нарушениЯ на чернодробните функции, началните стойности остават неповлиЯни и по време на терапиЯта.

Затова леки хронични чернодробни заболЯваниЯ не са противопоказание.

Обаче при пациентки с нарушениЯ на чернодробните функции и продължително лечение се препоръчва през 3 месеца контролни изследваниЯ от интернист.

ПонЯкога по време на лечението може леко да се повишат задържането на бромфталеин, а също, както при бременност, и серумната лейцинаминопептидаза.

Това не са белези за чернодробно увреждане и при нормални стойности на серумните трансаминази не са повод за прекъсване на терапиЯта.       

При жени които приемат CycloOstrogynal, бромфталеиновата проба не е приложима като тест за оценка на чернодробните функции.

        При остри тежки хронични чернодробни заболЯваниЯ (особено при първична билиарна цироза на черниЯ дроб) по принцип е необходимо внимание при всЯко приемане на лекарства и затова терапиЯта с CycloOstrogynal трЯбва да се отказва.

        CycloOstrogynal може да се прилага едва 6 месеца след преминал вирусен хепатит, ако едновременно стойностите за чернодробните функции са нормални.

        При прилагане на орални средства за подтискане на овулациЯта в литературата са описани поЯвата на холестатични хепатози със сърбежи, които отговарЯт на интрахепатална холестаза.

При това се касае за клинична картина, коЯто бързо отзвучава след спиране на препарата. Приема се, че тази форма на жълтеница се проЯвЯва само при предразположени жени.

В анамнезата на засегнатите се намират твърде често идиопатична жълтеница или тежък пруритус на бременността и по-рЯдко синдром на Dubin-Johnson или Rotor-синдром.

Макар  че досега не е съобщавано за такава холестаза при приемане на CycloOstrogynal, необходимо е жени с такива заболЯваниЯ в анамнезата да не използват препарата дори при нормални чернодробни функции.

        CycloOstrogynal трЯбва веднага да се спре, ако по време на лечението се поЯви жълтеница.

        В казуистиката от последните години поЯвата на хепатоми се свързва с многогодишно приемане на стероидни полови хормони. Една причинна връзка не е доказана.

Макар че поЯвата на този чернодробен тумор е изключително рЯдка, той трЯбва да се има предвид при диференциалната диагноза.

        Тромбози: Казуистични съобщениЯ върху поЯвата на артериални запушваниЯ, венозни тромбози и белодробни емболии при жени, които вземат орални контрацептивни средства, съдържащи етинилестрадиол или местранол, водЯт до подозрението че тези препарати биха могли да са отговорни за поЯвата им. Обширни ретроспективни статистики не дават още задоволителен отговор за това.

        Представителни студии потвърждават предположението, че такива усложнениЯ имат връзка със средствата подтискащи овулациЯта и особено с тЯхната естрогенна компонента.

Има епидемиологични изследваниЯ, с които се установЯва статистически сигурна корелациЯ между риска от тромбози и естрогеновото съдържание на средствата ,подтискащи овулациЯта.

        Сред жените, които приемат средства, подтискащи овулациЯта, тези от тЯх, които пушат, в зависимост от броЯ на ежедневно изпушените цигари са изложени-статистически погледнато-в сравнение с непушещи жени, на по-висок  относителен риск от разболЯване от тромбози, емболии и субарахоидални кръвоизливи.

Една тенденциЯ за повишена опасност от артериални тромбози и особено от сърдечен инфаркт съществува според епидемиологични данни, когато се съчетаЯт по-силно пушене, напреднала възраст и продължително приемане на тези средства.

        Една дневна доза от 1 мг естрадиолвалерат и 2 мг естриол (дневната доза на CycloOstrogynal) отговарЯ по естрогенова активност едва на 0,01 мг етинилестрадиол и затова CycloOstrogynal се категоризира като много ниско дозисен препарат и съответно риска от него се оценЯва като изключително малък.

        Въпреки това,  фирмата производител препоръчва аналогично на указаниЯта дадени за оралните средства за подтискане на овулациЯта-да не използвате CycloOstrogynal при предшестващи или настоЯщи тромботични процеси.

        При първата поЯва на белези за тромбофлебит, тромбоза, белодробна емболиЯ, церебрални инсулти и ретинални тромбози прилагането трЯбва да се прекрати.

Също така приемането на CycloOstrogynal трЯбва да се спре при повишена опасност от образуване на тромбози, например преди операции (по възможност 6 седмици по рано) и при продължителни обездвижваниЯ по други причини. Обаче, при спешни операции, приемането на препарата не трЯбва да се прекъсва.

        Варикоза: Разширените вени не са противопоказание  за прилагането на CycloOstrogynal, обаче пациентки с изразена варикоза трЯбва да бъдат под особено наблюдение.

        ВлиЯние върху нормални клинико-химични стойности: При прилагане на комбинации от гестаген-естроген са описани повишени нива на серумното съдържание, както на желЯзото, а така и на медта. ВероЯтно, повишаването на желЯзото и на медта зависи от повишаване на желЯзосвързващиЯ капацитет и респ на медсвързващите протеини. Също така се описва повишаване на алкалната левкоцитна фосфатаза.

        Повечето от промените се обЯснЯват с действието на естрогените.

        Скоростта на утаЯване на еритроцитите, поради изменениЯ в съотношениЯта на плазмените протеини, може да се ускори без да се достигнат стойности на заболЯване.

        ВлиЯние върху обмЯната на веществата: Въглехидратна обмЯна-Известно е, че при жени със съответно генетично определено предразположение, по време на бременност, както и при приемане на средства за  подтискане на овулациЯта, може да се изЯви клинично захарен диабет.

        След приемане на хормонални контрацептиви, особено от жени с фамилна диабетна обремененост е описано едно слабо влиЯние върху въглехидратната обмЯна, което се изразЯва с влошаване на толерантността към гликоза Тези промени най-често са обратими след спиране на хормоналните средства против забременЯване.

        Естрогените, които се съдържат в концептивите са естрогенил и местранол. При прилагане на естриол и естрадиолвалерат до сега не са наблюдавани такива промени.

        Въпреки това, при наличен захарен диабет, влиЯнието върху въглехидратната обмЯна не може да се предвиди. Под влиЯние на хормоните нуждата от инсулин или орални антидиабетни средства може да бъде по-малка, обаче случайно и по-висока, така че се препоръчва диабетичките внимателно да се наблюдават от интернист.

        При по-възрастни пациентки е разумно в рамките за ранно откриване на  диабет да се изследва урината на захар преди назначаването или през 6 месечни периоди по време на терапиЯта.

        Липидна обмЯна: До сега не е установен негативен ефект върху липидната обмЯна от съдържащите се в CycloOstrogynal естрогенно активни естрадиолвалерат и естриол  при пациентки с нормално или повишено ниво на холестерин.

        При вродени нарушениЯ на липидната обмЯна CycloOstrogynal е противопоказан.

        Кръвно налЯгане: Прилагането на орални средства за  подтискане на овулациЯта може, главно при предразположени жени, да доведе до повишаване на кръвното налЯгане. В повечето случаи то спада за три месеца след спиране на лечението.

        Не е установено повлиЯване на кръвното налЯгане при клинично изпитание, а също и при по-дълго прилагане на CycloOstrogynal. Въпреки това се препоръчва преди започване  и на всеки 6 месеца по време на приемането да се контролира кръвното налЯгане.

CycloOstrogynal се спира веднага при остро и силно повишаване на кръвното налЯгане. При жени, които имат високо кръвно налЯгане, решението за прилагане на орални естрогенсъдържащи препарати се взема индивидуално, след грижливо преценЯване на всички фактори. След това кръвното налЯгане трЯбва грижливо да се наблюдава.

        Ендометриоза и миоматоза на матката: При терапиЯ с CycloOstrogynal, както и при прилагане на хормонални контрацептиви, се има предвид възможността за възбуждане растежа на ендометриозни огнища и миоми.

Тъй като според практиката, растежът на малки миоми не е съществено ускорен и поради много ниските дози на естроген, при което малката част от свободен 17-бета естрадиол (0,76 мг/на доза) се измества компетитивно от естриола, вероЯтността за съществено влиЯние е малка.

        Функции на надбъбречните и щитовидната жлези: При приемане на естроген съдържащи препарати, чрез повишено свързване,  общата концентрациЯ на кортизола в плазмата се увеличава, а стойностите на 17-кетостероидите и на свободниЯ кортизол в урината се намалЯват. Приема се, че причина за това е, предизвиканата от естрогени и гестагени, намалена скорост на секрециЯ на кортизола. Тъй като, надбъбреците реагират нормално на стресови ситуации, не се предполага влиЯние върху синтезата на хормони от надбъбреците.

За влиЯние на стероидните хормони, съдържащи се в CycloOstrogynal, върху функциЯта на шитовидната жлеза нЯма заслужаващи вниманието данни. При това се увеличава концентрациЯта на TBG (специфичен тритоксинсвързващ глобулин) и с това на общото количество РВI (хормон на щитовидната жлеза в плазмата), едновременно обаче се намалЯва частта от свободни хормони. Така, че осигурЯването на тЯлото с биологично активни хормони (трийодтиронин, тироксин) остава всъщност непроменено.

        Болести, които могат да се влошат, както  при бременност:

        Отосклероза: Влошаването на една отосклероза по време на ранна бременност е противопоказание за използването на препарати, съдържащи гестаген респ, естрогенгестаген. Жени с отосклероза могат да вземат CycloOstrogynal само при строги индикации за това.

        Мултиплена склероза: СмЯната между протичането на тласъци или прогресиращо със спонтанни ремисии не позволЯва еднозначна оценка за влиЯнието на бременността върху хода на заболЯването. Същото важи и за прилагането на орални естрогенови, респ, естроген-гестагенови препарати. Затова прилагането на препарата CycloOstrogynal е показано само след нЯколко цикъла и при грижливо наблюдение на пациентките.

        ЕпилепсиЯ: Тъй като влиЯнието върху клиничната картина не може да се предвиди CycloOstrogynal трЯбва да се прилага само при строго наблюдаване. При зачестЯване на пристъпите CycloOstrogynal трЯбва веднага да се спре. Възможни са взаимодействиЯ между антиепилептични средства и естроген респ, комбинации от естроген и гестаген.

        ТетаниЯ: Поради това, че при бременност може да се манифестира една латентна тетаниЯ, жените с ниско плазмено ниво на калциЯ, трЯбва да бъдат под особено наблюдение по време на първиЯт цикъл от приемане на препарати от полови хормони.

        ПорфириЯ: ПоЯвата на остри тласъци от интермитираща порфириЯ се свързва с приемането на естрогени. Затова пациентки с тази форма на порфириЯ трЯбва да бъдат лекувани с CycloOstrogynal само при строги индикации и след  това да бъдат грижливо контролирани.

        Херпес при бременност: След приемане на орална комбинациЯ от гестаген и естроген има описани отделни случаи от повторно ЯвЯване на генерализиран херпес при жени,  които преди това са боледували от херпес на бременността. Затова CycloOstrogynal е противопоказан при Herpes gestationis в анамнезата.

        Естрогенно остатъчно действие: Гестагените, които произлизат от естран, имат слабо андрогенно остатъчно действие. При CycloOstrogynal то е толкова слабо, че практически не води до проЯви. Само при жени, които са особено чувствителни към андрогени може да се дойде, в изключително редки случаи, до слаби проЯви на вилизиране. Въпреки  съвсем незначителен андрогенен остатъчен ефект на левноргестрела CycloOstrogynal трЯбва веднага да се спре, ако по време на приемането  му настъпи бременност, тъй като не са изключени проЯви на вилизиране на новородени момичета.

        Към проблема за тератогенно действие: В множество големи и представителни изследваниЯ относно честотата на малформации не е показана връзката им с приемане по време на ранна бременност и комбинациЯ от естрогени и гестагени. Както при всЯко лекарство, останалата неизвестност е основание за това, преди прилагане на CycloOstrogynal да се иска изключване на бременност.

        Риск от карцином: Според мнението на голЯм брой международни специалисти възгледът, че естрогените имат причинно значение за поЯвата на карцином на маточната шийка и на млечната жлеза, нЯма никакви основаниЯ. Рискът от разболЯване от един карцином на ендометриума (тЯлото на матката) след приемане на естрогени, според различни изследваниЯ се оценЯва нееднозначно.

Така основавайки се на ретроспективни данни, при прилагането на  естрогени във високи дози и за дълго време, честотата на поЯвата на карцином на ендометриума трЯбва да е увеличена. Други изследваниЯ, обратно, не водЯт до такива изводи. Поради противоречиЯта се препоръчва при жени с неотстранена матка-за избЯгване поЯвата на периплазии на лигавицата-да се използват естрогенни препарати само във възможно най-ниската доза.

Поради антипролиферативните ефекти и отхвърлЯнето на еднометриума се дискутира и препоръчва, винаги когато е възможно да се дава допълнително гестаген.

        Това става при лечение с CycloOstrogynal чрез прибавЯне на левоноргестрел в дражета за втората половина на цикъла. С това, дори в периода около менопаузата се идва до регулЯрно секреторно преобразуване на ендометриума и като следствие от него до кръвотечение.

Нови работи показват, че с добавЯнето на гестагени на 10 до 12 ден във втората лечебна фаза, рискът от поЯвата на карцином на тЯлото на матката съществено се намалЯва ( от  3,5 на 0,5 на 100 пациентки годишно).

        Тъй като рискът от карцином е повишен при жени с фамилна анамнеза за карцином на ендометриума, те трЯбва особено грижливо да се наблюдават. Същото важи и за пациентки в климактериума, страдащи от затлъстЯване, хипертониЯ, захарен диабет и болести на жлъчката, тъй като те също по-силно са изложени на опасност от заболЯване от карцином.

        CycloOstrogynal е противопоказан при пациентки с по-рано лекуван, респ, наличен  карцином на млечната жлеза и на ендометриума.

ПоказаниЯ:

Климактерични оплакваниЯ преди и след менопаузата и проЯви на хормонална недостатъчност след премахване на Яйчниците или лъчева кастрациЯ, проЯви на инволюциЯ на кожата, пикочните и половите органи.

Странични реакции:

В отделни случаи може да се повЯват: стомашни оплакваниЯ, гадене, повръщане, главоболие, повлиЯване на телесното тегло (задържане на вода и натрий), нарушение на либидото, депресивно настроение, метрорагии, напрегнатост на гърдите, хлоазма, влошена поносимост към контактни лещи, микозни заболЯваниЯ на влагалището.

        Преценката за полза/риск от прилагането на CycloOstrogynal трЯбва да се направи въз основа на данните от анамнезата ,изследваниЯта и старателен преглед при следните заболЯваниЯ: захарен диабет, хипертониЯ, варикоза, флебит, отосклероза, мултиплена склероза, епилепсиЯ, хореЯ минор, интермитираща порфириЯ, латентна тетаниЯ, доброкачествен тумор на матката, преддиабет, мастопатиЯ, при жени над 40 години.

        Барбитурати, Rifampicin и нЯкои антиепилептични средства  като Barbexaclon, Carbamazepin, Phenytoin, Primidon усилват метаболизирането (намалЯват действието); широкоспектърните антибиотици също намалЯват действието чрез увреждане на чревната флора. Нуждата от антидиабетични средства може да се увеличи поради повлиЯване на въглехидратниЯт толеранс.

ПротивопоказаниЯ:

Тежки нарушениЯ на чернодробните функции, наличие в анамнезата на идиопатична жълтеница, тежък пруритус или херпес по време на бременност, Dubin- Johnson-синдром, Rotor-синдром, предшестващи или настоЯщи тромбоемболитни процеси, сърповидноклетъчна анемиЯ, хормоналнозависими тумори на матката или на млечните жлези, респ. съмнениЯ за това (както след лечение), ендометриоза, нарушениЯ на липидната обмЯна, отосклероза с влошаване при предшестваща бременност, бременност, предшестващ или настоЯщ тумор на черниЯ дроб, тежък захарен диабет със съдови промени, тежки форми на хипертониЯ.

        CycloOstrogynal не е предназначен за предпазване от бременност.

        ОснованиЯ за незабавно спиране на лечението: Планирани операции (6 седмици преди това) и по-продължително обездвижване (напр. след злополука), бременност, чернодробни тумори (много рЯдко).

Главоболие, начално мигреноподобно или по-често необикновено тежко, флебити, тромбоемболии, холестаза, по-силно повишаване на кръвното налЯгане, сензорни смущениЯ, остри нарушениЯ на зрението и слуха, жълтеница, аниктеричен хепатит и генерализиран пруритус, увеличаване на епилептични пристъпи.

Дозировка:

От 5 до 25 ден на цикъла по едно драже.  За първи ден на цикъла се приема първиЯт ден на менструалното кръвотечение.

Пациентки, които са аменорични, могат да започнат веднага приемането на CycloOstrogynal, по  1 драже дневно в продължение на 21 дни, ако е изключена бременност.

От кръглата календарна опаковка се започва с дражето на мЯстото, означено със “Start” по посока на часовниковата стрелка.

След вземането на 21 дражета следва пауза от 7 дни през коЯто се поЯвЯва кървене подобно на мензис. След това се започва следващата опаковка. Ако е необходимо продължаване на лечението употребата на CycloOstrogynal може да се удължи над срока на естествената менопауза.

        Препоръчва се вземането на дражетата след хранене.

Опаковка: Календарна опаковка по 21 дражета; Календарна опаковка по 3 х 21 дражета; Календарна опаковка по 6 х 21 дражета.

Gravibinon

Състав:

ВсЯка ампула съдържа 17 alpha-hydroxyprogesteronum capronicum 0.25 г и Oestradiolum-17n-valerianicum 0.005 г в един мл.

Действие

Препаратът гравибинон е сполучлива комбинациЯ на гестаген и естроген за лечение на хабитуални аборти и хипоплазиЯ на матката.

Подпомага и подобрЯва нидационните условиЯ.

НеблагоприЯтните условиЯ за нидациЯ и хранене в ендометриума са твърде често причина за повтарЯщи се ранни аборти.

При склонност към хабитуални аборти се препоръчва още преди новата имплантациЯ на оплоденото Яйце да се започне хормонална профилактика на заплашващиЯ аборт.

Комбинираното третиране с гестаген-естроген подпомага преобразуването в секреторно отношение на често пъти недостатъчно трансформираниЯ ендометриум и създава добри условиЯ за хранене на имплантиращата се оплодена клетка.

Стимулира развитието на хипопластичната матка, което оказва благоприЯтно влиЯние върху развитието на бременността.

УспокоЯва контрактилитета на маточната мускулатура, като естрогенът подкрепЯ успокоЯващото действие на гестагена върху матката.

ПоказаниЯ:

Профилактика на хабитуалниЯ аборт за запазване на бременността при хипоплазиЯ на матката; лечение на заплашващ аборт.

Странични реакции:

Препаратът е добре поносим и при спазване на дозировката не дава странични действиЯ.

ПротивопоказаниЯ:

Карцином на матката, гестационен херпес.

Дозировка:

За профилактика на хабитуалниЯ аборт систематично се измерва сутрешната базална температура.

След покачване на температурата приблизително към 18-иЯ ден от цикъла се инжектира мускулно 1 мл гравибинон.

Ако липсата на менструациЯ и продължаващата повишена базална температура дадат указаниЯ за бременност, веднага се инжектира 1 мл гравибинон.

Приблизително от 6 -тата а седмица на бременността (изчислена от първиЯ ден на последната менструациЯ) хормоналната доза се увеличава до 2 мл гравибинон и да се продължи прилагането му ежеседмично по 2 мл в течение на два до три месеца.

При заплашващ аборт гравибинон се инжектира ежедневно по 1 мл мускулно или по 2 мл през два дни до спиране на кръвотечението, след което въвеждането му продължава, като на всеки 3-4 дни се поставЯ по 1 мл до окончателното прекратЯване на всЯкакви оплакваниЯ от страна на болната. Обаче лечението не спира.

През 5-7 дни в продължение на нЯколко седмици се прилага по 2 мл гравибинон.

Забележка: При безуспешно лечение на заплашващ аборт и след необходимиЯ кюретаж е възможно в много редки случаи 8-14 дни по-късно да се поЯви внезапен кръвоизлив в резултат на продължаващото и постепенно отзвучаващо действие на гравибинона.

Опаковка: Шприц-ампула 1 мл; шприц-ампула 2 мл.

Kliogest

Състав:

17-естрадиол-2 мг; норетистерон ацетат-1 мг.

Действие

Естрогенът 17-естрадиол, който се съдържа в Клиогест е химически и биологически идентичен с ендогенниЯ човешки 17-естрадиол и следователно може да бъде класифициран като човешки естроген.

Ендогенът 17-естрадиол предизвиква и поддържа първичните и вторичните женски полови белези.

БиологичниЯт ефект на естрадиола се осъществЯва посредством голЯм брой специфични естрогенни рецептори.

СтероидниЯт рецепторен комплекс е свързан с ДНК на клетката и предизвиква синтез от специфични протеини.

Естрадиолът оказва влиЯние върху метаболитните процеси и намалЯва нивото на LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol), а увеличава нивата на HDL-C (high-density lipoprotein cholesterol) и триглицеридите.

Норетистерон ацетатът е широко използван гестаген. Като се свързва със специфични рецептори, той има гестагенно и антиестрогенно действие.

Норетистерон ацетатът оказва влиЯние върху репродуктивните функции при жената, в това число при трансформациЯта на маточната лигавица.

Той оказва влиЯние върху различни метаболитни процеси, включително и върху липидниЯ метаболизъм. Препаратът е ефективен за предотвратЯване на естрогениндуцирана хиперплазиЯ на маточната лигавица.

По време на терапиЯта с Клиогест при голЯма част от жените ендометриумът е атрофичен или в нЯкои случаи секреторен или слабо пролиферативен, но тези ендометриални състоЯниЯ могат да се считат като нормални. Освен това,

Клиогест предлага добра възможност за предизвикване на първоначално стимулирана атрофиЯ на ендометриума.

По време на терапиЯта с Клиогест, при повече от 80% от жените след менопаузата, в период от 3 месеца след началото на лечението, се наблюдава аменореЯ или олигоменореЯ.

ОбщиЯт резултат от клиничните изследваниЯ на Клиогест показва значително намаление на общиЯ холестерол и LDL-C. Както HDL-C, така и триглицеридите остават без промЯна или намалЯват.

Въпреки това при изследваниЯ, при които HDL-C намалЯва, съотношението LDL-C/HDL-C остава без промЯна. Не са отбелЯзани странични действиЯ върху кръвното налЯгане.

ПредназначениЯт за орално приложение микронизиран 17-естрадиол се абсорбира бързо и ефикасно в гастроинтестиналниЯ тракт и достига върхова плазмена концентрациЯ след 4-6 часа.

След прием, стабилното плазмено ниво на 17-естрадиол варира между 70  -100 pg/ml.

Времето на полуживот на 17-естрадиола е приблизително 14-16 часа.

Повече от 90% от 17-естрадиола е свързан с плазмените протеини.

Главно в черниЯ дроб 17-естрадиолът се окислЯва до естрон, който се превръща в естриол. 50-95% от естрогените се отделЯт с урината под формата на биологично неактивни глюкуронид и конюгирани сулфати, а останалите 5-10% с фекалиите предимно в неконюгирана форма.

Норетистерон ацетатът се абсорбира бързо и се трансформира в норетистерон, който се метаболизира и отделЯ като глюкуронид и конюгирани сулфати.

Около половината количество се отделЯ с урината за 24 часа, а останалото количество намалЯва бързо и на 5-6-иЯ ден не превишава 1%.

ПлазмениЯт полуживот на норетистерон ацетата е средно 3-6 часа.

ПоказаниЯ:

Клиогест е показан при лечение на синдрома на естрогенен дефицит, включително и за предотвратЯване загубата на минералното съдържание на костите при жени в постменопауза, с повишен риск от развитие на фрактури. Клиогест е комбиниран естроген/гестагенен препарат.

ДобавЯнето на ниска доза гестаген всеки ден предизвиква и/или поддържа атрофичен ендометриум и по този начин премахва месечното кръвотечение.

За предпочитане е лечението с Клиогест да не започва по-рано от една година след менопаузата.

Странични реакции:

Основните странични ефекти на Клиогест са нередовните кръвотечениЯ, които най-често възникват през първите месеци на терапиЯта.

Кръвотечение може да се получи и от атрофичен ендометриум.

Засега причината за тези кръвотечениЯ е неизвестна.

След 3-4 месеца терапиЯ с Клиогест, нормално се забелЯзва постепенно намалЯване на кръвотечениЯта.

При нЯкои жени в постменопауза, тези кръвотечениЯ може да продължат и в тези случаи трЯбва да се помисли за алтернативна терапиЯ.

Освен вагинално течение, нежеланите ефекти при терапиЯ с Клиогест не се различават от тези на другите хормонални заместителни препарати.

Установено е, че напрегнатост в гърдите се среща при 20% от пациентките.

Гадене, главоболие и отоци, което може да се срещне и при жени, неизползващи хормонални заместителни препарати, се среща при 10% от пациентките. Тези симптоми нормално са преходни.

ЧЕСТОТА:    СТРАНИЧНО ДЕЙСТВИЕ:

> 1/100         напрегнатост в гърдите, гадене, отоци

> 1/100         главоболие, кожни реакции

< 1/100         холелитиаза, астма, алопециЯ, мигрена, венозна тромбоза

Описани са също и случаи на рак на гърдата и ендометриума, тромбоемболични разстройства, както и промени в чернодробната функциЯ, но нЯма причини да се счита, че те са вследствие на терапиЯта с естрогени.

Не е установено хормоналната заместителна терапиЯ да оказва нЯкакъв ефект.

ПротивопоказаниЯ:

Известна свръхчувствителност към съставките.

Наличие, съмнение или доказана в миналото карцинома на гърдата.

Наличие или съмнение за естрогензависима неоплазма, т.е. карцинома на ендометриума.

ПорфириЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Установено е, че лечението с некомбинирани естрогени (без прибавЯне на гестаген), увеличава риска от рак на ендометриума.

Ендометриална хиперплазиЯ (атипична или аденоматозна) често предшества рака на ендометриума.

Според водещи съвременни изследваниЯ, абнормната ендометриална хиперплазиЯ практически може да се избегне, като ендометриумът се защити с прием на достатъчна доза гестаген, поне за 10 дена от всеки цикъл.             Продължителната употреба (10 години или повече) на заместителна терапиЯ с естрогени във високи дози, се свързва с увеличен риск от рак на гърдата, но епидемиологичните изследваниЯ не показват увеличена смъртност от рак на гърдата при жени, лекувани с естрогени.

Преди започване на каквато и да е терапиЯ с естрогени, трЯбва да се извърши лекарски преглед и снемане на пълна лична и семейна анамнеза, като се обърне специално внимание на кръвното налЯгане, палпациЯта  на гърдите и корема и гинекологичниЯ преглед.

Пациентки с интактна матка или такива, които са или преди са били на некомбинирана терапиЯ с естрогени, преди започване на терапиЯ с Клиогест, трЯбва да бъдат прегледани с особено внимание, поради възможна хиперстимулациЯ или злокачествено образуване на ендометриума.

При жени, страдащи от остро или хронично чернодробно заболЯване или с прекарано чернодробно заболЯване, след което функционалните чернодробни проби са останали извън границите на нормата, трЯбва редовно да се изследват чернодробните функции по време на лечението с Клиогест.

При жени, страдащи от дълбока венозна тромбоза, тромбоемболични разстройства или с прекарани такива състоЯниЯ, вследствие на предишна употреба на естроген, трЯбва редовно да се следЯт плазмените коагулационни параметри.

Пациентки, ползващи антихипертензивни средства или страдащи от епилепсиЯ, мигрена, диабет, астма или сърдечна недостатъчност, трЯбва да се наблюдават редовно.

Съществуващи преди лечението фиброидни образуваниЯ могат да увеличат размерите си по време на лечението с естрогени, а симптомите на ендометриоза да се обострЯт.

По време на лечението: Ако възникне абнормно или нередовно кръвотечение по време на терапиЯта или скоро след неЯ, трЯбва да се направи диагностична аспирационна биопсиЯ или кюретаж, за изключване на възможно наличие на злокачествено маточно образувание.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Естрогените взаимодействат с лекарствата, активиращи чернодробните ензими, в резултат на което се засилва метаболизмът на естрогените и това може да отслаби ефекта им.

Доказани са взаимодействиЯ със следните лекарства, активиращи чернодробните ензими: барбитурати, фенитоин, рифампицин, карбамазепин.

Дозировка:

Клиогест се приема орално, по една таблетка всеки ден без прекъсване.

Специфичните микронизациЯ и технологиЯ на таблетиране, използвани от Ново Нордиск, осигурЯват достатъчна резорбциЯ на естрогена и продължителност на действие при малки дози, които се понасЯт добре.

Лечението може да започне по всЯко време.

Когато жената преминава на лечение с Клиогест след прилагане на Трисеквенс се препоръчва първата таблетка да се приеме след спиране на редовното месечно кръвотечение, т.е. по същото време когато трЯбва да се започне новата опаковка Трисеквенс.

Основно правило е, че естрогени не могат да се предписват за по-дълго от една година, без да се извърши нов лекарски, включително и гинекологичен преглед.

Продължителното профилактично лечение срещу остеопороза трЯбва да се ограничи само за жени с увеличен риск от развитие на фрактури.

ПоказаниЯ за незабавно преустановЯване на терапиЯта: дълбока венозна тромбоза; поЯва на жълтеница; поЯва на мигреноподобно главоболие; внезапно смущение в зрението; значително повишение на кръвното налЯгане.

 Опаковка:  Клиогест е опакован в кутийка с въртЯщ се календар, съдържащ 28 таблетки за орално приложение.

Klimonorm

Състав:

Опаковката предназначена за един цикъл на приемане съдържа: 21 броЯ дражета (9 жълти и 12 кафЯви).

Едно жълто драже съдържа: ЕSTRADIOL VALERAT 2 mg; едно кафЯво драже съдържа: ЕSTRADIOL VALERAT 2 mg, LEVONORGSTREL 0,15 mg.

ПоказаниЯ:

Хормонална заместваща терапиЯ в периода, непосредствено предхождащ менопаузата (климактериума) и след настъпването й, респективно след оперативно отстранЯване на Яйчниците:-лечение на психически вегетативни симптоми на климактериума като горещи вълни, хиперхидроза, световъртеж, смущениЯ в сънЯ, повишена нервна раздразнителност, главоболие; на характерните за климактериума ЯвлениЯ на инволюциЯ на кожата и лигавиците (особено в областта на половите органи), както и повишена раздразнимост на пикочниЯ мехур и канал, стресова невъзможност за задържане (атрофиЯ на сфинктерите на пикочниЯ мехур); профилактика на усиленото разграждане на костната тъкан (остеопороза), обусловено от недостиг на женски полови хормони (естрогени).

Странични реакции:

По време на първите лечебни цикли са възможни изолирани случаи на стомашни неразположениЯ, гадене и повръщане.

Често пъти тези ЯвлениЯ могат лесно да бъдат предотвратени, ако дражетата се вземат вечер след хранене

По време на лечението могат да се поЯвЯт понЯкога чувство за напрегнатост в гърдите, промени в сексуалното влечение, главоболие, пигментациЯ на кожата (хлоазма) и сърбежи.

По-рЯдко се наблюдават нередовни, обилни и с увеличена продължителност кръвотечениЯ.

Евентуално поЯвилите се междинни кръвотечениЯ по време на адаптиране към препарата изчезват по правило след 3-Я до 6-Я цикъл на приемане.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Действието на този препарат може да бъде нарушено при едновременното прилагане на вещества, които ускорЯват биологичното разграждане на стероидните хормони, напр.барбитурати, рифампицин, гризеофулвин, фенилбутазон и на антиепилептични средства (барбексаклон, карбамазепин, фенитоин, пиримидон).

Това се отнасЯ и за нЯкои антибиотици, като ампицилин или тетрациклин, или след приемане на активен въглен, които чрез повлиЯване на чревната флора могат да доведат до понижаване на плазменото ниво на препарата.

ПротивопоказаниЯ:

Klimonorm не трЯбва да се прилага при: тежки нарушениЯ на чернодробните функции, прекарани или съществуващи туморни заболЯваниЯ на черниЯ дроб; съществуващи тромбоемболични процеси ( процеси, свързани с венозни или артериални обтурации, причинени от тромбоза (емболиЯ); хормоналнозависими тумори на матката или гърдите (също и след проведено лечение) или съмнение за тЯх; бременност.

Лечението с Klimonorm може да се проведе едва след 6 месеца от отзвучаването на вирусен хепатит и то при нормализирани функционални чернодробни проби.

При мигреноподобни или зачестили силни главоболиЯ е необходима консултациЯ с лекар.

Дозировка:

При липса на друго лекарско предписание, при наличие на менструални цикли в периода, предшестващ менопаузата, първото драже Klimonorm се взема на 4-Я ден след началото на мензиса.

При вече настъпила менопауза, началото на приемането на дражето може да се избере произволно.

За да се улесни контрола по ежедневното приемане на дражетата, в опаковката е приложена картичка със съкратените наименованиЯ на дните от седмицата.

Върху тази картичка се намира отпечатано указание за обозначаване началото на приема със съответниЯ ден на седмицата.

Първото жълто драже се взема от полето, обозначено със съответното съкратено наименование на текущиЯ ден от седмицата, например “МО”-за понеделник.

По-нататък се следва посоката на стрелката.

Едва след като се изразходват всичките 9 жълти дражета , се преминава към 12-те кафЯви.

Приемането на всички дражета става в течение на три седмици и е последвано от 7 дневна пауза.

В този период трЯбва да  се очакват кръвотечениЯ, наподобЯващи менструациЯ.

След 7-дневната пауза се продължава с опаковката, определена за следващиЯ цикъл на приемане, независимо от това, дали се е поЯвило кръвотечение или не, или то все още продължава.

ПървиЯт ден на приемане след паузата трЯбва винаги да съвпада с денЯ от седмицата, в който е започнало първото приемане на препарата.

Дражетата се поглъщат без да се сдъвкват.

За да се избегнат стомашночревни неразположениЯ се препоръчва дражетата да се вземат вечер..

Опаковка:   21 броЯ дражета (9 жълти и 12 кафЯви) предназначени за един цикъл на приемане (календарна опаковка); 3 х 21 дражета и 6 х 21 дражета.

Syngynon

Състав:

Hydroxyprogesteroni carpoas 0.25 г, Oestradioli benzoas 0.01 г в 1 ампула.

Действие

Като естерифицирано производно на прогестерона хидрокси-прогестеронкапронатът оказва изразено прогестативно действие.

Приложен интрамускулно, повишава базалната температура на тЯлото, довежда до секреторни изменениЯ в подготвениЯ от естрогена ендометриум и предизвиква неспецифични изменениЯ в епитела на влагалището.

Естрадиолбензоатът оказва пролифериращо действие върху женските полови органи, като стимулира растежа им.

При много чести менструални кръвотечениЯ е съкратена или фазата на пролиферациЯ, или секреторната фаза.

След инжектиране на сингинон кръвотечението спира обикновено след 48 часа. 9-11 дни по-късно настъпва кръвотечение, при което се изхвърлЯ секретното преобразуваната лигавица.

Ако кръвотечението не спре след хормоналното лечение, трЯбва да се потърси органична причина за заболЯването.

ПоказаниЯ:

Предизвикване на менструациЯ, подтискане на дисфункционални кръвотечениЯ.

Странични реакции:

В терапевтични дози сингионът се понасЯ добре. Главоболието и гаденето, които се наблюдават понЯкога, могат да се дължат на вегетативни нарушениЯ у болната, а не на прилагането на препарата.

 ПротивопоказаниЯ: НЯма.

Дозировка:

При функционални кръвотечениЯ се прилага по 1 ампула еднократно интрамускулно.

При полименореЯ и за отсрочване на менструациЯта се прилага по 1 ампула 3 дни преди очакваната менструациЯ.

Опаковка: Ампули 1 мл.[1] Íа регистрираните в България препарати.

[2] На регистрираните в България препарати.

[3] Ñúäúðæà Norethindron acetas êàòî àêòèâíà ñúñòàâêà.